güncel yazılar...
Loading...

Geçici İthalat Rejimi Nedir?

Geçici İthalat Rejimi, Türkiye Gümrük Mevzuatı çerçevesinde tanımlanmış olan 8 gümrük rejiminden birisidir.

Geçici İthalat Rejimi, Türkiye'ye belirli bir süre için getirilen, tüketilebilir olmayan eşyaların ithalatı esnasında tam muafiyet veya kısmi muafiyet sağlanarak, gümrük vergilerinden tamamen veya kısmen muaf olarak Türkiye Gümrük Sahası'na sokulması için kullanılan gümrük rejimine verilen isimdir.

Geçici ithalat ile yurda giriş yapan eşyaların, izin süresi bitmeden önce herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracı veya gümrükçe kabul edilen diğer bir işleme tabii tutulması esastır. (Bir gümrük rejimine tabi tutulabilir, serbest bölgeye konulabilir, imha edilebilir veya gümrüğe terk edilebilir)


Geçici ithalat rejimi özellikle uluslararası taşımalarda kullanılan ekipmanların (konteyner vb..),  fuarlarda sergilenecek ürünlerin yurda sokulması aşamasında kullanılmaktadır.

Geçici İthalat Rejimi Nedir?

Geçici ithalat rejimi, Türkiye Gümrük Mevzuatı çerçevesinde tanımlanmış olan 8 adet Gümrük Rejimin'den birisidir. 

Geçici İthalat Rejimi; "Türkiye içerisinde serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim", olarak tanımlanmaktadır.

Geçici İthalat Rejiminin Temel Özellikleri Nelerdir?

Geçici İthalat Rejimi'nin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir;
 • Geçici ithalat ile yurda giren eşyaların, Türkiye'ye ithalatı yapılmamış, yani serbest dolaşıma girmemiş yabancı menşeli ürünler olması esastır,
 • Geçici ithalat ile yurda sokulacak eşya ancak yasalarda belirlenen kısıtlı bir süre boyunca Türkiye'de kalabilmektedir,
 • Geçici ithalat ile yurda sokulan eşyanın, kullanım ömrü boyunca, olağan yıpranma haricinde, her hangi bir değişikliğe uğramaması esastır,
 • Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük sahasına giriş yapacak ürünler tam muafiyet veya kısmi muafiyet haklarından birisinden faydalanabilmektedir,
 • Geçici ithalat ile Türkiye'ye giren eşyalar anti-damping vergileri, gözetim uygulamaları gibi ticaret politikası önlemlerinden muaftırlar.

Geçici İthalat Rejimi Çeşitleri Nelerdir?

Geçici ithalat rejimi temel olarak tam muafiyet ve kısmi muafiyet olmak üzere iki çeşide ayrılmaktadır.
Tam Muafiyet | kısmi Muafiyet
Tam Muafiyet: 2009/15481 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi ürünlerin, hangi şartlar altında geçici ithalat rejimine tabii olarak tam muafiyet hükümleri uyarınca yurda sokulabileceği tanımlanmıştır.

Buna göre;
 1. Taşıma araçları
 2. Yolcular tarafından ithal edilen kişisel ve sportif amaçlı eşya, gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi
 3. Kriz hali için gönderilen yardım malzemesi, tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuvar teçhizatı, canlı hayvanlar ve bunlara ait teçhizat ve sınır bölgelerinde kullanılan teçhizat
 4. Ses, görüntü veya veri taşıyan eşya, turistik reklam malzemesi, mesleki teçhizat, pedagojik materyal ve bilimsel malzeme
 5. Ambalajlar, özel nitelikte eşya, numuneler, üretim araçları ve parçaları
 6. Yedek parça, aksesuar ve ekipman, ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya tam muafiyete konu olabilmektedir.
Kısmi Muafiyet: Tam muafiyet kapsamına girmeyen eşya ile Türkiye'ye ithali yasak olan eşya, tüketilebilir nitelikteki eşya, ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya ve ülke ekonomisine zarar verebileceği Müsteşarlıkça belirlenecek eşya haricindeki ürünlerin geçici ithalatı ancak kısmi muafiyet işlemi gerçekleştirilerek yapılabilmektedir.

