güncel yazılar...
Loading...

Acceptance Letter of Credit Nedir?

Türkçe kaynaklarda, "kabul kredili akreditif" olarak geçen, "Acceptance Letter of Credit", poliçe kabulü ile kullanımda olan akreditifleri tanımlamak için kullanılan bir "ticaretin finansmanı" terimidir.

Bir akreditif belgelerin ibrazında ödeme (sight payment), vadeli ödeme (deferred payment), poliçe kabulü (acceptance) veya iştira (negotiation) yöntemlerinden hangisi ile kullanımda olduğunu belirtmelidir.


Söz konusu kullanım yöntemlerinden vadeli akreditif hariç olmak üzere, diğer tüm seçeneklerde poliçe kullanılabilmektedir.

  • At sight akreditiflerde poliçe kullanımı opsiyoneldir. Poliçe kullanılması durumunda, poliçenin mutlaka at sight olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Vadeli ödeme ile kullanımda olan akreditiflerde poliçe kullanılmaz. Amir banka veya mevcut ise teyit bankası uygun evrak ibrazını tespit ettiğinde, akreditif vadesinde ödeme yapmaktadır.
  • İştira ile kullanımda olan akreditiflerde poliçe kullanımı opsiyonel olup, hem at sight hem de vadeli poliçeler iştira ile kullanımda olan akreditiflerde düzenlenebilmektedir.
  • Poliçe kabulü ile kullanımda olan akreditiflerde ise poliçe kullanımı zorunlu olup, poliçe vadeli veya at sight olabilmektedir.
Poliçe Akreditifli Ödemelerde Ne İşe Yaramaktadır?

Poliçeler, ikincil piyasalarda iskonto ettirilebilen kıymetli senetler olmalarına rağmen, pratik hayatta, akreditifli ödemelerde kullanılan poliçelerin iskonto ettirilmesi, en azından Türkiye'deki ihracatçılar için, yaygın bir uygulama değildir.

Akreditifli ödemeler özelinde, ihracatçılar açısından incelendiğinde, poliçelerin ekstra bir güvenlik unsuru taşıdığını söylemek de pek kolay değildir, zira akreditifli ödemelerde bankalar uygun evrak ibrazında ödeme yapmakla mükelleftirler.

Poliçelerin akreditifli ödemelerde asıl faydaları, hukuksal bağlamda, teyit bankalarına olmaktadır.

Poliçeler ciro edilebilir kıymetli evraklar olduğu için, ciro edilmiş bir poliçeyi satın alan iyi niyetli firmaya karşın, poliçenin düzenleyicisinin işlemiş olduğu davranışlar öne sürülerek, ödemeden imtina etmek mümkün olmamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu, Poliçe Hükümleri Madde 687-(1) Poliçeden dolayı kendisine başvurulan kişi, düzenleyen veya önceki hamillerden biriyle kendi arasında doğrudan doğruya var olan ilişkilere dayanan def’ileri başvuran hamile karşı ileri süremez; meğerki, hamil, poliçeyi iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun. 
Örneğin, bir teyit bankası, teyidini eklemiş olduğu bir akreditifte, uygun evrak ibrazı karşılığında üzerine keşide edilmiş poliçeyi kabul edip akreditif lehtarına ödeme yapar ve kendi adına cirolanmış poliçe ile amir bankasından rambursman talep ederse, söz konusu rambursman talebi akreditif lehtarının hileli işlem yaptığı gerekçe gösterilerek engellenemeyecektir.

Çünkü, son tahlilde, amir bankasının borcu, yüklemede yapılan hileyle hiç bir organik bağı bulunmayan teyit bankasınadır. Amir bankası, teyit bankasının bilerek ve isteyerek hile yapılmış bir işleme ait poliçeyi art niyetle satın aldığını kanıtlamadan, poliçe karşısındaki ödeme yükümlülüğünden kurtulamamaktadır.

Poliçe Kabulü ile Kullanımda Olan Akreditif Örneği:

41D: AVAILABLE WITH...BY...
ANY BANK IN TURKEY
BY ACCEPTANCE
42C: DRAFTS AT...
60 DAYS AFTER BILL OF LADING DATE
42A: DRAWEE
RJHISARIXXX/AL RAJHI BANK RIYADH

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.