güncel yazılar...
Loading...

Full Set of Bills of Lading Nedir?

Konteyner taşımacılığında kullanılan konşimentolar, ister hat konşimentosu olsun isterse de forwarder konşimentosu olsun, genel olarak 3 orjinal ve 3 kopya olarak basılmaktadırlar.

Bu şekilde 3 orjinal ve 3 kopya halinde takım olarak basılan konşimento setine, Türkçe olarak "Tam Takım Konşimento", İngilizce olarak ise "Full Set of Bills of Lading" denilmektedir.

Tam takım konşimento terimi, özellikle akreditifli ödemelerde karşımıza çıkan bir bir metin olup, amir bankalar açmış oldukları akreditiflerde eğer denizyolu taşıması söz konusu ile çoğunlukla tam takım konşimento setinin ibraz edilmesini talep etmektedirler.


Bugünkü yazımda tam takım konşimento seti ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Clean on Board Bill of Lading Nedir?

Clean on board, özellikle akreditifli ödemelerde, amir bankaların (issuing bank) akreditif altında ibraz edilmesini talep etmiş oldukları konşimentolarda yer almasını istedikleri yükleme kaydını tanımlamak için kullanmış oldukları bir terimdir.

"Shipped on Board Nedir?" başlıklı yazımda da belirtmiş olduğum gibi, akreditif kurallarına göre "clean on board" kaydı taşıyan bir konşimento ile "shipped on board" kaydı taşıyan bir konşimento arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Peki, eğer akreditif kurallarına göre "clean on board" ile "shipped on board" kaydı arasında herhangi bir fark yoksa, neden bankalar halen sürekli clean on board kayıtlı konşimento ibrazı talep etmektedirler?


Bugünkü yazımda, akreditif metinlerinde sıkça kullanılan bir tabir olan "clean on board" yükleme kaydını, güncel akreditif kuralları çerçevesinde açıklamaya çalışacağım.

Shipped on Board Nedir?

Shipped on board, konşimentolara düşülen yükleme kaydıdır.

Shipped on board kaydı, konteyner taşımacılığında, konteynerin geminin güvertesine yüklendiği ifade ederken, shipped on board kaydına ait tarih ise geminin yükleme limanından hareket ettiği günü ifade etmektedir.

Dökme yüklemelerde kullanılan charter-party konşimentolarda da, ürünlerin gemiye yüklendiğini belirtmek amacıyla "shipped on board" kaydı kullanılmaktadır.

Farklı nakliye firmalarının, konşimentolarında, yükleme kayıtlarına ilişkin değişik terimler kullandığı görülmektedir. “Shipped in apparent good order”, “Laden on board”, “Clean on board” sözcükleri "shipped on board" kaydı yerine eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.


Yukarıda belirtilen terimlerin birbirinden farkı olmayıp, akreditifli ödemelerde de her hangi birisinin kullanılması sorun teşkil etmeyecektir.

Bugünkü yazımda konşimentolarda yer alan en önemli unsurlardan birisi olan "shipped on board" kaydını açıklamak istiyorum.

Received for Shipment Nedir?

Received for shipment, bazı konşimentolarda yer alan bir ibaredir. Bu şekilde ibarelerin yer aldığı konşimentolar, Türkçe "tesellüm konşimentosu" olarak adlandırılmaktadır.

Bundan yaklaşık yüzyıl kadar önce, taşıyıcılar (carrier), ürünleri yükleyicilerden (shipper) teslim aldıklarında, malların sağlam bir şekilde teslim alındığını ve gelecek olan bir geme yüklenip, boşaltma limanına kadar taşınacağını belirtmek amacıyla bir konşimento düzenlemekteydiler.

Bu şekilde düzenlenen konşimentolar, yani tesellüm konşimentoları, malların taşıma yapılacak olan gemiye yüklenip, geminin de yükleme limanından hareket ettiğini kanıtlamadıkları için, yükleyiciler ve mal üzerinde hak sahibi olan diğer kişilere kesin bir güvence vermemektedirler.

Örneğin, akreditifli işlemlerde bankalar, malları kendi üzerlerine alarak müşterileri adına ödeme yapmaktadırlar. Akreditif altında bankalara ibraz edilecek tesellüm konşimentosu, malların belirli bir gemiye yükleme limanında yüklendiğini kanıtlayamadığı için, bankalar için yeterli bir güvence oluşturmayacaktır.


Zaman içerisinde yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde, uluslararası yük taşımacılığında tesellüm konşimentoların kullanım oranları azalmıştır. Günümüz taşıyıcıları artık mallar gemiye yüklenip, gemi de yükleme limanından hareket etmeden konşimento basmamaktadırlar.

Certified Invoice Nedir?

Certified Invoice, Türkçe'ye "Ticaret Odası Tarafından Tasdik Edilmiş Fatura" olarak çevrilebilir.

Certified invoice veya certified commercial invoice, dış ticaret işlemlerinde kullanılan bir belgedir. İhracat operasyon işlemleri aşamasında düzenlenen ve çoğunlukla İngilizce hazırlanan, ticari faturanın (commercial invoice), ticaret odası tarafından kaşelenip, imzalanması ile elde edilmektedir.

Ticaret odasınca onaylanmış fatura, özellikle Arap ülkelerine yapılan ihracatlarda, ithalat yapılan ülkenin mevzuatına göre düzenlenmektedir. 

Zaman içerisinde, bu tip faturaların düzenlenmesi gereken ülkeler ve ürünler değiştiği için, ihracat işlemlerinde uygulanması gereken en güvenilir yol, ithalatçı firmadan yükleme öncesinde söz konusu şekilde faturaya ihtiyaç duyup duymadığının öğrenilmesi olacaktır.

Eğer akreditifli ödeme ile çalışılıyor ise, zaten akreditif metninde faturanın her hangi bir onaya tabii tutulup tutulmayacağı belirtileceği için müşteriye sormaksızın akreditif metnindeki yönergelerin izlenmesi yeterli olacaktır.


Konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ve örnek ticaret odası tasdikli faturaya buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ticaret Odası Tasdikli Ticari Fatura Örneği

Commercial invoice, ticari fatura, hemen hemen tüm dış ticaret işlemlerinde kullanılan dökümanlardan birisidir. Çoğu zaman, ihracatçı tarafından düzenlenip imzalanan ticari faturalar ithalat işlemleri için yeterli olmaktadır.

Fakat, bazı ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ticari faturaların ihracatçı firma tarafından imzalanması ile yetinilmeyip, aynı zamanda ticaret odası tarafından da tasdik edilmesi talep edilmektedir.

Bu uygulama özellikle orta doğuda yer alan bazı ülkelerde halihazırda geçerliliğini korumaktadır.


Bugünkü yazımda, özellikle Körfez ülkelerine yapılan akreditifli ihracatlarda talep edilen ticaret odası tasdikli ticari fatura üzerinde durup, konuyu örnek uygulama üzerinden açıklamaya çalışacağım.

As Per Proforma Invoice Ne Demektir?

Akreditifli işlemlerde 45A-Description of Goods (Mal Tanımı) maddesi içerisinde ekseriyetle yer alan bir tanımdır "as per proforma invoice" ibaresi.

