güncel yazılar...
Loading...

Ad Valorem Duty (Ad Valorem Gümrük Vergisi) Nedir?

Ad valorem, Latince bir terim olup, "değere dayalı" anlamına gelmektedir. Ad valorem gümrük vergisi ise, ithal edilen malların değerine göre yüzdesel olarak alınan gümrük vergisini ifade etmektedir.

Gümrük Vergileri Kaç Çeşittir?

Temel olarak gümrük vergileri 3'e ayrılmaktadır:
 • Özel Gümrük Vergileri: Birim veya ağırlık gibi malların fiziki birimleri üzerinden alınan gümrük vergilerdir. Örneğin, Kanada puro ithalatında 1000 adet için yaklaşık 11USD gümrük vergisi almaktadır. Bu vergilendirmede, pahalı purodan da ucuz purodan da aynı miktarda gümrük vergisi alınmaktadır.
 • Ad Valorem Gümrük Vergileri: Ürünlerin değerinin belirli bir yüzde oranı şeklinde alınan gümrük vergileridir. Bu vergilendirme yöntemi ile, pahalı ürünlerin ithalatı ucuz ürünlerin ithalatından birim miktar başına daha çok etkilenmektedir.
 • Karma Gümrük Vergileri: Özel gümrük vergileri ile ad valorem gümrük vergilerinin aynı anda uygulanması ile elde edilen gümrük vergisi çeşididir.

Mevcut uygulamada, hem Türkiye'de hem de Dünya genelinde, en sık kullanılan gümrük vergisi çeşidi ad valorem vergilerdir.

Actual Total Loss (Fiili Tam Ziya) Nedir?

Total loss, İngilizce olarak kullanılan bir sigortacılık terimi olup, söz konusu terimin Türkçe karşılığı "Tam Ziya"'dır.

Tam ziya, sigorta ettirilen eşyanın tamamen yok olması veya sigortalı eşyanın görmüş olduğu hasarın tamirinin mümkün olmaması veya söz konusu sigorta kapsamındaki eşyanın tamir masraflarının eşya değerinden daha fazla olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır.


Tam ziya iki gruba ayrılmaktadır:

 • Fiili Tam Ziya (Actual Total Loss): Fiili tam ziya, sigortalı eşyanın bir daha ele geçmeyecek şekilde yok olması ve sigortalı eşyanın ekonomik işlevini tamamen kaybetmesi şeklinde meydana gelen durumu açıklar. 
 • Hükmi Tam Ziya (Constructive Total Loss): Ürünler, özellikle deniz taşımalarında, tamamen yok olmasalar dahi, ürünleri kurtarma masrafları ile ürünleri tamir etme masrafları toplamının, ürünlerin ekonomik değerini aştığı durumlarda, ürünlerin tam ziyaya uğradığı hükmüne varılabilmektedir. Bu şekilde verilen tam ziya kararlarına, hükmi tam ziya denilmektedir.
Tam ziya, dış ticaret işlemlerinde, ihracatçı veya ithalatçı firmalar tarafından yaptırılan nakliyat sigortaları kapsamında karşımıza çıkan bir terimdir.

Tam ziya kavramı, uluslararası taşımalarda kullanılan nakliye sigortalarının kuralları olan, Enstitü Yük Klozları'nın 13. maddesinde açıklanmaktadır.

Enstitü Yük Klozları
Madde 13.Hükmi Tam Ziya KlozuSigorta edilen şey,gerçek tam ziyanın kaçınılmaz olmasından dolayı ya da kurtarma, yenileme ve poliçede gösterilen varma yerine gönderme masraflarının,sigorta edilen şeyin varma anındaki değerini aşması nedeniyle makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam ziya için tazminat talep edilmez.

Acceptance Letter of Credit Nedir?

Türkçe kaynaklarda, "kabul kredili akreditif" olarak geçen, "Acceptance Letter of Credit", poliçe kabulü ile kullanımda olan akreditifleri tanımlamak için kullanılan bir "ticaretin finansmanı" terimidir.

Bir akreditif belgelerin ibrazında ödeme (sight payment), vadeli ödeme (deferred payment), poliçe kabulü (acceptance) veya iştira (negotiation) yöntemlerinden hangisi ile kullanımda olduğunu belirtmelidir.


Söz konusu kullanım yöntemlerinden vadeli akreditif hariç olmak üzere, diğer tüm seçeneklerde poliçe kullanılabilmektedir.

 • At sight akreditiflerde poliçe kullanımı opsiyoneldir. Poliçe kullanılması durumunda, poliçenin mutlaka at sight olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Vadeli ödeme ile kullanımda olan akreditiflerde poliçe kullanılmaz. Amir banka veya mevcut ise teyit bankası uygun evrak ibrazını tespit ettiğinde, akreditif vadesinde ödeme yapmaktadır.
 • İştira ile kullanımda olan akreditiflerde poliçe kullanımı opsiyonel olup, hem at sight hem de vadeli poliçeler iştira ile kullanımda olan akreditiflerde düzenlenebilmektedir.
 • Poliçe kabulü ile kullanımda olan akreditiflerde ise poliçe kullanımı zorunlu olup, poliçe vadeli veya at sight olabilmektedir.

Acceptance Nedir?

Acceptance, ticaretin finansmanı (trade finance) alanında kullanıldığında, poliçenin kabulü anlamına gelen, İngilizce bir terimdir.

