güncel yazılar...
Loading...

Gümrük Tarife Cetveli

Fiili ithalat aşamasına geçilmeden önce, ithal edilecek ürünlerin bize ne kadara mâl olacağının saptanması için maliyet analizi gerçekleştirilmelidir.

Yapılacak mâliyet analizinde, bilmemiz gereken en temel verilerden birisi de getireceğimiz ürüne karşılık bir gümrük vergisi ödeyip ödemeyeceğimiz, ödeyeceksek bunun ne oranda olduğudur.

Bunun için ilk yapmamız gereken işlem ithal edeceğimiz ürünün GTİP numarasını yani Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nu tespit etmek olmalıdır.

Eğer bir ürüne ait GTİP numarasını sorgulamak istiyorsanız buradan sorgulama yapabilirsiniz.


SERBEST BÖLGELER

!980'li yıllara çok sıkça üzerinde durulan bir kavramdı serbest bölgeler. Üzerlerinde bir çok araştırma yapılıyor ve yazılar yazılıyordu. Serbest bölgelerin ihracata olan katkıları, serbest bölgelerin dış ticarete olan faydalarını anlatan araştırmalardı bunlar genelde Neden sonra gözden düştüler. Adları pek az anılır oldu. Bu yazımızda unutulmaya yüz tutmuş Serbest Bölge kavramı üzerinde duracağız.

Serbest Bölge Nedir ?

Bir ülkenin ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, bunların yanı sıra sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin sağlanmış olduğu ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan alanlar serbest bölge olarak adlandırılmaktadırlar.

TURK EXIMBANK

İhracata bağlı büyüme politikaları izleyen ülkeler için yaptıkları ihracatlarını sürekli arttırmak asıl ekonomik hedeflerden birisi konumundadır.

İhracat ise bilindiği gibi çeşitli riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca ihracatçıların diğer ülke ihracatçıları ile rekabet edebilmeleri müşterilerine en az rakipleri kadar uygun fiyat ve vade şartlarını sağlamalarına bağlıdır.


Devletlerin ürünlere yaptıkları doğrudan sübvanse edici desteklerin DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) tarafından yasaklanması ile beraber yeni tarz destekler gündeme gelmiştir.

Bu desteklerin en bilinenlerinin başında EXİMBANK'ların uygulamaları gelmektedir.

Dünya'da EXIMBANK'lar :

Almanya 1917  Hermes Kreditversicherungs
İngiltere  1919  Export Credits Guarantee Department (ECGD)
A.B.D    1934  Eximbank
Japonya 1950  The Export-Import Bank of Japan(Japon Eximbank)
Güney Afrika Cumhuriyeti 1956 Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa (CGIC)

Türkiye'de Eximbank :

Devlet yatırım bankası, 25.03.1987 tarihinde 3322 sayılı kanunla Türkiye İhracat Kredi Bankası’na (Türk Eximbank) dönüştürülmüştür

Türk Eximbank'ın Başlıca Amaçları :
 • İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,
 • İhraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,
 • İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması
 • Girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması,
 • İhracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması ,
 • Yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.
Türk Eximbank Sunumu:


Türk Eximbank'ın amaçları, ihracatın geliştirilmesi, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ihracatta pazar payı artışı, ihracatçılarımıza rekabet gücü kazandırmak ve ihracatçılarımıza güvence sağlamak olarak özetlenebilmektedir.


Türk Eximbank, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri dışında 9 ayrı şube ile ihracatçılarımıza hizmet vermektedir.


İhracat kredileri, ülke kredileri ve sigorta işlemleri, Türk Eximbank'ın sunmuş olduğu başlıca hizmetlerdir.


İhracat Kredileri: İhracatçı, ihracatçı-imalatçı, ihracat için imalat yapan firmalar, turizm işletmeleri ve acentaları, yurtdışı müteahhitlik firmaları, uluslararası nakliyat ve taşımacılık firmaları ve buna benzer ihracata dönük faaliyetlerde bulunan firmalar Eximbank ihracat kredilerinden faydalanabilmektedir.