Hemen hemen tüm amir bankalar (issuing banks), akreditif açma teklif mektuplarının ekine proforma fatura veya satış sözleşmesinin eklenmesini talep etmekte, açılan akreditiflerde de yukarıda gösterdiğim şekilde proforma faturalara atıfta bulunmaktadırlar.

Peki, bu şekilde bir atıf bulunduran akreditifte evrak ibrazı nasıl yapılmalıdır. İstenilen evraklara ek olarak bir proforma fatura ibrazı gerekir mi?


İşte tüm bu soruların cevabını bugünkü yazımda vermeye çalışacağım.

Proforma Invoice ile Commercial Invoice Arasındaki Farklar Nelerdir?

Proforma Invoice, proforma fatura teriminin İngilizce karşılığıdır.

Proforma fatura, uluslararası ticaret işlemlerinde, ihracatçı firmaların ithalatçı firmalara tekliflerini iletmiş oldukları belgelere verilen isimdir.

Commercial invoice, Ticari Fatura'nın İngilizce karşılığı olup, dış ticaret işlemine konu olan ürünün yüklemesi gerçekleştikten sonra veya yükleme gerçekleşmeden hemen önce kesilen, malın bedelini, menşeni, üreticisini, özelliklerini gösteren ticari nitelikteki bir belgedir.

Bugünkü yazımda, proforma fatura ile ticari fatura arasındaki farkları açıklamaya çalışacağım.


Ticari faturanın yerine proforma fatura kullanılabilir mi, proformayı ticari faturadan ayıran başlıca farklar nelerdir gibi sorular çerçevesinde konuyu inceleyeceğim.

Proforma Invoice (Proforma Fatura) Nedir?

Proforma fatura, uluslararası ticarette kullanılan bir ticari dökümandır. İngilizce'si ise "Proforma Invoice" olarak kullanılmaktadır.

"Proforma fatura, uluslararası satış sözleşmesinin pratik halidir", diyebiliriz. Nitekim, günlük uygulamada firmaların büyük bir çoğunluğu satış sözleşmesi hazırlamak yerine, Microsoft Excel formlarında hazırlamış oldukları tek sayfalık proforma faturaları müşterilerine göndermektedirler.

Alıcı firmaların proforma faturaya imza atmaları ile beraber, sözleşme imzalanmış olarak kabul edilmekte ve ihracat süreci başlamaktadır.

Bugünkü yazımda, ihracatçı firmaların dış ticaret işlemlerinde yapmayı planladıkları satış işlemlerine ait tekliflerini alıcılara iletmiş oldukları proforma faturaları inceleyeceğim.

Proforma Fatura Nedir

Yazımın ilk bölümünde proforma faturanın tanımını yaptıktan sonra, ilerleyen bölümlerde proforma fatura içeriğini sizlerle paylaşacağım. Yazımın son bölümünde ise proforma fatura örneğini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Forwarder Konşimentosu Örneği

Konteyner taşımacılığında kullanılan konşimentoların, hat konşimentosu (master bill of lading) ve forwarder konşimentosu (house bill of lading) olmak üzere, ikiye ayrıldıklarını daha önce açıklamıştım.

Freight forwarder firmasının kendi matbu formuna, yine kendi firmasının taşıma sözleşmesi koşullarını içerecek şekilde basmış olduğu konşimentoya İngilizce "House Bill of Lading", Türkçe ise "Ara Konşimento" veya "Forwarder Konşimentosu" denilmektedir.

Bugünkü yazımda sizlerle bir freight forwarder konşimentosu örneği paylaşmak istiyorum. Örnek konşimento üzerinden konşimento üzerinde yer alan alanların açıklamaları da yapılmıştır.

forwarder konsimentosu ornegi

Havayolu Taşıma Senedi ile Konşimento Arasındaki Farklar Nelerdir?

Havayolu taşıma senedi, dış ticaret işlemlerinde havayolu ile yapılan kargo taşımalarında kullanılan bir çeşit taşıma belgesidir.

IATA üyesi havayolu taşıma şirketleri veya bu firmaların yetkilendirilmiş yük komisyoncuları tarafından düzenlenmektedirler.

Konşimento ise, uluslararası ticarette denizyolu taşımalarında kullanılan taşıma belgelerinin genel adıdır.

Konteyner taşımacılığında kullanılan ve taşıyıcı firmalar veya acentaları tarafından düzenlenen konşimentolar ana konşimento (master bill of lading); freight forwarder firmalar tarafından düzenlenen konşimentolar ise ara konşimento (house bill of lading) olarak adlandırılmaktadır.


Ayrıca, konteyner taşımacılığının yanı sıra, dökme yüklerin kiralık gemiler ile taşınması esnasında düzenlenen konşimentolara ise charter party konşimento (charter party bill of lading) denilmektedir.

Bugünkü yazımda, konşimentolar ile havayolu taşıma senetleri arasındaki farkları sizlere izah etmeye çalışacağım.

Master Bill of Lading Nedir?

Denizyolu taşımalarında kullanılan taşıma belgelerine genel olarak konşimento denilmektedir. Konşimentolar, uygulamada sahip oldukları değişik özellikler nedeni ile farklı isimler altında sınıflandırılmaktadırlar.

Bundan bir önceki yazımda "House Bill of Lading" yani "Ara Konşimento" veya "Forwarder Konşimentosu" üzerinde durmuştum. Söz konusu yazımda, ara konşimentonun özelliklerini belirttikten sonra, hangi durumlarda ara konşimentonun kullanıldığını açıklamıştım.

Dileyen arkadaşlar yukarıda vermiş olduğum linkten ara konşimento ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirler.


Bugün ise, İngilizce "Master Bill of Lading" olarak adlandırılan, Türkçe'ye ise "Ana Konşimento" veya "Hat Konşimentosu" olarak çevrilen, konşimento çeşidi ile ilgili olarak sizlere bilgiler vermek istiyorum.

House Bill of Lading Nedir?

Uluslararası taşımacılıkta, sahip oldukları veya kiraladıkları taşıma araçları ile taşımacılık yapan firmalar actual carrier (gerçek taşıyıcı) olarak adlandırılmaktadırlar.

Örneğin, konteyner taşımacılığı yapan Maersk (A.P. Moller–Maersk Group) kendi sahip olduğu konteyner gemileri ile taşımacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Maerk, doğrudan hizmet vermiş olduğu müşterilerine, acentaları vasıtası ile konşimento kesmektedir. Bu tip konşimentolarda shipper yani yükleyici firma doğrudan ihracatı yapan firma olmaktadır.

Bazı durumlarda ise ihracatçılar doğrudan Maersk gibi gemi sahipleri ile çalışmayı tercih etmemektedirler. Freight forwarder olarak isimlendirilen yük komisyoncuları ile taşıma sözleşmeleri yapmaktadırlar.


Yük komisyoncuları ise her hangi bir taşıma aracına sahip olmaksızın, komisyon üzerinden taşıma hizmeti veren firmalardır ve uluslararası taşımacılıkta contractual carrier (sözleşmeli taşıyıcı) olarak isimlendirilirler.

Freight forwarder firmaların konşimento düzenleyebilmeleri için mutlaka yapacakları taşımayı gerçek bir taşıyıcıdan satın almış olmaları gerekmektedir.