"Poliçe Nedir?" başlıklı yazımda belirtmiş olduğum gibi, poliçeler bir satış işleminde, satıcılar tarafından tarafından düzenlenmekte ve alıcıların kabulüne gönderilmektedirler.

Alıcılar, kendi üzerlerine düzenlenen poliçeleri kabul etmeden, söz konusu poliçe kapsamında her hangi bir borç altına girmiş olmamaktadırlar.

Acceptance yani kabul, alıcının üzerine düzenlenen poliçeyi kabul ettiğini ve poliçe üzerinde yazan tutarı yine poliçede belirtilen vadede ödemeyi taahhüt ettiğini açıklamaktadır.

Act of God Nedir?

Uluslararası satış sözleşmelerinde, ihracatçı veya ithalatçı firmalardan birisinin sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmesini imkansız hale getiren veya olağan üstü derecede zorlaştıran, tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan olaylara "Mücbir Sebep", "Force Majeure" denilmektedir.


Mücbir sebepler temel olarak iki kısım altında incelenebilmektedir.

 • Toplumsal Olaylar Neticesinde Ortaya Çıkan Mücbir Sebep Halleri: İnsan davranışları neticesinde oluşan, siyası veya ekonomik olarak mevcut düzenin bozulmasına yol açan olaylardır. Savaş, genel grev, iç karışıklıklar, isyan ve ayaklanmalar, finansal ve ekonomik krizler, öngörülmeyecek biçimde ortaya çıkan aşırı enflasyon veya devalüasyonlar bu çeşit mücbir sebep hallerine örnek olarak verilebilmektedir.
 • Doğa Olayları Neticesinde Ortaya Çıkan Mücbir Sebep Halleri: İnsan davranışları neticesinde değil, fakat geniş etkili doğa olayları sonucunda ekonomik düzenin sekteye uğramasına yol açan durumlardır. Sel felaketi, yanardağ faaliyetleri, deprem, tsunami bu çeşit mücbir sebep hallerine örnek olarak verilebilmektedir.
Doğa olayları neticesinde ortaya çıkan mücbir sebep halleri, İngilizce'de "Act of God" olarak açıklanmaktadır. 

Pek çok kaynakta, "Force Majeure" yani mücbir sebep kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılsa da, gerçekte "Act of God" sadece doğa olayları neticesinde ortaya çıkan mücbir sebep halleri olup, mücbir sebep kavramının içerisindeki bir alt kümeyi oluşturmaktadır.

Force Majeure Nedir?

Sözleşmeler, imzalandıkları tarih itibari ile taraflarını bağlayıcı niteliktedirler. Uluslararası satış sözleşmelerinin tarafları olan ithalatçı ve ihracatçı firmalar da, imzalamış oldukları sözleşme şartlarına uymak zorundadırlar.

Örneğin, ihracatçı firma, sözleşme şartlarında belirlenen kalite ve miktarda ürünü, yine sözleşmede belirlenen tarihte sevk etmekle yükümlü iken, ithalatçı firma da sözleşme şartlarına uygun olarak sevkiyatı yapılmış ürünlerin bedelini ödemekle mükelleftir.

Sözleşmeler, imzalandıkları günde mevcut olan ekonomik şartlar çerçevesinde, sözleşme taraflarına sağlayacağı ortak çıkar esas alınarak imzalanmıştır.

Eğer, sözleşme imzalanmasını takip eden süreçte, sözleşme imzalanma aşamasındaki ekonomik şartlar önemli ölçüde farklılaşır ve taraflardan birisinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılar veya olağanüstü biçimde zorlaştırır ise, bu durumda sözleşmenin feshedilmesi veya yeni ekonomik şartlara uygun biçimde tekrar düzenlenmesi gerekmektedir.


Yukarıda açıklandığı şekilde sözleşme taraflarından birisinin sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmesini imkansız hale getiren veya olağan üstü derecede zorlaştıran, tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan olaylara "Mücbir Sebep", "Force Majeure" denilmektedir.

Çin Şarap İthalatçıları

Çin'in, özellikle son 25 yıldır, ihracata dönük büyüme politikaları vasıtasıyla yakalamış olduğu ekonomik gelişme, bu ülkedeki geniş kitlelerin orta ve üst gelir sınıfına geçmesine sebebiyet vermiştir.

Ülkenin sosyalizmin kurallarını esnetmesiyle beraber, refah düzeyi artan bu kitleler, batının yaşantısında olan tüketim malzemelerini de hızla tüketmeye başlamışlardır.

Örneğin, ABD'ye 2,5 USD/Kg'dan düşük kalite bal ihraç eden Çin, Yeni Zelanda'dan kilosu 18USD'ye Dünya'nın en pahalı balını bol miktarda ithal etmektedir. Keza aynı şekilde, en son çıkan Iphone'lar Çin'de büyük rağbet görmektedir.

Alkollü içecekler konusunda da durum pek farklı değildir. Çin Dünya genelinde en çok alkollü içecek tüketilen ülkelerden bir tanesidir. Son yıllarda, Çin'de kaliteli şaraplara olan ilgide de önemli bir artış gözlenmektedir.

Pek çok Çin'li firma, Avrupa'nın, Avustralya'nın ve Şili'nin prestijli markalarına ait şarapları Çin'de pazarlamaya başlamışlardır. İthal şaraplar, Çin üretimi tüm şaraplardan daha pahalı olup, orta ve üst gelir düzeyindeki pazar segmentine hitap etmektedirler.