Eximbank kredileri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilmektedir:

 • Kısa Vadeli İhracat Kredileri: Vadesi genelde 360 güne kadar vadeli olan ve ihracatın finansmanı için maliyeti LIBOR+0.50’den başlayan krediler.
 • Orta-Uzun Vadeli Krediler: Vadesi 10 yıla kadar olan ve işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırım gibi projelerin finanse edilebildiği krediler.
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Yönelik Krediler: Müteahhitlik, Turizm, Nakliyat, Yazılım v.b. Sektörlere özel her hangi bir fiziki mal çıkışı olmadan ülkemize döviz girdisi sağlayan projelerin finansmanına yönelik krediler.
Türk Eximbank İhracat Sigortası İşlemleri: Eximbank ihracat sigortası kullanarak ihracatçı firmalar aşağıdaki faydaları sağlayabilmektedirler:

 • Daha uzun vadeli ihracat yapabilme
 • Yeni piyasalara güven içinde girebilme
 • Türk Eximbank kredilerinde teminat gösterebilme
 • Türk Eximbank kredilerinde faiz indirimi
Eximbank Uluslararası Krediler: Alıcı kredisi niteliğindeki Uluslararası Krediler kapsamında, kredinin borçlusu, devlet garantisi teminatı altında ilgili ülkenin kamu kurum ve kuruluşları olabildiği gibi detaylı bir finansal analiz sonucunda Türk Eximbank tarafından muteber kabul edilen yurt dışı bankalar da olabilmektedir.

Tüketim malları, sermaye malları ihracatı  (Uluslararası Ticaretin Finanmasnı) ile projelere (Uluslararası Proje Kredileri) finansman imkanı sunulmaktadır.

Kısa ve Orta – Uzun Vadeli Kredi seçenekleri bulunmaktadır.GTIP Nedir? Nasıl Sorgulanır?

Dış ticarette yasaklamaların ve sınırlamaların olabildiğince kaldırıldığı günümüz ekonomik sisteminde hemen hemen her ürün ithalat veya ihracat işlemine tabii olabilmektedir.

Dolayısı ile on binlerle ifade edilen bu kadar farklı ürünün takip edilebilmesi, gümrüklerden geçerken eşyaların tabii olacakları gümrük kurallarının hiçbir anlaşmazlığa yer verilmeksizin saptanabilmesi için bir kodlama sisteminin kullanılması gerekmiştir.

Türkiye'de kullanılmakta olan 12 rakamlı GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) uygulaması kaynağını Dünya Gümrük Örgütü'nün standart hale getirmiş olduğu Armonize Sistem'den almaktadır.


DTM-DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI


Türkiye'de dış ticaret ile ilgili hemen hemen tüm kurumların bağlı oldukları Dış Ticaret Müsteşarlığı aşağıdaki genel müdürlükleri bünyesinde barındırmaktadır.

İGEME - İhracatı Geliştirme Etüd MerkeziİGEME - (İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ) Türkiye firmalarının ihracata yönlendirilmeleri ve bu konuda karşılaşacakları sorunlara tek merkezden çözüm aranması amacıyla 1960 yılında kurulmuş bir kamu kurumudur. İGEME halen verlığını Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı olarak sürdürmektedir. ANKARA'da merkezi bulunan İGEME'nin, İSTANBUL ve İZMİR'de ofisleri, diğer illerimizde temsilciliklerinin yanı sıra HOLLANDA ve KKTC'de bağlantı noktaları bulunmaktadır.


İGEME ihracatçıya nasıl yardımcı oluyor?

İGEME ihracatçılara 4 ana faaliyet alanı dahilinde yapmış olduğu çalışmalarla yardımcı olmaktadır.