Havayolu Konşimentosu ile İlgili Bilmeniz Gereken Temel Bilgiler Nelerdir?

İngilizce karşılığı Air Waybill (AWB) olan, havayolu taşıma senedi, uluslararası havayolu kargo taşımalarında kullanılan bir taşıma belgesidir.

Bazı kaynaklarda havayolu konşimentosu olarak da kullanılsa, en doğru kullanım biçimi havayolu taşıma senedi şeklinde olanıdır.

Havayolu taşıma senedi, havayolu kargo taşıma hizmeti vermeye yetkili taşıma şirketlerince düzenlenmektedir. Söz konusu firmalar, IATA üyesi havayolu taşıyıcıları (airliners) veya yetkilendirilmiş yük komisyonculuğu yapan freight forwarder şirketleridir.

Bugünkü yazımda havayolu taşıma senedi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.


Yazımda, ihracat ve ithalat işlemlerinde havayolu taşıma senedi nasıl kullanılır, kaç orjinal olarak basılır, hangi firmalar tarafından düzenlenir ve özellikleri nelerdir gibi konu ile ilgili temel noktalara değineceğim.

Derince Gümrük Müdürlüğü'ne Bağlı Antrepolar

Derince, Kocaeli'ne bağlı, kendi adı ile anılan bir limana sahip, 2014 nüfus sayımına göre 104.000 kişinin yaşadığı bir ilçedir.

Tıpkı Gemlik gibi, Derince de küçük boyutlu bir ilçe olmasına rağmen, Derince Gümrük Müdürlüğü yüksek miktarlarda ihracat ve ithalat işlemleri yapmaktadır. Örneğin, TUIK verilerine göre, 2014 yılında Derince Gümrük Müdürlüğün'den 14,2 milyar dolarlık ithalat ve 9,4 milyar dolarlık da ihracat yapılmıştır.

Aşağıda, Derince Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren gümrüklü antrepoların listesine yer verilmiştir.


Ayrıca A sınıfı, genel antrepoların listesi ise firma ünvanı, antrepo adresi, telefon ve faks numarası olacak şekilde ayrıca düzenlenmiştir. Firma isimleri üzerindeki linklere tıklayarak, web sitesi olan antrepo hizmet sağlayıcı firmaların kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü'ne Bağlı Antrepolar

Bursa'nın, Marmara Denizi kıyısında bulunan bir ilçesi olan Gemlik'in, 2014 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 104.000  kişi civarındadır. 

Gerek ilçe sınırları içerisinde bulunan Gemport Limanı dolayısı ile, gerekse de büyük ölçekli üretim yapan firmalara yakınlığı itibari ile Gemlik, Türkiye için önemli bir ihracat ve ithalat noktası konumundadır.

Gemlik ilçesinde bulunan Gemlik Gümrük Müdürlüğü, TUIK verilerine göre, 2014 yılında 8,37 milyar dolarlık ithalat ve 10,2 milyar dolarlık ihracat işlemi gerçekleştirmiştir. Söz konusu istatistikler Bursa Gümrük Müdürlüğü ihracat ve ithalat rakamlarının oldukça üzerindedir. 

Aşağıda, Gemlik Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren gümrüklü antrepoların listesine yer verilmiştir.


Ayrıca A sınıfı, genel antrepoların listesi ise firma ünvanı, antrepo adresi, telefon ve faks numarası olacak şekilde ayrıca düzenlenmiştir. Firma isimleri üzerindeki linklere tıklayarak, web sitesi olan antrepo hizmet sağlayıcı firmaların kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Bursa Gümrük Müdürlüğüne Bağlı Antrepolar

Bursa, Türkiye'nin en büyük 4. şehridir. Bursa'da yer alan dış ticaret firmaları, ihracat ve ithalat gümrük işlemlerini temel olarak Bursa Gümrük Müdürlüğü vasıtası ile yerine getirmektedirler.

2014 yılı içerisinde Bursa Gümrük Müdürlüğü bünyesinde 2,6 milyar dolarlık ihracat, 1,5 milyar dolar tutarında ise ithalat yapılmıştır.

Bursa Gümrük Müdürlüğün'den en çok ihraç edilen ürünler oto aksamları ve parçaları, plastik hammaddesi, iplik, kumaş, dokuma makinaları , gofret , bisküvi , dondurulmuş balık, dondurulmuş tatlı mısır, canlı hayvan, kauçuk hammaddesi, sanayi tipi beyaz eşya, ham pamuk, kimyevi madde, kereste, kağıt ve et olmuştur.

Yüne Bursa gümrüğünden, en fazla ithal edilen ürünler ise oto aksamları ve parçaları, plastik boru, iplik, kumaş, yaş sebze , meyve, mobilya,elektrik aksamlarıdır.

Aşağıda, Bursa Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren gümrüklü antrepoların listesine yer verilmiştir.


Ayrıca A sınıfı, genel antrepoların listesi ise firma ünvanı, antrepo adresi, telefon ve faks numarası olacak şekilde ayrıca düzenlenmiştir. Firma isimleri üzerindeki linklere tıklayarak, web sitesi olan antrepo hizmet sağlayıcı firmaların kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü'ne Bağlı Antrepolar

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en büyük 2. şehridir. Ankara'da yer alan dış ticaret firmaları, ihracat ve ithalat gümrük işlemlerini temel olarak Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü ve Esenboğa Havalimanı Gümrük Müdürlüğü vasıtası ile yerine getirmektedirler.

2014 yılı içerisinde Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü bünyesinde 2,5 milyar dolarlık ihracat, 2,7 milyar dolar tutarında ise ithalat yapılmıştır.

Aşağıda, Ankara Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren gümrüklü antrepoların listesine yer verilmiştir.


Ayrıca A sınıfı, genel antrepoların listesi ise firma ünvanı, antrepo adresi, telefon ve faks numarası olacak şekilde ayrıca düzenlenmiştir. Firma isimleri üzerindeki linklere tıklayarak, web sitesi olan antrepo hizmet sağlayıcı firmaların kurumsal web sitelerine ulaşmanız mümkündür.

Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne Bağlı Antrepolar

Mersin Limanın'dan yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinin gümrük operasyonlarının yapıldığı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Türkiye'nin önemli gümrük idarelerinden birisidir.

2014 yılında Tuik verilerine göre Mersin Gümrük Müdürlüğün'den 7,6 milyar dolarlık ihracat ve 11,3 milyar dolarlık da ithalat yapılmıştır.

Mersin Gümrük Müdürlüğün'den özellikle bakliyat ve tahıl ithalatı ve ihracatı yapıldığı için, söz konusu bölgede bu tür ürünlerin depolanmasına olanak verecek şekilde oluşturulmuş antrepoların çokluğu dikkat çekmektedir.


Aşağıdaki firma listelerinde, Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren antrepolara yer verilmiştir.

İstanbul Erenköy Gümrük Müdürlüğü'ne Bağlı Antrepolar

İstanbul Anadolu yakasında yer alan Erenköy Gümrük Müdürlüğü civarındaki antrepoları mı arıyorsunuz? Hangi antrepoların Erenköy Gümrüğü'ne bağlı olarak hizmet verdiğini mi öğrenmek istiyorsunuz? O zaman doğru adrestesiniz.