Birleşmiş Milletler verilerine göre; Çin, 2014 yılında 1,5milyar dolarlık şarap ithal etmiştir. Bu ithalatın 650 milyon doları Fransa'dan, 253 milyon doları Avustralya'dan, 166 milyon doları Şili'den, 110 milyon doları İspanya'dan ve 103 milyon doları da İtalya'dan gerçekleştirilmiştir.


Türkiye Çin'e 2014 yılında 302bin dolarlık şarap ihracatı yapmıştır.

Bugünkü yazımda, Çin'de bulunan başlıca şarap ithalatçılarını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Firmaların iletişim detaylarının yanı sıra, kısa özgeçmişlerine de bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri denildiğinde akla, temel olarak, bir ihracat işleminde satışı yapılan mal bedelinin yurda getirilmesi ve bir ithalat işleminde alınan bir malın bedelinin yurtdışına gönderilmesi aşamalarında kullanılan, uygulamada birbirinden anlamlı derecede farklılaşmış, uluslararası ödeme metotları gelmelidir.

Genel olarak, ihracatçı ve ithalatçılar, herhangi bir dış ticaret işleminde kullanacakları ödeme yöntemini karşılıklı pazarlık yoluyla serbestçe saptayabilmektedirler.

Bunun istisnası ise bazı ülkelerin ithalat işlemlerinde uygulamış oldukları ödeme yöntemi kısıtlarıdır.

Örneğin, Cezayir'e yapılan ihracatlarda yalnızca akreditifli ödeme veya vesaik mukabili ödeme kullanılabilmektedir.

İthalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan ödeme yöntemleri 5 kısımda incelenebilmektedir:
 1. Peşin ödeme
 2. Mal mukabili ödeme
 3. Vesaik mukabili ödeme
 4. Akreditifli ödeme
 5. Banka ödeme yükümlülüğü

Bugünkü yazımda, dış ticaret işlemlerinde kullanılan ödeme yöntemlerini tanıtmaya çalışacağım.

Ayrıca, ilerleyen günlerde ödeme yöntemleri ile ilgili olarak yazdığım yazıları, her bir ödeme şeklinin altına link olarak eklemeyi planlıyorum.

Böylece, ödeme yöntemleri ile ilgili olarak www.disticaret.biz.tr adresinde olan tüm yazıları, bu sayfada toplamayı planlamaktayım.

Business Identifier Code (BIC) Nedir?

BIC, İngilizce "Business Identifier Code" kelimelerinin baş harflerini bir araya getirilmesi oluşturulmuş bir kısaltmadır.

İlk kullanım zamanlarında "Bank Identifier Code" olarak kullanılan BIC, daha sonraları SWIFT sistemine finans dışı kurumların da katılması ile isim değiştirmiş ve günümüzde kullanılan şeklini almıştır.

BIC aslında hemen hemen dış ticaret ile ilgilenen herkesin bildiği swift kodunun (swift code) formal olarak kullanılan biçimidir. Günlük kullanımda swift kodu olarak geçen ibare, bankacılık camiasında BIC olarak geçmektedir.

Ayrıca, BIC akreditif metinlerinde amir bankayı, görevli bankayı, ihbar bankasını ve poliçelerin üzerine düzenlenmesi gereken bankayı da tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.


Bugünkü yazımda, "Business Identifier Code", BIC veya "Swift Kodu" olarak bilinen, bankalar arasında güvenli bir biçimde iletişimin sağlanmasını ve ödemelerin hızlı ve sorunsuz olarak küresel finans kurumları arasında el değiştirmesine olanak veren sistem hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum.

Suudi Arabistan Et İthalatçıları

Suudi Arabistan gıda tüketiminin yaklaşık %85'ini ithal eden bir ülke konumundadır.

Suudi Arabistan gıda ithalatının büyük bölümünü un ve unlu mamuller oluşturmaktadır. Unlu mamullerin yanı sıra, Suudi Arabistan önemli bir et ithalatçısı ülkedir.

Özellikle tavuk eti alanında Suudi Arabistan'ın üretimi yerel tüketiminin ancak yarısını karşılayabilmektedir.

Suudi Arabistan'ın başlıca et tedarikçileri Brezilya, Hindistan, Fransa ve Avustralya'da yer almaktadır. Suudi Arabistan; Brezilya'dan önemli miktarda tavuk eti ithal ederken, dana etinin temel tedarikçi ülkesi ise Hindistan'dır.

Suudi Arabistan, Deli Dana Hastalığı (BSE) riski taşıdığı için Avrupa Birliği ülkelerinden, Danimarka, Hollanda ve Fransa hariç, dana ve koyun eti ithalatı yapmamaktadır.


Suudi Arabistan'a yapılacak et ihracatı çeşitli standartlara tabii olup, bunların en önemlileri SASO standartları, GSO Standartları ve ISO standartlarıdır. Ayrıca, Suudi Arabistan'a ihraç edilen etlerin helal sertifikası olması gerekmektedir.

Bugünkü yazımda, Suudi Arabistan'daki başlıca et ithalatçılarının bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önceki yazılarımda Suudi Arabistan'daki gıda ithalatçılarının iletişim detaylarını sizlerle paylaşmıştım.

IBAN Nedir? İhracat ve İthalat İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?

IBAN, İngilizce "International Bank Account Number" olarak kullanılan kelimelerin kısaltmasından oluşturulmuş bir uluslararası bankacılık terimidir.

Türkçe'ye "Uluslararası Banka Hesap Numarası" olarak çevrilebilen IBAN, özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından kullanılan bir sistemdir.