 1. Araştırma-Geliştirme : İGEME, ihracatçı firmalarımızın dış pazarlardaki pazar paylarının artırılması, yeni pazarların bulunması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeler ve ticari prosedürler konusunda ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi, ihracata yeni başlayacak firmalara gerekli bilgilerin sağlanması amaçlarına yönelik çalışmaları yapmakta, Dış Ticaret mevzuatını güncel olarak takip etmekte ve firmalara aktarmaktadır.
 2. Eğitim : İGEME, dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında gereksinim duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurs, seminer ve birçok eğitim programının yanı sıra ihracatımızın geliştirilmesinde yararlanılabilecek veya ihracatımız için önem arz eden belirli ürünler/pazarlar hakkında ayrıntılı bilgilerin aktarıldığı güncel konu ve gelişmelere ağırlık veren seminerler/paneller de düzenlemektedir.
 3. Tanıtım: İGEME, Türkiye'nin ihracat potansiyeli ve ihraç ürünleri ile ihracatçı firmaların yurtdışında tanıtımının yapılması konusunda önemli hizmetler vermekte olup bugüne kadar birçok uluslararası ticaret fuarlarına milli katılım organizasyonlarının yanı sıra özellikle yurtdışı tanıtıma yönelik genel veya sektörel bazda broşür, katalog ve rehberler ile tanıtım CD'leri gibi farklı basılı ve görsel tanıtım materyali hazırlamakta ve yurtdışında etkin bir şekilde dağıtmaktadır.
 4. Ticari Bilgi : Bilgi ve iletişim teknolojilerinin uluslararası rekabette avantaj sağlayıcı bir unsur haline geldiği günümüzde, dış ticareti geliştirme kuruluşu olarak İGEME'nin en temel işlevlerinden biri de Türk ihracatçısının ihtiyaç duyduğu güvenilir ve güncel ticari bilginin en kısa zamanda sağlanmasıdır.
İGEME Adresleri:

MERKEZ

Mithatpaşa Cad. No:60 Kızılay/Ankara
Tel : (312) 4172223 Fax : (312) 4172233
e-mail : igeme@igeme.org.tr
web :  http://www.igeme.org.tr 

OFİSLER

Marmara Bölge Müdürlüğü
Dış Ticaret Kompleksi
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi  D Blok 4. Kat
Yenibosna / Bahçelievler İSTANBUL
Tel : (212) 4540800 Fax : (212) 4540801
e-mail : igemeist@igeme.org.tr
(Bölge Müdürü : Özden ÇATALBAŞ)

Ege Bölge Müdürlüğü
Atatürk Cad. No:382 Alsancak/İZMİR
Tel : (232) 488 60 00 Fax : (232) 488 61 27
e-mail: igemeege@igeme.org.tr 
(Bölge Müdürü : Mehmet İŞCAN)

TTPO (Turkish Trade Promotion Office)
Turkish Trade Promotion Office
P.O.Box: 2396, 3000 CJ Rotterdam The NETHERLANDS
Tel: 31-10-4124212 Fax: 31-10-4136554
E-Mail : ttpo.igeme@planet.nl
Web : www.ttponl.gov.tr
(Ofis Direktörü : Birsen YILMAZ)

KKTC Temsilciliği
T.C. Lefkoşe Büyükelçiliği, Bedrettin Demirel Cad.
Lefkoşa/K.K.T.C.
Tel : (392) 2275948    Fax : (392) 2272756
E-Mail : igemekktc@igeme.org.tr
Web : http://www.igemekktc.gov.tr
(Ofis Direktörü :Halit Oral AKBAY)

İGEME İL TEMSİLCİLİKLERİ : 

İGEME İL TEMSİLCİLİKLERİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Türkiye'de bulunan 59 adet ihracatçı birliği , 13 Genel Sekreterlik altında 23 değişik sektörde faaliyet göstermektedir. Bu ihracatçı birliklerine bağlı farklı illerimizde faaliyet gösteren 50 irtibat bürosu ile Brüksel ve Moskova’da 2 yurtdışı temsilciliği mevcuttur. 11 ilimizde faaliyet gösteren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve bu genel sekreterliklere bağlı olan İhracatçı Birlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ VE ALT İHRACATÇI BİRLİKLERİ
1 - İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
1 Halı İhracatçıları Birliği
2 Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
3 Tekstil ve Hammaddeleri İhr.Bir.
4 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr.Bir.

2- İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
5 Ağaç Mam.ve Orman  Ür. İhr.Bir.
6 Hububat-Bakliyat-Yağlı Toh. Ve Mam.İhr.Bir.
7 Fındık ve Mamulleri İhr.Bir.
8 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr.Bir.
9 Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir.
10 Kuru Meyve ve Mamulleri İhr.Bir.

3- İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
11 Elektrik- Elektronik,Makine ve Bilişim İhr.Bir.
12 Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir.
13 Maden İhr.Bir.
14 Demir ve Demirdışı Metaller İhr.Bir.
15 Değerli Maden ve Mücevherat İhr.Bir.
16 Demir Çelik İhracatçıları Birliği

4- EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
17 Zeytin ve Zeytinyağı İhr.Bir.
18 Deri ve Mamulleri İhr.Bir.
19 Hub.Bak.-Yağ.Toh. ve Mam.İhr.Bir.
20 Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir.
21 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr.Bir.
22 Ağaç Mam. ve Orman Ür. İhr.Bir.
23 Hazır giyim ve Konf.İhr.Bir.
24 Tekstil ve Hammaddeleri İhr.Bir.
25 Kuru Meyve ve Mamulleri İhr.Bir.
26 Tütün İhr.Bir.
27 Maden İhr.Bir.
28 Demir ve Demir Dışı Metaller İhr.Bir.

5- AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
29 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr.Bir.
30 Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir.
31 Hububat-Bakliyat-Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhr.Bir.
32 Ağaç Mam. ve Orman Ürünleri İhr.Bir.
33 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr.Bir.
34 Tekstil ve Hammaddeleri İhr.Bir.
35 Kimyevi Maddeler ve Mam.İhr.Bir.
36 Demir ve Demirdışı Met.İhr.Bir.

6- ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
37 Tekstil ve Hammaddeleri İhr.Bir.
38 Yaş Meyve-Sebze İhr.Bir.
39 Taşıt Araçları ve Yan San.  İhr.Bir.
40 Hazır Giyim ve Konf. İhr.Bir.
41 Meyve-Sebze Mam.İhr.Bir.

7- ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
42 Hub. Bak. Yağ. Toh. Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
43 Çimento ve Top. Ürünleri İhracatçıları Birliği
44 Ağaç Mam.ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
45 Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği
46 Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği

8- ANTALYA İHRACATÇI GENEL SEKRETERLİĞİ
47 Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
48 Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
49 Kesme Çiçek İhracatçıları Birliği

9- GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
50 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr.Bir.
51 Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
52 Hub. Bak. Yağ. Toh. Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
53 Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

10- DOĞU ANADOLU İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
54 Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği

11- KARADENİZ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
55 Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
56 Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
57 Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği

12- DENİZLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
58 Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

13- DOĞU KARADENİZ HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  GENEL SEKRETERLİĞİ
59 Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Kaynak :dtm

İHRACATÇI KİMDİR?

06.06.2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ihracat yönetmeligi’nin 4. maddesinin (e) bendine göre,

"İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar" olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki yönetmeliğe göre ihracatçı olabilmenin iki zorunlu aşaması bulunmaktadır.
 1. Vergi numarasına sahip olmak
 2. İhraç edilecek ürüne göre ilgili olan ihracatçı birliklerine üye olmak.
Burada söz konusu olan vergi numarası bir zamanlar hepimize verilen ve sonradan iptal edilen vergi numarası değil, gerçek ve tüzel kişiliğe sahip şirketlerin sahip oldukları vergi numarasıdır.

  Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

  Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

  İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

  Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

  Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.