Erenköy Gümrük Müdürlüğü, İstanbul'un gelişme potansiyeli en yüksek sanayi alanlarına yakınlığı ile dikkat çekmektedir. 2014 yılında Tuik verilerine göre Erenköy Gümrük Müdürlüğün'den 11,1 milyar dolarlık ihracat ve 12,3 milyar dolarlık da ithalat yapılmıştır.

Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nün denetimi altında, 66 adet A Tipi Genel Antrepo, 20 Adet C tipi özel antrepo ve 1 adet Geçici depolama yeri bulunmaktadır.


Aşağıdaki firma listelerinde, İstanbul Erenköy Gümrüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren antrepolara yer verilmiştir.

İstanbul Atatürk Havalimanın'daki Antrepolar

İstanbul Atatürk Havalimanı, Türkiye'nin en önemli dış ticaret havalimanıdır. Söz konusu havalimanından 2014 yılında 9,8 milyar dolarlık ihracat, 22,7 milyar dolar tutarında ithalat yapılmıştır.

İstanbul Atatürk Havalimanı'daki ihracat ve ithalat işlemleri ise İstanbul Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

İstanbul Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, A sınıfı Gümrük Müdürlüğü olarak sınıflandırılmıştır. AHL Gümrüğü her türlü ithalat, ihracat transit işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idareleri arasında sayılmaktadır.

AHL Gümrüğün'den

 • elektronik eşya, 
 • ilaç,
 • ilaç ham maddesi, 
 • ham madde, yarı mamul ve mamul ürünler, 
 • kozmetik, 
 • sanayi ürünleri aksam ve parçaları, 
 • değerli madenler,
 • tekstil yan ürünleri (Etiket. rivet fermuar) gibi eşyaların ithal, ihraç ve transit işlemleri yoğun olarak gerçekleştirilmektedir.


AHL Gümrük Müdürlüğü denetimi altında bulunan 8 adet A tip 7 adet C tipi olmak üzere toplam 15 adet antrepo ve 12 adet Geçici Depolama Yeri bulunmaktadır.

Aşağıdaki listede İstanbul Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı antrepolara yer verilmiştir.

İstanbul Ambarlı Gümrüğüne Bağlı Antrepolar

Halkalı ve Ambarlı civarındaki antrepoları mı arıyorsunuz? Hangi antrepoların Ambarlı ve Halkalı Gümrüğüne bağlı olarak hizmet verdiğini mi öğrenmek istiyorsunuz? O zaman doğru adrestesiniz.

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, İstanbul'un önemli ihracat ve ithalat gümrük idarelerinden birisidir. 2014 yılında Tuik verilerine göre Ambarlı Gümrük Müdürlüğün'den 11,7 milyar dolarlık ihracat ve 18,8 milyar dolarlık da ithalat yapılmıştır.

Gümrüğümüzün denetimi altında 39 adet A tipi Genel Antrepo, 13 adet C Tipi Özel Antrepo ve 9 adet Geçici Depolama Yeri  bulunmaktadır.


Aşağıdaki firma listelerinde, İstanbul Ambarlı Gümrüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren antrepolara yer verilmiştir.

İstanbul Halkalı Gümrük Müdürlüğü'ne Bağlı Antrepolar

Halkalı civarındaki antrepoları mı arıyorsunuz? Hangi antrepoların Halkalı Gümrüğüne bağlı olarak hizmet verdiğini mi öğrenmek istiyorsunuz? O zaman doğru adrestesiniz.

Halkalı Gümrük Müdürlüğü, İstanbul'un önemli ihracat ve ithalat gümrük idarelerinden birisidir. 2014 yılında Tuik verilerine göre Halkalı Gümrük Müdürlüğün'den 22,6 milyar dolarlık ihracat ve 16,6 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır.

Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nün dış ticaret istatistikleri incelendiğinde, söz konusu gümrüğün İstanbul'un en çok ihracat yapan gümrüğü olduğu görülmektedir.

2500 ila 3000 civarında günlük özet beyan girişi yapılan Halkalı Gümrüğü'nün yoğunluğu, bu gümrük idaresine bağlı antrepo ve geçici depolama alanlarının çokluğundan da anlaşılmaktadır.


Bugünkü yazımda İstanbul Halkalı Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı antrepoları sizlere tanıtmak istiyorum.

İzmir Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğüne Bağlı Antrepolar

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Türkiye'nin önemli ihracat havalimanlarından birisidir. Söz konusu havalimanından 2014 yılında 283 milyon dolarlık ihracat, 433 milyon dolar tutarında ithalat yapılmıştır.

İzmir Adnan Menderes Havalimanın'daki ihracat ve ithalat işlemleri ise Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü, her türlü ithalat, ihracat ve transit işlemlerini görmeye yetkilidir. 

Ayrıca;
 • bitki ve bitkisel ürün ithal ihraç kapısı, 
 • ithal ve ihraç edilecek gıda maddelerinin kontrolü için tespit edilen gümrük idaresi, 
 • ölçü ve tartı aletlerinin ithal edilebileceği gümrük idaresi, 
 • canlı, taze, soğutulmuş su ürünlerinin ithalatı yapılacak gümrük idaresi, 
 • hayvansal ürün ithalatı-ihracatı, 
 • hava hudut kapısı, 
 • gıda ithalatı ve ihracatı ihtisas gümrük idaresi
 • telsiz, telekomünikasyon ithalat ve ihracatında ihtisas gümrük idaresi görevlerini ifa etmektedir.

Aşağıdaki listede İzmir Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı antrepolara yer verilmiştir.

İzmir Gümrük Müdürlüğü'ne Bağlı Antrepolar

Antrepolar, özellikle ithalat aşamasında kullanılan, gümrük gözetiminde bekleyen fakat henüz gümrük işlemleri yapılmamış eşyaların muhafaza edilmiş olduğu gümrüklü depolar veya alanlardır. Gümrük mevzuatına göre antrepolar, Türkiye gümrük sınırlarının dışında kabul edilmektedir.

Antrepolar temel olarak iki çeşide ayrılmaktadırlar: Genel antrepolar ve özel antrepolar. Genel antrepolar ücreti mukabili tüm firmaların kullanımına açık iken, özel antrepolar ise yalnızca antrepo işleticisi tarafından kullanılabilmektedir.

A, B ve F tipi antrepolar genel antrepo olarak isimlendirilmiştir.Buna karşın C, D ve E tipi antrepolar ise özel antrepodurlar.

Bugünkü yazımda İzmir Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren gümrüklü antrepoların listesini sizlerle paylaşmak istiyorum.


Aşağıdaki listede İzmir Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren antrepolara yer verilmiştir.

İzmir Aliağa Gümrük Müdürlüğüne Bağlı Antrepolar

Gümrük Yönetmeliği'ne göre, gümrük antrepoları, genel antrepolar ve özel antrepolar olmak üzere ikiye ayrılır.

A, B ve F tipi antrepolar genel antrepo olarak adlandırılır iken; C, D ve E tipi antrepolar ise özel antrepo olarak isimlendirilir.