IBAN, esas itibari ile bir ISO 13616 standardı olup, söz konusu standardın yönetim sorumluluğu 2006 yılından itibaren SWIFT isimli organizasyonuna verilmiştir.

Türkiye'de Avrupa Birliği'ne giriş müzakerelerinde pek çok yasal mevzuatını AB'ye uyumlu hale getirdiği için, AB'de kullanımı zorunlu olan IBAN uygulamasına 1 Eylül 2005 tarihinden itibaren geçiş yapmıştır.

Türkiye'deki IBAN kullanımı ile ilgili yasal mevzuat ise 10 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan “Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ” 'e dayanmaktadır.


Bugünkü yazımda IBAN'ın özellikle ihracat ve ithalat işlemlerinde nasıl kullanıldığını açıklamaya çalışacağım.

Bill of Exchange Nedir? Poliçe Nedir?

İngilizce'de "Bill of Exchange" veya "Draft" olarak kullanılan, Türkçe'de ise "Poliçe" olarak karşılık bulan, hem iç ticaret hem de uluslararası ticaret işlemlerinde düzenlenen, finansal nitelikteki belge bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Tarihsel gelişimleri incelendiğinde, akreditifli ödemelerden daha eskiye dayanan bir geçmişe sahip olan poliçelerin, mevcut uygulamada yalnız başlarına kullanımları uluslararası ticarette oldukça azalmış durumdadır.

Poliçeler, günümüz dış ticaret işlemlerinde, genellikle vadeli olarak düzenlenen vesaik mukabili ödemeler ile bazı akreditif türlerinde kullanılmaktadır.

Bugünkü yazımda, poliçelerin tanımını yaptıktan sonra temel özelliklerini inceleyeceğim. Yazımın son bölümünde ise poliçe örneği üzerinden pratik bir uygulama yapmayı planlamaktayım.


Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden, poliçenin tanımı ile yazımıza başlayalım.

Charter Party Konşimento ile Konşimento Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bundan daha önceki yazılarımda charter party konşimento ile konşimento kavramlarını incelemiş, her iki taşıma belgesinin de temel özelliklerini açıklamaya çalışmıştım.

Dileyen arkadaşlar yukarıdaki linklerden, uluslararası taşımacılıkta kullanılan söz konusu dış ticaret belgelerinin detaylarına ulaşabilirler.

Bugünkü yazımda ise, charter party konşimento ile konşimento arasındaki farklılıklar üzerinde durmak istiyorum.


Charter Party Konşimento ile Konşimento Arasındaki Farklar Nelerdir?

Charter party konşimentolar ile konşimentolar arasındaki temel farklılıklar şu şekilde sıralanabilir:
 • Charter party konşimentolar büyük ebatlı, dökme yüklemelerde kullanılan bir taşıma belgesi türüdür. Örneğin, 3000mtonluk dökme ham ayçiçekyağı ithalatında kullanılacak olan konşimento çeşidi charter party konşimentodur. Konşimentolar ise daha ziyade konteynerler ile yapılan yüklemelerde kullanılan taşıma belgeleridir.
 • Genellikle, charter party konşimentolar gemi sahibi (shipowner) veya gemiyi kiralayan firma (charterer) veya kaptan (master) veya bunların acentaları tarafından imzalanabilmektedir. Konşimentolar ise taşıyıcı (carrier), taşıyıcı acentası (agent of the carrier) veya kaptan (master) tarafından imzalanabilmektedir.
 • Charter party kontratlar ile yapılan taşımalarda, gemi sahipleri (shipowners), gemi kiralayan firmalar (charterer) tarafından kendilerine kiralama bedelinin ödenmediğini gerekçe göstererek, taşıma bedelinin doğrudan kendilerine ödenmesini talep edebilmektedirler. Bu gibi durumlarda, gemi sahiplerinin mal üzerinde tasarrufta bulunma hakkı dahi doğabildiği için, charter party konşimentolara özellikle akreditifli ödemelerde bankalar mesafeli yaklaşmaktadırlar.
 • Charter party konşimentolar, genellikle BIMCO'nun hazırlamış olduğu matbu formlara basılmaktadır. Konşimentolar ise, genellikle taşıyıcıların kendi kurallarının yazılı olduğu matbu formlara basılmaktadır. 

Yükleme Notası Nedir?

Yükleme notası veya konşimento talimatı, İngilizce "Shipping Instructions" olarak tanımlanan, dış ticaretin uluslararası taşımacılık alanında kullanılan belgedir.

Yükleme notası, malı yükleyen firma (shipper) tarafından düzenlenmektedir.

Yükleme notasının temel kullanım amacı, yükleme ile ilgili detayları nakliyeciye bildirmektir. Nakliyeciler, yükleme notasından elde etmiş oldukları veriler ile taşıma belgelerini, örneğin konşimento, havayolu taşıma belgesi, karayolu taşıma belgesi gibi, düzenlemektedirler.

Denizyolu taşımalarında taşıyıcı acentaları yükleme notasının nakliyeci firmaya zamanında ulaştırılmasına büyük önem vermektedirler. Bu yüzden, ihracatçı firmalar özellikle denizyolu taşımalarında yükleme notasını zamanında düzenleyip, nakliyecilere ulaştırmak zorundadırlar.


Bugünkü yazımda, hemen hemen her ihracat işleminde kullanılan bir belge olan yükleme notası üzerinde duracağım. Yükleme notasının detaylarını açıkladıktan sonra, örnek uygulama yapıp yazımı sonlandırmayı planlamaktayım.

Purchase Order Nedir?

