güncel yazılar...
Loading...

KKDF Oranlarında Değişiklik Yapıldı

10.Nisan.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı maddelerin KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) oranları yüzde altıdan (%6) sıfıra (0) indirildi.

Böylece kararda geçen maddeler için KKDF vergisi istinası getirilmiş oldu. Bir diğer değişle aşağıdaki ekli listede yer alan maddeler için, bir diğer karar yayınlanana kadar, KKDF kalkmış oldu.
Peki KKDF nedir? Dış ticarette hangi işlemler KKDF vergisine tabiidir?


KKDF, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu yazılımının kısaltılmış şeklidir. İthalat esnasında eğer ödemelerinizi peşin değil vadeli olarak yaparsanız bu durumda ithalat bedelinin %6'sını KKDF altında devlete ödemek zorunda kalıyorsunuz.

KKDF'nin ilk kullanım amacı ülkeye yapılacak olan vadeli ithalatların caydırılması ve böylece dış ticaret açığının bir nebze de olsa kapanmasının sağlanmasıdır.

Bir ithalat işleminde eğer ödeme kabul kredili (vadeli poliçe), vadeli akreditif veya mal mukabili seçeneklerinden birisi ile yapılacak ise KKDF oluşmaktadır.  

KKDF hangi ithalat türlerinde ödenmez?

Genel kural olarak ödemesi peşin olarak yapılan ithalatlarda KKDF ödenmemektedir.

Buna ilave olarak İhracatı  Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta KKDF uygulanmaz.

2015/7511  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar
Karar Sayısı : 2015/7511

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 1/4/2015 tarihli ve 31694 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

8/4/2015 Tarihli ve 2015/7511 Sayılı Kararnamenin Eki 

Karar 

MADDE 1- (1) Ekli listede yer alan malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 (sıfir) olarak tespit edilmiştir. (2) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat uyarınca ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmayacağı belirlenen rnallara ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulamaya devam edilir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayırnı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