Aşağıdaki listede, İzmir Aliağa Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı antrepolara yer verilmiştir. İzmir Aliağa Limanı çevresinde büyük işletmeler yer almaktadır. Habaş, Ege Çelik, Ege Gübre, Petkim, Özkan Demir Çelik söz konusu büyük firmalara örnek gösterilebilir.


Aliağa Limanı çevresinde genellikle söz konusu firmaların antrepoları yer almakta olup, bu antrepolar 351900 koduna sahip Aliağa Gümrüğü'ne bağlıdırlar.

Incoterms 2010 Rehberi

Incoterms 2010, Türkçe olarak genelde dış ticarette teslim şekilleri olarak kullanılan ticari terimlerin açıklandığı, ICC tarafından yayınlanmış olan kural kitabıdır.

Incoterms, İngilizce "International Commercial Terms" kelimelerinden türetilmiş bir kelimedir. Incoterms'lerin uluslararası ticarette kullanılmaya başlanmalarının temel nedeni standardizasyondur.

Şöyle ki, ICC tarafından Incoterms kuralları yayınlanmadan önce, hemen hemen her ülkenin kullanmakta olduğu ticari terimler birbirinden değişik anlamlar taşımaktaydı.

Örneğin, Almanya'da kullanılan bir ticari termin ifade ettiği anlam ile, benzer bir ticari terimin İngiltere'deki tüccarlar arasındaki anlamı birbirinden önemli farklılıklar göstermekteydi.

Bu farklılıklar ise gelişmekte olan Dünya ticaretinin önünde önemli bir handikap oluşturmaktaydı.

ICC, Uluslararası Ticaret Odası, yapmış olduğu çalışmalar ile yerel olarak ticari terimlerin kullanımını ortadan kaldırmış ve Dünya genelinde geçerli olan ve her yerde aynı anlama gelen ticari terimleri kullanıma almıştır.


Bu yazımda Incoterms 2010 için kullanabileceğiniz bir rehber oluşturmayı amaçlıyorum.

Delivered At Terminal - DAT Nedir?

Delivered At Terminal, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Terminalde Teslim" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise DAT'dır.

Delivered At Delivered At Terminal (DAT) teslim şeklinde teslimat alıcının ülkesinde yer alan herhangi bir terminalde gerçekleştirilmektedir. Satıcı, malları taşıma aracından tahliye edip, belirlenen terminalde alıcının emrine hazır bulundurmakla, teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır.  Malların tesliminden sonra hasar ve kayıp riski alıcıya geçmektedir.

DAT teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Bugünkü yazımda sizlere DAT - Delivered At Terminal teslim şeklini açıklamaya çalışacağım. Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

Delivered At Place - DAP Nedir?

Delivered At Place, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Belirlenen Yerde Teslim" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise DAP'dir.

Delivered At Place (DAP) teslim şeklinde teslimat alıcının ülkesinde ve genellikle alıcının deposunda gerçekleşmektedir. Satıcı, malları taşıma aracından tahliye etmeden varış yerinde alıcının emrine hazır bulundurmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır.  Malların tesliminden sonra hasar ve kayıp riski alıcıya geçmektedir.

DAP teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Bugünkü yazımda sizlere DAP - Delivered At Place teslim şeklini açıklamaya çalışacağım. Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

Cost, Insurance and Freight - CIF Nedir?

Cost, Insurance and Freight, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise CIF'dir.

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı, önceden tespit edilmiş yükleme limanında, kendisinin tespit etmiş olduğu gemiye malları yüklemekle, teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bunun yanı sıra, ihracatçı boşaltma limanına kadar sürecek ana taşımaya ait navlun bedelini de ödemek ve ayrıca en azından varış limanına kadar nakliye sigortası yapmak zorundadır.

CIF teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.
Önemli Uyarı: CPT, CIP, CFR or CIF teslim şekillerinde, satıcılar teslimat görevlerini malları taşımayı yapacak taşıyıcıya teslim ettiklerinde sona ermektedir. Pek çok uygulayıcı ise boşaltma limanına kadar ihracatçının sorumluluğunun devam ettiğini düşünmektedir.

Bugünkü yazımda sizlere CIF - Cost, Insurance and Freight teslim şeklini açıklamaya çalışacağım. Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

Cost and Freight - CFR Nedir?

Cost and Freight, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Mal Bedeli ve Navlun" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise CFR'dir.

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı, önceden tespit edilmiş yükleme limanında, kendisinin tespit etmiş olduğu gemiye malları yüklemekle, teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bunun yanı sıra, ihracatçı boşaltma limanına kadar sürecek ana taşımaya ait navlun bedelini de ödemek zorundadır.

CFR teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.
Önemli Uyarı: CPT, CIP, CFR or CIF teslim şekillerinde, satıcılar teslimat görevlerini malları taşımayı yapacak taşıyıcıya teslim ettiklerinde sona ermektedir. Pek çok uygulayıcı ise boşaltma limanına kadar ihracatçının sorumluluğunun devam ettiğini düşünmektedir.

Bugünkü yazımda sizlere CFR - Cost and Freight teslim şeklini açıklamaya çalışacağım. Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

Free Alongside Ship - FAS Nedir?

Free Alongside Ship, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Gemi Doğrultusunda Teslim" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise FAS'dır.

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı, önceden tespit edilmiş yükleme limanında, alıcının tespit etmiş olduğu geminin yükleme yapacağı iskeleye veya mavnaya yükleri teslim etmekle, teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir.

FAS teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.
Önemli Uyarı: FAS teslim şekli konteyner yüklemeleri için değil, fakat dökme yüklemeler için geliştirilmiş bir teslim şeklidir.

Bugünkü yazımda sizlere FAS - Free Alongside Ship teslim şeklini açıklamaya çalışacağım. Yazımın ilk bölümünde söz konusu teslim şeklinin tanımını verdikten sonra, ilerleyen bölümlerde ihracatçı ve ithalatçılara ne gibi sorumluluklar yüklediğini inceleyeceğim.

Free on Board - FOB Nedir?

Free on Board, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Gemi Güvertesinde Masrafsız Teslim" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise FOB'dir.

Free on Board, EXW ve CIF ile beraber Dünya genelinde en sık kullanılan ticari terimlerden birisidir. Bu yüzden, dış ticarette teslim şekilleri ile ilgili olarak yapılan hataların büyük çoğunluğu söz konusu bu 3 incoterms ile ilgili olmaktadır.

FOB teslim şeklinde, ihracatçı, alıcı tarafından yükleme organizasyonu yapılan gemiye malları yüklenmesi ile teslimat görevini yerine getirmiş olmaktadır.
Önemli Not: Incoterms 2000'de yer alan gemi küpeştesini geçtiğinde ibaresi, Incoterms 2010 ile beraber yürürlükten kaldırılmıştır. FOB teslimde mallar gemiye yüklendiğinde risk satıcıdan alıcıya geçer.
FOB teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir.


Bugün sizlere kısaca FOB teslim şeklinin tanımını yaptıktan sonra, söz konusu ticari terimin ihracatçı ve ithalatçı açısından hangi sorumlulukları beraberinde getirdiğini açıklamaya çalışacağım.