Purchase order, İngilizce dilinde dış ticaret işlemlerinde kullanılan bir belgeye verilen isimdir. İngilizce kısaltılmış biçimi PO olup, Türkçe'ye "Satınalma Emri" veya "Sipariş Emri" olarak çevrilebilmektedir.

Purchase order, ithalatçı firmalar tarafından düzenlenen ve verilmiş olan siparişin miktarını, tutarını, niteliğini, alıcı firmadaki kodunu, yükleme tarihini, teslim şeklini, ödeme şeklini ve zamanını, mevcut olması durumunda alıcının bankasını ve bazı durumlarda da düzenlenmesi talep edilen dış ticaret belgelerini gösteren, ticari nitelikteki bir dökümandır.


Bugünkü yazımda, ithalat ve ihracat işlemlerinde sıklıkla kullanılan purchase order hakkında sizlere bilgiler verdikten sonra, örnek bir sipariş emri üzerinden konuyu pekiştirmeye çalışacağım.

Suudi Arabistan Mobilya Fuarları

Suudi Arabistan, Dünya'nın bir numaralı petrol ihracatçısıdır. Son yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş Suudi Arabistan'ın dış ticaret fazlası vermesine yol açmıştır.

Suudi Arabistan petrolünü 1980'den itibaren %100 Suudi devletinin kontrolünde olan Aramco firması üzerinden ihraç etmektedir. Dolayısı ile Suudi petrolünden elde edilen meblağ, doğrudan Suudi Arabistan devletine gelir yazılmaktadır.

Mutlak monarşi ile yönetilen Suudi Arabistan'da devlet Suud ailesi veya Suud hanedanı demektir. Suud ailesi, Orta Doğu'da yaşanan kargaşanın kendi ülkesine sıçramasını engellemek amacıyla, son yıllarda Suudi Arabistan Devleti'nin halkına sağlamış olduğu destekleri arttırmış ve özellikle altyapı çalışmalarına ivme kazandırmıştır.


2015-2016 yılları arasında yapılması planlanan 500 okul, 11 spor kompleksi ve 3 üniversite Suudi Hükümeti'nin altyapıya ne denli önem verdiğinin bir göstergesidir.

İnşaat ve mobilyacılık sektörünün büyük ivme ile yükseldiği Suudi Arabistan piyasasından pay alabilmenin önemli koşullarından birisi de hiç şüphesiz bu ülkede düzenlenen uluslararası sektörel fuarlara katılım gösterilmesidir.

Bugünkü yazımda, Suudi Arabistan'da düzenlenen başlıca mobilya fuarlarını sizlere tanıtmaya çalışacağım.

Mobilya Üreticileri ve İhracatçıları

Mobilya Tanımı: Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük'te mobilya tanımını "oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyaya verilen genel ad" olarak vermektedir. 

Yine, OAİB 2014 yılında hazırlamış olduğu Mobilya Sektör Raporun'da, mobilyayı "İnsanların çalışma, oturma, dinlenme, yemek yeme, eşyalarını depolama, sergileme gibi günlük yaşama yönelik sosyal ve kültürel temel gereksinimlerini güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamak amacıyla genelde ağaç malzemeden oluşturulmuş işlevsel, estetik görünümlü kullanım eşyalarının tümü" olarak tanımlamıştır.


Mobilya Sınıflandırılması: Mobilyalar, pek çok farklı kriter göz önüne alınarak sınıflandırılabilmektedir. Temel olarak yapılmakta olan mobilya sınıflandırmaları ise şu şekilde olmaktadır:
 • Kullanıldığı yere göre mobilyaların sınıflandırılması: İç mekan mobilyaları ve dış mekan mobilyaları olmak üzere yapılan ayrımı ifade eder.
 • Üretim materyallerine göre yapılan mobilya sınıflandırması: Ahşap mobilyalar, metal mobilyalar, plastik mobilyalar, doğal taşlardan yapılan mobilyalar, kompozit malzemelerden yapılan mobilyalar vb...
 • Hareketli olup olmamalarına göre yapılan mobilya sınıflandırılması: Hareketli mobilyalar ve sabit mobilyalar olmak üzere yapılan sınıflandırmadır.
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda ise mobilyalar 9401, 9402, 9403 ve 9404 numaralı fasıllarda gösterilmektedir.


Türkiye'de Mobilya Üreticileri: Türkiye'deki mobilya üreticileri İstanbul, Ankara, Bursa,
Kayseri, İzmir ve Adana şehirlerinde daha yoğun olarak bulunmaktadır. Bu şehirleri dışında Bolu, Eskişehir, Sakarya, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir, Antalya ve Burdur’da da mobilya üretimi yapan firmalar yer almaktadır. 


Bugünkü yazımda, mobilya üreticileri ile mobilya ihracatçılarının iletişim detayları ile üretmiş oldukları ürün gruplarının kısa açıklamalarını sizlerle paylaşmak istemekteyim.

Suudi Arabistan Mobilya İthalatçıları

Suudi Arabistan mobilyacılık sektörü yaklaşık %70 oranında ithalata bağımlı durumdadır. Suudi Arabistan devletinin yerel üretimi destekleme çabaları, mobilyacılık sektörü için büyük bir değişim getirmemiştir.

Suudi Arabistan'da bulunan 250 civarındaki mobilya üretim tesisi, ithal ürünlerdeki dizayn ve kaliteye ulaşamadığı için daha çok orta ve alt grup segmentlerine hitap etmektedir.