GTİP      Tanım
12        Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem (1202.41.00.00.00, 1202.42.00.00.00, 1206.00.91.00.11, 1206.00.99.00.11, 1213.00.00.00, 12.14 hariç)
13        Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
15        Hayvansal  veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar  (1507.90, 1508.90, 15.09, 15.10, 1511.90, 1512.19, 1512.29, 1513.19, 1513.29, 1514.19, 1514.99, 1515.19, 1515.29, 1515.50.91.00.00, 1515.50.99.00.00, 1515.90.31.00.00, 1515.90.39.00.00, 1515.90.60.00.00, 1515.90.91.00.00, 1515.90.99.00.00, 15.17 hariç)
18         Kakao ve kakao müstahzarları (18.06 hariç)
1901.90 Diğerleri (1901.90.91.00.00, 1901.90.99 hariç)
21 02.   Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro-organizmalar (30.02 pozisyonunda yer     alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları
23         Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler (23.09 hariç)
24.01    Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
26         Metal cevherleri, cüruf ve kül
27         Mineral  yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar
28         İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri
29         Organik kimyasallar
30.01    Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılannın tedavide kullanılan hülasaları, heparin ve tuzlan; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler.
30.02   Insan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle modifiye veya elde edilmiş olsun olmasın); aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (rnayalar hariç) ve benzeri ürünler
31        Gübreler
32        Debagatte veya boyaeılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkepler (3210.00.10, 3212.90.00, 3213.10.00 ve 3213.90.00 hariç)
33.01   Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler; ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde "enfleurage" veya "maceration" suretiyle elde  edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri
33.02   Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar
34.03  Yağlama müstahzarlan (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası yağ olan yağlama müstahzarları, cıvata veya somun gevşetme müstaharları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarını ayırmaya mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç)
35       Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler (3506.10.00 hariç)
3701.10.00          X ışınları için filmler
3702.10.00          X ışınları için filmler (rulo halinde; boş)
3707.90.90          Diğerleri
38       Muhtelif kimyasal ürünler (38.08, 38.20 ve 3824.90.58 hariç)
39       Plastikler ve mamulleri (39.18, 39.22, 3923.10, 3923.21, 3923.29, 3923.30, 3923.50, 3923.90, 39.24, 3925.30.00, 3926.10.00, 3926.20.00, 3926.40.00, 3926.90.50, 3926.90.92 ve 3926.90.97 hariç)
40       Kauçuk ve kauçuktan eşya (4011.10, 4011.40, 4011.50, 4012.11, 4012.20, 4012.90, 4013, 4014, 4015, 4016.10, 4016.91, 4016.92 ve 4016.95 hariç)
41       Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
43       Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri (43.03,43.04 hariç)
44       Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü (44.02, 4414.00, 44.15, 4417.00.00.00.00, 4418.90.80.90.11, 4418.90.80.90.12, 4419.00, 44.20, 44.21 hariç)
47       Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdalar
48        Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya (4814, 4817, 4818.10, 4818.20, 4818.30, 4818.50, 4818.90.90, 4819.30, 4819.40, 4819.50, 4819.60, 4820, 4821, 4823.61, 4823.69, 4823.70.90 ve 4823.90.85 hariç)
49        Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları
50        İpek
51        Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat (51.09 hariç)
52        Pamuk (5204.20.00 , 52.07 hariç)
53        Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
54        Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler (54.06 hariç)
55        Sentetik ve suni devamsız lifler (55.11 hariç)
56       Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
58        Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi ve kaytanci eşyası; işlemeler (58.05 hariç)
59        Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya (59.04 hariç)
60        Örme eşya
64.06   Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı (6406.90.50 hariç)
68 13.  Esası amyant (asbest), mineral maddeler veya selüloz olan, frenlerde ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazda kullanılmak üzere monte edilmiş maddeler ve bunların garnitürleri (levhalar, rulolar, şeritler, segmanlar, diskler, rondelalar, balatalar gibi) (dokumaya elverişli maddeler  veya diğer maddelerle birlikte olsun olmasın)
69.02  Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı  benzeri seramik eşya (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç)
70       Cam ve cam eşya (70.13, 70.16 ve 70.18 hariç)
72       Demir ve çelik
73       Demir veya çelikten eşya (73.15, 73.19, 73.21, 73.23, 73.24 ve 73.26 hariç)
74       Bakır ve bakırdan eşya (74.18 ve 74.19 hariç)  
75       Nikel ve nikelden eşya
76       Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.15 hariç)
78       Kurşun ve kurşundan eşya
79       Çinko ve çinkodan eşya
80       Kalay ve kalaydan eşya
81       Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
84       Nükleer reaktörler; kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları (84.15, 8418.10,8418.21, 8418.29 ,8418.30, 8418.40, 8418.50, 8418.91, 8418.99, 8419.11, 8419.19, 8421.11, 8421.12, 8422.11, 8423.10, 8433.11, 8433.19, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8451.21, 8452.10, 84.70, 84.71, 84.72, 84.73, 84.76 hariç)
85        Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilemesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı (85.04, 8506.10, 8506.30, 8506.40, 8506.50, 8506.60, 8506.80, 8507.10, 8507.20, 8508.11, 8508.19, 8508.60, 8509.40, 8509.80, 8510.10, 8510.20, 8510.30, 8513.10, 8515.31, 8515.39, 8516.10, 8516.21, 8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 85.17, 85.18, 85.19, 85.21, 85.22, 85.23, 85.27, 85.28, 85.31, 8539.10, 8539.21, 8539.22, 8539.29, 8539.31, 8539.32, 8539.39, 8539.41, 8539.49, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 85.44, 85.46, 85.47, 85.48 hariç)
86       Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları (86.09 hariç)8704.10 Karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılmış damperler
87.05   Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton kanştıneı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) (8705.40 ve 8705.90.30 hariç)
87.06     87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler
87 08     87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı (8708.30,         8708.70, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93 ve 8708.99 hariç)
87.09   Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile dorıatilmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları
87.14   87.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuar].
88        Hava taşıtları, uzay taşıtlar' ve bunların aksam ve parçaları
89        Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar (89.03 ve 8907.10 hariç)
90        Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazIar;bunların aksam, parça ve aksesuarı (90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.05, 90.06, 90.07, 90.08, 90.10, 90.13, 90.16, 90.17, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 90.19, 90.28 ve 90.29 hariç)
93.05  93.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve aksesuarları

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.