Ex Works - EXW Nedir?

Ex Works, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Ticari İşletmede Teslim" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise EXW'dir.

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı, malları kendi fabrikasında veya deposunda ihracat gümrükleme işlemleri yapılmamış ve taşıma aracına yüklenmemiş şekilde alıcıya teslim etmektedir.

EXW, Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde, satıcıya en az sorumluluk yükleyen ticari terimdir.

EXW teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir. Söz konusu ticari terim, karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve hatta multimodal taşımalarda kullanılabilir.
Bugün sizlere kısaca EXW teslim şeklinin tanımını yaptıktan sonra, ihracatçı ve ithalatçı açısından bu ticari terimin sorumluluklarını sizlere açıklamaya çalışacağım.

Carriage and Insurance Paid To - CIP Nedir?

Carriage and Insurance Paid To, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise CIP'dir.

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı, malları kendi belirlemiş olduğu nakliyeciye teslim etmekle, teslim sorumluluğunu yerine getirmektedir. CIP teslim şeklinde satıcı, malları nakliyeciye teslim etmekle yetinmemekte, ayrıca varış yerine kadar navlun bedelini ödemekte ve aynı zamanda mallara sigorta da yaptırmaktadır.

CIP, Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde, satıcıya sigorta yapma zorunluluğu yetiren 2 ticari terimden birisidir.

CIP teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir. Söz konusu ticari terim, karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve hatta multimodal taşımalarda kullanılabilir.
Bugünkü yazımda sizlere CIP - Carriage and Insurance Paid To teslim şeklini açıklamaya çalışacağım.

Delivered Duty Paid - DDP Nedir?

Delivery Duty Paid, Incoterms 2010 içerisinde tanımlanmış olan 11 teslim şeklinden birisidir. Türkçe'ye "Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim" olarak çevrilmektedir. Kısaltılmış biçimi ise DDP'dir.

Söz konusu teslim şeklinde, ihracatçı malları genellikle alıcının deposuna kadar teslim etmekte, teslim gerçekleşene kadar oluşan tüm maliyetleri karşılamaktadır. DDP teslimde hem ihracat gümrüğünü hem de ithalat gümrüğünü ihracatçı yapmakta, oluşabilecek tüm gümrük vergilerini yine satıcı ödemektedir.

DDP teslim şekli EXW teslim şeklinin aksine, ihracatçıya çok fazla sorumluluk yüklemekte, böylece ihracatçıyı risk altında bırakmaktadır.

DDP teslim, Incoterms 2010 kurallarına göre tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir. Söz konusu incoterms, karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve multimodal taşımalarda kullanılabilir.


Bugünkü yazımda sizlere DDP - Delivered Duty Paid teslim şeklini açıklamaya çalışacağım.

Delivered Duty Unpaid - DDU Nedir?

Delivered Duty Unpaid, Incoterms 2000 çerçevesinde tanımlanmış bir teslim şekli olup, Incoterms 2010 içerisinde DDU teslim şekli tanımlanmamıştır.

Bu yüzden, dış ticaret işlemlerinde, Incoterms 2010 kurallarına atıf yapılarak DDU teslim şekli kullanılamaz. Ancak ve ancak, DDU Incoterms 2000 kuralları çerçevesinde kullanılabilir.

Örneğin, "DDU Hansen Textile Import Company Warehouse, Hamburg, Germany, Incoterms 2000" olarak kullanım mümkündür. Eğer yukarıdaki gibi bir satış yapılacak ise, bu durumda DDU teslime uygulanacak olan kurallar Incoterms 2000 olacaktır.

Incoterms 2000 ile Incoterms 2010 arasındaki önemli farklılıklardan birisi de DDU teslim şeklidir.

Bugünkü yazımda, Incoterms 2000 kuralları çerçevesinde tanımlanan, fakat Incoterms 2010 kuralları içerisinde herhangi bir uygulaması olmayan Delivered Duty Unpaid, DDU teslim şeklini açıklamaya çalışacağım.

İspanya Su Ürünleri İthalatçı Firmaları

Türkiye'nin İspanya'ya yapmış olduğu ihracat 2014 yılında yaklaşık olarak 4,74 milyar dolardır. Bu rakam ile İspanya, Türkiye'nin 2014 yılı içerisinde en çok ihracat yapmış olduğu 8. ülke olmuştur.

Türkiye'nin toplam dış satımında önemli bir yer tutan su ürünleri ihracatı, son yıllarda ivmeli bir şekilde artmaktadır. Çipura, levrek ve alabalık ihracatı, Türkiye'nin toplam su ürünleri ihracatının ezici çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Bu da demek oluyor ki, ülkemiz doğal balıkçılıktan daha ziyada kültür balıkçılığından elde edilen ürünlerin dış ticaretini yapabilmektedir.


Bugünkü yazımda çipura ve levrek için önemli bir pazar olan İspanyol ithalatçı firma bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ayrıca, "Hollanda Su Ürünleri İthalatçıları", "Almanya Su Ürünleri İthalatçıları" başlıklı yazılarım da levrek, çipura ve alabalık ihracatçılarının ilgisini çekebilir.

Aşağıdaki listeden taze ve dondurulmuş balık ithal eden firmaların telefon, faks numaralarının yanı sıra; e-mail adreslerine ve web sitelerine de ulaşabilirsiniz.

Firma bilgilerinin altındaki yazılar, Su Ürünleri Tanıtım Grubu'nun "info stant" ile önceki yıllarda katılım yaptığı "Seafood Barcelona" fuarına ait firma talepleridir. Bu yüzden bu talepler güncel olmayabilir.

CPT-Carriage Paid To Nedir?

Carriage Paid to, Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde tanımlanmış 11 teslim şeklinden birisidir. Kısaltılmış biçimi CPT'dir.

CPT, yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılan teslim şekillerine göre, nispeten esnek bir teslim şekli olarak görülebilir. Satıcıların ana nakliyeyi ödediği ama sigorta ile ilgili herhangi bir işlem yapmadığı, hemen tüm dış ticaret işlemlerinde kullanılabilmektedir.

Incoterms 2010 kurallarına göre, CPT teslim şekli tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir. Bu demek oluyor ki, CPT teslim karayolu taşımalarında, havayolu taşımalarında, denizyolu taşımalarında,demiryolu taşımalarında ve hatta multimodal taşımalarda kullanılabilmektedir.

Bugünkü yazımda, CPT teslim şeklinde ihracatçının ve ithalatçının sorumluluklarını, Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde tanımlayıp; çeşitli örnekler vererek söz konusu teslim şeklini sizlere açıklamaya çalışacağım.

FCA - Free Carrier Nedir?

Free Carrier, Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde tanımlanmış 11 teslim şeklinden birisidir.

FCA, esnek bir teslim şekli olarak tasarlanmıştır. Alıcıların ana nakliyeyi ödemiş olduğu hemen hemen tüm ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılabilmektedir.

Incoterms 2010 kurallarına göre, FCA teslim şekli tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir. Bu demek oluyor ki, FCA teslim karayolu taşımalarında, havayolu taşımalarında, denizyolu taşımalarında,demiryolu taşımalarında ve hatta multimodal taşımalarda kullanılabilmektedir.