Almutlaq, Habitat ve Jeraisy Riyadh House gibi firmalar büyük mobilya dağıtıcıları olup, mobilya segmentinin üst segmentindeki müşterilere %100'e varan kar oranları ile satış yapmaktadırlar. Bu firmalar satış sonrası hizmet verebilmektedirler.

Suudi Arabistan'daki diğer pek çok mobilya dağıtıcısı ise CIF fiyatlara %40 marj koyup satış yapma yoluna gitmektedir.

Suudi Arabistan'a en fazla mobilya ihracatı yapan ülkeler sırası ile Çin, İtalya, ABD, Mısır, Malezya, Vietnam ve Endonezya olarak gerçekleşmiştir.


Bugünkü yazımda Suudi Arabistan'da bulunan başlıca mobilya ithalatçılarının iletişim detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşağıdaki listede Suudi Arabistan'a mobilya ithalatı yapan başlıca şirketlerin telefon, faks numaraları ile kurumsal web sitelerine ait linkleri bulmanız mümkündür.

Suudi Arabistan Gıda İthalatçıları

Bugünkü yazımda Suudi Arabistan'da bulunan başlıca gıda ithalatçılarının iletişim detaylarını ve kısa firma profillerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Suudi Arabistan, coğrafi yetersizlikler nedeni ile hemen hemen tüketmiş olduğu tüm gıda ürünlerini ithalat yolu ile karşılamaktadır.

Suudi Arabistan'da köklü gıda ithalatçısı firmalar bulunmaktadır. Söz konusu firmaların bir kısmı piyasada bilinen Avrupa veya ABD'li markaların distribütörlüğünü yapmakta iken, diğer bir bölümünün de fiyat bakımından rekabetçi ülkelerin ürünlerini tercih ettikleri görülmektedir.


Aşağıdaki listede Suudi Arabistan'daki gıda ithalatçılarının küçük bir bölümünün detaylarını bulabileceksiniz. Her bir firmaya ait kısa açıklamanın yanı sıra, firmaların telefon, faks numaraları ile kurumsal web sitelerine ait linkler de aşağıdaki bilgilerin içinde yer almaktadır.


Suudi Arabistan İhracatının Püf Noktaları

Suudi Arabistan, doğal kaynaklar bakımından şans ve şansızlığı bir arada yaşayan bir coğrafyadır.

Suudi Arabistan doğal kaynaklar açısından şanslıdır, çünkü çağımızın en önemli enerji kaynağı olan petrol bu ülkede bolca vardır. Dünya'nın bilinen en büyük petrol rezervleri Suudi Arabistan'da bulunmaktadır.

Suudi Arabistan doğal kaynaklar açısından şanssız bir ülkedir, çünkü en temel tarımsal ürünleri bile üretmeye yetecek kadar tatlı su bu ülkede bulunmamaktadır.

Yüz yıllardır zor doğa şartları ile mücadele eden bu coğrafyanın insanları, ihtiyaçları olan ürünleri ticaret ile elde etmeyi öğrenmişlerdir. Dolayısı ile Suudi Arabistan'ın çok derin bir ticaret kültürü olduğu söylenebilir.

Suudi Arabistan coğrafyasını 1400 yıldır şekillendiren, İslamiyet'in iktisadi mantığı da ticarete izin veren, hatta teşvik eden bir yapıdadır.


Bugünkü yazımda Suudi Arabistan'a ihracat yaparken dikkat etmeniz gereken noktaları kısaca sizlere açıklamaya çalışacağım.

Suudi Arabistan'a Denizyolu Taşımacılığı Yapan Firmalar

Bugünkü yazımda, Suudi Arabistan'a ve diğer Körfez ülkelerine denizyolu ile konteyner taşımacılığı yapan başlıca taşıyıcıları sizlere tanıtmak istiyorum.

Yazımın, özellikle Suudi Arabistan'a ihracat yapan firmaların oldukça işine yarayacağını düşünüyorum.

Bu sayfada Suudi Arabistan'a çalışan yalnızca taşıyıcı firmalara yer vermeye çalıştım. Yani, forwarder firmaların bilgilerine yer vermedim. Bu şekilde bir çalışma yapmamın asıl amacı, forwarder firmaların da söz konusu taşıyıcılar vasıtası ile tekliflerini hazırlamalarıdır.


Bu sayfada yer almayıp, Suudi Arabistan'a çalışan başka nakliyecilerin de olduğunu ve güncel sefer bilgilerinin yazının yazıldığı zamandan sonra değişiklikler gösterebileceğini göz önüne almanızı tavsiye etmekteyim.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a İhracatı

Suudi Arabistan, Dünya genelinde en çok petrol ihraç eden ülkedir. Aynı zamanda petrol rezervleri bol ve verimli olduğu için, küresel petrol arzının da merkezindeki ülkedir.

Özellikle son 10 yılda ham petrol fiyatlarının göstermiş olduğu artış neticesinde, ekonomisi %90 oranında petrol ihracatına dayanan Suudi Arabistan önemli bir refah düzeyi yakalamış, ülkenin belki de tarihin hiç bir döneminde yaşanmayan bir finansal güce erişmesine zemin hazırlamıştır.

Suudi Arabistan, Arap Yarımadasında yer alan, çöllerin ülkenin yüz ölçümünde önemli bir yer tuttuğu, yıllarca her türlü modernizmin etkisinden uzak, zor doğa şartları altında geleneksel olarak yaşamış insanları barındıran bir ülkedir.