Geçici İthalat Rejiminde Gümrük Vergileri ve Teminatlar Ne Şekilde Alınır?

Tam Muafiyet Sisteminde Gümrük Vergileri ve Teminatlar: 2009/15481 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat alınır, ama her hangi bir gümrük vergisi tahsilatı yapılmaz.

Kısmi Muafiyet Sisteminde Gümrük Vergileri ve Teminatlar: 2009/15481 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile kısmi muafiyet sistemi ile geçici ithalatı yapılacak eşyadan hem gümrük vergisi tahsilatı yapılmakta hem de teminat alınmaktadır.

Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için gümrük vergisi tahsil edilir.

Alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3'ü olarak tespit edilir.

Söz konusu vergiler, eşyanın bu rejimden yararlandığı her ay için alınır ve bir aydan daha az süreler tam ay olarak değerlendirilir.

Alınacak ithalat vergileri tutarı, uygulanacak faizler hariç olmak üzere, söz konusu eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma girmesi halinde alınacak vergileri aşamaz.

Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının %3’ü dışında kalan tutar için teminat aranır.

Geçici İthalat Rejiminde Eşyalar Türkiye'de Ne Kadar Kalabilir?

İster tam muafiyet, isterse de kısmi muafiyet altında geçici ithalat rejimi hükümlerine bağlı olarak yurda sokulan eşyaların, Türkiye gümrük sahası içinde kalabileceği süreleri, geçici ithalat izni için başvuru yapılan Gümrük İdareleri tespit etmektedir.

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında bazı durumlar için özel olarak belirlenen süreler ile Gümrük Yönetmeliğinin 380 inci madde hükmü saklı kalmak suretiyle, genel olarak geçici ithalat ile yurda sokulan eşyaların Türkiye Gümrük Sahasın'da kalma süresi azami 24 aydır.

İzin hak sahibi tarafından rejim süresi içinde yazılı olarak rejime giriş gümrük idaresine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek ek süre talep edilebilir.  

Eşyanın rejim altında kalma süresinin verilecek ek sürelerle birlikte, 24 ayı aşmaması esastır.

Ancak, ek sürelerle birlikte, 24 aylık süreyi aşan süre uzatımı ancak geçici ithalat konusu eşyanın mülkiyetinin devredilmemesi veya 24 aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılması durumlarında yapılabilir.

Geçici İthal Eşyası için İzin Hak Sahibi Tarafından Yapılamayacak İşlemler Nelerdir?

Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya kiralanamaz, ödünç verilemez, bir başkasının kullanımına bırakılamaz ve satılamaz.

Geçici İthalat Rejiminde Eşyanın Gümrük Beyanı Nasıl Yapılır?

Geçici ithalat rejiminde eşya yazılı beyan kapsamında gümrük beyannamesi, sözlü beyan kapsamında sözlü beyan formu, başka bir tasarruf yoluyla veya ATA Karnesi vasıtasıyla gümrüğe beyan edilebilmektedir.
 • Geçici İthalatta Yazılı Beyan: Gümrük beyannamesi vasıtasıyla yapılır.
 • Geçici İthalatta Sözlü Beyan: Sözlü beyan formu vasıtasıyla yapılır
 • Geçici İthalatta Başka Bir Tasarruf Yoluyla Beyan: İki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçiş ve hat sisteminin çalışmadığı gümrük idaresinde beyan yapılmaksızın geçiş, başka bir tasarruf yoluyla gümrük beyanı hükmündedir. 
 • Geçici İthalatta ATA Karnesiyle Beyan: Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi veya Geçici İthalat Sözleşmesine taraf bir ülke tarafından düzenlenmiş, kapak sayfasının ilgili bölümü çıkış ülkesi gümrük yetkilileri tarafından onaylanmış ve Türkiye Gümrük Bölgesi’nde geçerli olduğu anlaşılan ATA Karnesi, geçici ithalatta ATA Karnesiyle gümrük beyanı için kullanılır.

Geçici İthalat Rejimi İle İlgili Detaylı Bilgiye Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.