Bugünkü yazımda, FCA teslim şeklinde ihracatçının ve ithalatçının sorumluluklarını, Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde tanımlayıp; çeşitli örnekler vererek söz konusu teslim şeklini sizlere açıklamaya çalışacağım.

Hollanda'daki Su Ürünleri İthalatçıları

Daha önce yayınlamış olduğum Almanya ve İspanya'daki su ürünleri ithalatı yapan firmalara ek olarak, bugün de Hollanda'daki su ürünleri ithalatı yapan firmaların bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Aşağıda yer alan her bir firmanın web sitesi kontrol edildikten sonra listeye alınmıştır. Bu yüzden yazının yayın tarihinde tüm firmaların web sitesi çalışır durumdadır.

Ayrıca firmalara ait telefon, faks numaralarının yanı sıra, yönetici isimleri, çalışan sayıları ve yıllık cirolarından da ulaşılabilen bilgiler yayınlanmıştır.


Aşağıdaki listeden Hollanda'daki su ürünleri ithalatçılarına ulaşabilirsiniz. Liste kesinlikle Hollanda'daki tüm su ürünler ithalatçılarını kapsamamaktadır.

Almanya'daki Su Ürünleri İthalatçıları

Başarılı bir ihracat çalışmasının en önemli adımlarından birisi de ihracat yapılacak hedef pazardaki müşterilere olabildiğince kolay ulaşabilmektir.

Bugünkü yazımda Almanya'da bulunan su ürünleri ithalatçı firmalarının bir kısmının isim ve adreslerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu yazımın, çipura ihracatı, deniz levreği ihracatı ve Avrupa Birliği'ne alabalık ihracatında anti-damping vergisi yazılarımla birlikte okunması durumunda daha da değerli olacağı düşüncesindeyim.


Aşağıda, Almanya'ya su ürünleri ithal eden firmaların bir kısmının listesi bulunmaktadır.

Ayrıca, "Hollanda Su Ürünleri İthalatçıları", "İspanya Su Ürünleri İthalatçıları" başlıklı yazılarım da levrek, çipura ve alabalık ihracatçılarının ilgisini çekebilir.

Levrek İhracatı

Bundan önceki günlerde alabalık ihracatı ve çipura ihracatı ile ilgili detaylı bilgiler içeren yazılar yayınlamıştım.

Söz konusu yazılarımı okuduğunuzda, alabalıklar için Avrupa Birliği'nin anti-damping vergisi uygulamaya koyduğunu, çipura ve levrek için de soruşturma başvurusu yapıldığını göreceksiniz.

Türkiye'nin kültür balıkçılığındaki en önemli 3 ürünü ile ilgili olarak yakalamış olduğu ihracat artışının AB tarafından bir nebze de olsa engellenmeye çalışıldığı görülmektedir.

Bugünkü yazımda, Türkiye'deki firmalar tarafından bol miktarda yetiştirilip, ihraç edilen bir diğer kültür balığı olan levreğin ihracatı üzerinde durmayı planlıyorum.


Tıpkı çipurada olduğu gibi, yazımın ilk bölümünde Tuik tarafından verilen istatistik rakamları ile oluşturacağım grafikler yardımı ile Türkiye'nin levrek ihracatını açıkladıktan sonra, ikinci bölümde levrek ihracat mevzuatı üzerinde duracağım.

Türkiye'nin Çipura İhracatı

Çipura, levrek ve alabalık Türkiye'nin kültür balıkçılığında (aquaculture, aqua farming) yetiştirmekte olduğu 3 önemli balık çeşididir.

Özellikle Muğla ve İzmir civarındaki denizlerde yer alan balık çiftliklerinde çipura ve levrek üretimi yaygındır. Alabalık ise yoğunlukla iç bölgelerdeki tatlı sularda konumlanmış balık çiftliklerinde üretilmektedir.

Son yıllarda önemli artış gösteren Türkiye su ürünleri ihracatı, temel olarak yukarıda adı geçen kültür balıklarına dayanmaktadır.

Bugünkü yazımda, Türkiye'nin yetiştirip ihraç etmekte olduğu 3 önemli kültür balığından birisi olan çipuranın ihracatı üzerinde duracağım.


Yazımın ilk bölümünde Türkiye'nin çipura ihracatına ait istatistikleri sizlerle paylaştıktan sonra, ilerleyen bölümlerde ise çipura ihracatı ile ilgili mevzuatta yer alan önemli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Avrupa Birliği'ne Alabalık İhracatında Anti-Damping Vergisi

Danimarka Su Ürünleri Derneği'nin (Danish Aquaculture Association) Avrupa Birliği Komisyonu'na 2014 yılı içerisinde yapmış olduğu başvuruda, Türkiye menşeli alabalıkların (rainbow trout) sübvansiyonlu olarak üretilip ihraç edildiği, bu durumun da Avrupa Birliği ülkelerindeki alabalık üreticilerini zora soktuğunu belirtmiştir.

Avrupa Komisyonu, söz konusu başvuruda sunulan bilgilerin soruşturma açmak için yeterli olduğu sonucuna varmış, akabinde 15.Şubat.2014 tarihli yayını ile Türkiye'deki alabalık firmaları hakkında anti-damping soruşturması başlatmıştır.

Söz konusu soruşturma 2015 yılı başlarında tamamlanmış ve 27.Şubat.2015 tarihi itibari ile Avrupa Birliği'ne ihraç edilecek olan Türkiye menşeli alabalıklara %6,7 ila %9,5 oranlarında değişen telefi edici vergiler (countervailing duty) getirilmiştir.

Söz konusu anti-damping vergileri firmadan firmaya değişmekte olup, yazımın sonunda hangi firmanın AB'ye alabalık ihracatında ne kadarlık telafi edici vergi ödemesi gerektiğini bir tablo halinde bulabilirsiniz.


Yazımın hemen başında Türkiye'nin yapmış olduğu alabalık ihracatına göz attıktan sonra, sonuç bölümünde Avrupa Birliği'nin Türk malı alabalıklara uygulamaya başlamış olduğu anti-damping vergisi ile ilgili bilgileri sizinle paylaşmak niyetindeyim.

Türkiye'nin 2015 Yılı İhracatı Tahmini

Türkiye İhracatçılar Meclisi,TİM,  1.Ağustos.2015 tarihinde peşi sıra atmış olduğu twitler ile, Türkiye'nin Temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı.

TİM, atmış olduğu ilk tweetinde, Ağustos 2015 yılında gerçekleşen ihracat rakamının yine Ağustos 2014 yılında gerçekleşen ihracattan %13 daha az olduğunu söylemektedir.
Bu düşüş sanırım neden ihracat rakamlarının twitter üzerinden duyurulduğunu da açıklamaya yetiyor. Pek çoğunuzun hatırlayacağı gibi, Türkiye'nin ihracatının arttığı yıllarda, ihracat verileri şahşahalı basın toplantıları ile duyurulurdu.

Bugünkü yazımda Türkiye'nin 2015 yılının ilk 6 ayında yapmış olduğu ihracat verilerini, geçmiş yıllardaki aynı dönemde gerçekleşen ihracat verileri ile karşılaştırıp, Türkiye'nin ihracatında son durumun nasıl olduğu açıklamaya çalışacağım.