Ülkedeki suyun israf edilmesinin önüne geçmek amacıyla su gereksinimi yüksek olan tarım ürünleri üretimi Suudi Arabistan sınırları içerisinde yapılamamaktadır. Suudi Arabistan, tarım ürünleri üretmek amacıyla ülke dışından verimli tarım arazileri satın almaya çalışmaktadır.


Suudi Arabistan, yıllarca modern medeniyetten uzak kalmasının ceremesini, tam bir tüketim toplumu olarak çekmektedir. Bugün için kullanmakta olduğu pek çok ürünü ithal eden Suudi Arabistan, Türkiye için de önemli bir ihracat ülkesidir.

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yapmış olduğu ihracatı inceleyeceğim.

Islak Mendil Üretimi ve İhracatı Yapan Firmalar

Türkiye, özellikle çevresindeki az gelişmiş ülkelere önemli sayılabilecek büyüklükte ıslak mendil ihraç eden bir ülke konumundadır.

Bugünkü yazımda, Türkiye'de yerleşik ıslak mendil (wet wipes), ıslak havlu (wet towel wipes) ve bebekler için ıslak havlu (baby wipes) üretimi yapan firmaların listesini sizlerle paylaşmak istemekteyim.

Aşağıdaki listede yer alan ıslak mendil üreten firmaların adres, telefon ve faks numaraları bulunmaktadır. Ayrıca, her bir firmanın kurumsal web sitesine ait linkler firmaların ünvanlarında yer almaktadır.


Firmalar ile iletişime geçerken, ilgilendiğiniz firmaların kurumsal web sitelerinde yazan güncel iletişim detaylarını kullanmanızın, sizlere zaman kazandıracağını bir kez daha hatırlatmak isterim.

Mısır'dan Türk Malı Islak Mendil İhracatına Damping Soruşturması

Mısır Sanayi, Ticaret, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlığı'na bağlı Anti-Damping, Sübvansiyon ve Koruma Departmanı tarafından 14.Nisan.2015 tarihinde yapılan duyuruya istinaden, Türk Menşeli ıslak mendiller için damping soruşturması başlatıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu damping soruşturması, Mısır'da bulunan ıslak mendil, ıslak havlu, makyaj temizleme mendili, bebekler için ıslak mendil gibi ürünler üreten Easy Care Company isimli firmanın talebi doğrultusunda açılmıştır.

Firma, yapmış olduğu damping soruşturması başvurusunda, Türk menşeli ıslak mendillerin Mısır'a Türkiye'deki iç piyasa fiyatından oldukça düşük seviyelerde ithal edildiğini belirtmiştir. Firmanın iddiasına göre, yapılan dampingli satışlar neticesinde yaşanılan:

 • üretim kaybı
 • verimlilik kaybı,
 • yerel pazarda pazar payı kaybı,
 • stoklarda artma,
 • birim başına satış karlılık oranında düşme,
 • büyüme yeteneğinin kaybolması,
 • sermaye artırma yeteneğinin kaybolması gibi problemler nedeniyle, firmanın telafi edilemez derecede ticari zarar gördüğü savunulmaktadır.  
Konu ile ilgili olarak daha detaylı bilgiye buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

Islak Mendil İhracatı ve İthalatı

Islak mendil, gümrük sınıflandırması açısından sabunların bir alt grubu olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye'deki firmaların, ıslak mendil için ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanmakta oldukları GTİP numarası 3401.11.00.30.00'dir. Yurtdışındaki pek çok ülke ise ıslak mendil için 3401.19.0000 veya 3401.19.9000 kodunu kullanmaktadırlar.


Bugünkü yazımda kullanacağım ıslak mendil dış ticaretine ait istatistikler 340119 Gtip numarasına aittir.
Önemli Not: 340119 numaralı Gtip altında diğer ürünlerin de olduğunu bilerek, aşağıdaki rakamlara ihtiyatlı yaklaşmakta fayda vardır.

Yeni Zelanda Tereyağı Üreticileri ve İhracatçıları

Yeni Zelanda, Dünya genelinde en çok tereyağı ihraç eden ülke konumundadır. Türkiye'deki ithalatçı firmalar da, tereyağı ithalatının büyük bölümünü Yeni Zelanda'daki tedarikçilerden temin etmektedirler.

Bugünkü yazımda, Yeni Zelanda'da bulunan önemli süt ürünleri üreticilerinden, tereyağı ihracatı yapan firmaların detaylarını sizlerle paylaşmak amacındayım.

Aşağıdaki listede bulunan firmaların ünvanlarında yer alan linklere tıkladığınızda, söz konusu firmaların kurumsal web sitelerine ulaşacaksınız.

Ayrıca her bir firmanın telefon numarası ile firmalara ait kısa bilgilere de aşağıdaki bölümlerde yer vermeye çalıştım.

Macaristan Sabun İthalatçıları

Bundan önceki yazılarımda Türkiye'nin sabun ihracatını incelemiş ve Türkiye'de bulunan sabun ihracatçısı firmaların listesini sizlerle paylaşmış, ayrıca Polonya'daki sabun ithalatçısı firmaların bazılarının detaylarını yayınlamıştım.

Bugünkü yazımda ise Macaristan'da bulunan sabun ithalatçılarının bir bölümünün detaylarını sizlerle paylaşmak istemekteyim.

Sabun ithalatı yapan Macar firmaların ünvanları, bulundukları şehir, telefon ve faks numaralarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, firma ünvanlarında yer alan linklere tıkladığınızda, her bir firmanın kurumsal web sitesine ulaşacaksınız.


Firmalar ile iletişime geçmek istediğinizde, firmaların kurumsal sayfalarında yer alan iletişim bilgilerini baz almanızın daha sağlıklı sonuçlar vereceğini lütfen unutmayınız.

Polonya'daki Sabun İthalatçısı Firmalar

Bundan önceki yazılarımda Türkiye'nin sabun ihracatını incelemiş ve Türkiye'de bulunan sabun ihracatçısı firmaların listesini sizlerle paylaşmıştım.

Bugünkü yazımda ise Polonya'da bulunan sabun ithalatçılarının bir bölümünün detaylarını sizlerle paylaşmak istemekteyim.

Sabun ithalatı yapan Polonyalı firmaların ünvanları, bulundukları şehir, telefon ve faks numaralarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, firma ünvanlarında yer alan linklere tıkladığınızda, her bir firmanın kurumsal web sitesine ulaşacaksınız.


Firmalar ile iletişime geçmek istediğinizde, firmaların kurumsal sayfalarında yer alan iletişim bilgilerini baz almanızın daha sağlıklı sonuçlar vereceğini lütfen unutmayınız.

Sabun İhracatı Yapan Firmalar

Bundan bir önceki yazımda Dünya çapında yapılan sabun ihracatı ve ithalatına göz atmış ve Türkiye'nin sabun ihracat ve ithalatını incelemiştim.

Söz konusu yazımda, 2014 yılı itibari ile Türkiye'nin sabun ihracatının 496 milyon dolarlık büyüklük ile Dünya çapında 7. sırada yer aldığını belirtmiştim.

Bugünkü yazımda ise Türkiye'de yerleşik sabun üretimi ve ihracatı yapan firmaların listesini sizlere sunmak istemekteyim.


Kendi yaptığım araştırma ile hazırlamış olduğum aşağıdaki listede, sabun üretimi yapan ihracatçı firmaların ünvan, adres, telefon ve faks numaraları yer almaktadır. Aynı zamanda firma ünvanlarında yer alan linklere tıklandığında, firmaların ticari web siteleri yeni sayfada açılmaktadır.

Sabun İhracatı ve İthalatı

Sabun, insanların binlerce yıldır kullanmakta olduğu, en temel temizlik malzemelerinden birisidir. İlk yazılı sabun formülüne ait kayıtlar M.Ö. 2200 civarına ait olup, eski Babil'de yazılmış olan kil tabletlerde yer almaktadır.

Zeytinyağından yapılmış ilk sabunlar ise Arabistan yarımadasında kullanılmıştır. 8 yy'dan itibaren Avrupa'da da özellikle hayvansal yağlardan elde edilmiş sabunlar kullanılmaya başlanmıştır.

Kişisel hijyenin insan sağlığı üzerindeki rolünün daha iyi anlaşılmaya başlanması ile beraber, sabun tüketimi artmış ve 18yy'ın sonlarından itibaren özellikle Avrupa'da sanayi tipi sabun üretimine geçilmiştir.


Bugünkü yazımda, Dünya genelinde sabun ihracatı ve ithalatını inceledikten sonra, Türkiye'nin sabun ihracatı ve ithalatı ile ilgili bilgilere yer vermeyi planlamaktayım.

ABD'deki Dış Ticaret ile İlgili Resmi Web Siteleri Nelerdir?

ABD, Dünya genelinde en büyük ekonomiye sahip ülke olmasının yanı sıra, en fazla ithalat yapan ülke ve en çok ihracat yapan 2. ülkedir.

İhracat veya ithalat yapan firmaların hemen hemen hepsinin bir şekilde yolları ABD ile kesişebilmektedir. 

ABD dış ticaret mevzuatı ise, Türkiye'nin dış ticaret mevzuatını uyumlaştırdığı AB mevzuatından pek çok konuda farklılıklar gösterebilmektedir.

ABD ile sağlıklı bir ihracat veya ithalat sürecine girebilmek için ABD'de yer alan kurumların tanınması ve ABD mevzuatına doğrudan bu kurumlardan ulaşılması önem kazanabilmektedir.

ABD'deki Başlıca Resmi Websiteleri

Bugünkü yazımda, ABD'ye ihracat yapan veya ABD'den ürün ithal eden firmaların veya kişilerin oldukça işine yarayacağını düşündüğüm bir konuya değinerek, ABD'deki dış ticaret ile ilgili resmi web sitelerinin başlıcalarını sizlere sunmak istemekteyim.

Dış Ticaret İstatistikleri Bulabileceğiniz 5 Web Sitesi


Dış ticaret ile ilgili olarak çalışan profesyoneller, değişik amaçlarla ihracat ve ithalat işlemleri ile ilgili olarak düzenlenmiş istatistiklere ulaşma ihtiyacı hissedebilmektedirler.

Örneğin, uluslararası pazarlama alanında çalışan bir pazarlama uzmanı, hazırlayacağı satış sözleşmesinde kullanacağı dolar kurunu daha doğru tahmin etmek amacıyla, dolar kurunun 5 yıllık geçmişini gösteren bir web sitesine ihtiyaç duyabilmektedir.

Yine, aynı istatistik verilerine şirketin karlılık oranları üzerinde çalışan bir finans-muhasebe yöneticisinin de gereksinimi olabilmektedir.

Bugünkü yazımda, dış ticaret ile ilgili olarak önemli istatistik veriler sağlayan 5 web sitesini sizlere tanıtmayı amaçlıyorum.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.