Çin'den İthalat Yaparken, Malların Kalitesinden Nasıl Emin Olabilirsiniz?

Çin'den ürün ithal eden hemen hemen tüm ithalatçılar, malların kalitesi üzerinde bir soru işareti taşımaktadırlar. Böyle bir imajın oluşmasında en önemli etken, düşük kaliteli Çin mallarının yaratmış olduğu kötü izlenimdir.

Japonya'nın 1960 yıllarda yaşamış olduğu düşük kaliteli ürün problemini, Çin 2000'li yılların başında ve ortasında yaşamıştır. Japonya, toplam kalite yönetimi vasıtası ile yaşamış olduğu sorunları aşarken, Çin'in kalitesini yükseltmesinde, canı yanan ithalatçı firmaların almış olduğu tedbirler öne çıkmaktadır.

Bugünkü yazımda, Çin'den ithalat yaparken, ithal ettiğiniz malların kalitesinin satış sözleşmesinde yazan değerlere göre üretildiğinden nasıl emin olabileceğinizi size açıklamaya çalışacağım.


Dilerseniz yazımın başlangıç kısmını burada noktalayıp, konumuzu irdelemeye başlayalım.

İnternetten, İhracat Müşterisi Nasıl Bulunur?

İhracatın en önemli aşamalarından birisi yeni müşteriler bulup, firmanızın ihracata başlamasını sağlamanız ve daha sonrasında da satış ağınızı bulacağınız ilave ithalatçı firmalar ile sürekli canlı tutmanızdır.

İhracat süreçleri tıpkı yaşayan organizmalara benzetilebilir. Her sene o veya bu şekilde bir veya bir kaç müşteriniz sizden mal almayı kesebilir.

Örneğin, bir müşteriniz ile fiyatta anlaşma sağlayamayabilirsiniz, bir müşteriniz sizden çok daha uygun fiyat veren firmalara kaymış olabilir veya sizin tamamen dışınızda gelişen olaylardan dolayı çok önemli firmalara artık mal satmanız mümkün olmayabilir.
Örnek 1: Manisa'da bulunan ve yaprak sarma üreten firmalar, Suudi Arabistan'ın yapraklarda pestisit analizi yapmaya başlamasından sonra, bu ülkeye olan ihracat potansiyellerini kısa süre içerisinde tamamen kaybetmişlerdir.
Örnek 2: Libya, Suriye ve Irak'da yaşanan iç çatışmalar nedeniyle, özellikle Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa civarında bulunan ihracatçı firmalar önemli ölçüde ihracat potansiyellerini kaybetmişlerdir.
Başarılı bir şekilde ihracat yapmaya devam edebilmek için, hem eski müşteriler ile olabildiğince ilişkiler iyi tutulmaya çalışılmalı, hem de her an yaşanacak olumsuzluklara karşı yeni müşteriler kazanmanın yolları aranmalıdır.

Yeni müşteriler bulmanın en güvenilir yolu referans vasıtası ile ihracat, fuarlar ve ürünlerinizi dış ülkelerde gören firmaların sizinle temasa geçmesi yoluyla elde edilenleridir.

Örneğin, Almanya'da market rafında sizin ürününüzün etiketini gören bir tedarikçi sizinle iletişime geçtiğinde, işlemin satışla sonuçlanma ihtimali çok yüksektir.

Yine fuarlar da ihracatçıların müşteri bulmaları açısından önemli organizasyonlardır. Son yıllarda bazı fuarların bünyesinde gerçekleştirilen alım heyeti programları da popülaritesini arttıran bir ihracat pazarlaması yöntemidir.


Bugünkü yazımda, internetten ihracat müşterisi bulma üzerine yoğunlaşacağım için şimdilik fuarları ve diğer pazarlama yöntemlerini bir kenara bırakacağım. Sadece online olarak müşteri nasıl bulunur bunun üzerinde odaklanacağım.

İtalyan İhracatçı ve İthalatçı Firmalara Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Türkiye ile hatırı sayılır derecede ithalat ve ihracat yapan İtalya, Türkiye'deki ihracatçı firmalar için önemli bir pazar konumundadır.

Bu sayfada, İtalyan ihracatçı ve ithalatçılara ulaşabileceğiniz belli başlı B2B web sitelerine yer vermek istiyorum. 

İhracat pazar araştırması yaparken, en önemli basamaklardan birisi de hedef pazar ülkesindeki ithalatçı firmaların listesini çıkartabilmektir.Bu sayfada yer alan web sitelerinin arama motorlarını kullanarak, iştigal ettiğiniz sektörde yer alan İtalyan ihracatçı ve ithalatçı firmalara ulaşabilirsiniz.

Japon Mermer, Granit ve Seramik İthalatçı Firmalar

Japonya, işlenmiş doğaltaş ithalatında, ABD'nin arkasında, Dünya genelinde 2. en büyük ithalatçı ülke konumundadır.

Japonya, tıpkı ABD gibi ham veya blok mermer ithal etmek yerine, işlenmiş mermer ithal eden ülke konumundadır.

Japonya, blok mermer ithalatında Dünya genelinde ilk 25 ülke arasında yer almazken, işlenmiş mermer ithalatında ise Dünya genelinde 2. ülke konumundadır.

Bugünkü yazımda işlenmiş mermer, seramik ve granit ithal eden Japon firmaların listesini sizlere sunmak istiyorum.

Aşağıdaki listede yer alan firmaların sırası ile firma ünvanı, ülke adı, şehir adı, web sitesi, telefon numarası, fax numarası ve firma yetkilisinin ismi yer almaktadır.


Faydalı olması dileklerimle...

Japon Mermer, Granit ve Seramik İthalatçı Firmalar

ABD'deki Seramik, Mermer ve Granit İthalatı Yapan Firmalar

Bugünkü yazımda ABD'de de yer alan ve mermer, seramik, granit gibi doğal taş ithalatı yapan firmaların listesini sizlere sunmak istiyorum.

Aşağıdaki listede yer alan firmalar, ABD'de yerleşik doğal taş ithalatı yapan firmalardır. ABD blok veya ham doğaltaş yerine işlenmiş doğaltaş ithal eden bir ülkedir.

Örneğin, ABD blok mermer yerine, kesilmiş plaka mermer veya ebatlı mermer satın almaktadır.


Aşağıdaki listede yer alan mermer ithalatçısı firmaların bazılarının web sitelerine IP engeli nedeniyle ABD dışından ulaşılması mümkün olmamaktadır. Eğer tıkladığınız web sitesi açılmıyor ise, Zenmate tarzı programlar ile ABD IP adresi üzerinden ulaşmaya çalışabilirsiniz. 

Zenmate, Google Chrome tarayıcısı ile ücretsiz uygulama olarak yüklenebilmektedir.

Firmaların bazılarında ABD'nin uluslararası telefon kodu yer almamaktadır. Firmaları aramak istediğinizde ABD'nin telefon kodu olan +1'i ilave etmeyi unutmayın. Örneğin : 00 - 1 - 631- 589-8453 gibi...

ABD'deki Seramik, Mermer ve Granit İthalatı Yapan Firmaların Listesi:

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.