güncel yazılar...
Loading...

Sac İthalatında 60000 Ton'luk Tarife Kontenjanı İçin Başvurular Başladı

Bakanlar Kurulu kararı ile beraber 2015 yılı Mayıs ayından itibaren paslanmaz çelikten soğuk haddelenmiş sac ithalatında tarife kontenjanı uygulamasına geçilmiştir.

Söz konusu bakanlar kurulu kararı uyarınca 7219.31.00.00.00, 7219.32.10.00.00, 7219.32.90.00.00, 7219.33.10.00.00, 7219.33.90.00.00, 7219.34.10.00.00, 7219.34.90.00.00, 7219.35.10.00.00, 7219.35.90.00.00, 7220.20.21.00.11, 7220.20.29.00.11, 7220.20.41.00.11, 7220.20.49.00.11, 7220.20.81.00.11 ve 7220.20.89.00.11 GTİP numaralı ürünlerin ithalatında bu ürünleri üretiminde kullanan firmalar için (bu ürünleri hammadde veya yarımamul olarak kullanarak üretim yapan sanayi firmaları) 60.000 ton'luk bir tarife kontenjanı oluşturulmuştur.
Tarife kontenjanı altında yapılan ithalatlarda gümrük vergisi sıfır (0) olup normal şartlarda söz konusu ürünlerde %30'luk bir gümrük vergisi bulunmaktadır.

Tarife kontenjanın dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılacaktır.

Bu demek oluyor ki söz konusu tarife kontenjanından faydalanmak isteyen firmalar tebliğin yayınlanma tarihi olan 20.Haziran.2015'den itibaren 10 iş günü içerisinde tebliğin ekinde yer alan İthal Lisansı Başvuru Formu'nu doldurup istenilen ilave belgeleri temin ederek (imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca onaylı nüshası, Ticaret Sicil Gazete'sinin aslı veya noter onaylı örneği veya sanayi odası onaylı örneği, kapasite raporu ve söz konusu maddeler kullanılarak üretilen eşya ile ilgili kapasite rakamları, ithalatı yapılacak eşyaya ait proformalar ile firmanın kayıtlı olduğu sanayi odasından alacağı ve fiilen söz konusu maddeyi sarf ettiğini gösterir yazı) Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir.

On iş günü içerisinde yapılamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Söz konusu tebliğin tamamını hemen aşağıda bulmanız mümkündür.

TEBLİĞ

PASLANMAZ ÇELİKTEN SOĞUK HADDELENMİŞ SAC İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2015 tarihli ve 2015/7359 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, paslanmaz çelikten soğuk haddelenmiş sac ithalatında açılan toplam 60.000 ton tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatı için açılan tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılacaktır.
(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ilgililerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formu ile Ek-2’de yer alan Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. On iş günü içerisinde yapılamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(3) Tarife kontenjanı talebine ilişkin tek bir başvuru yapılması ve yapılan başvuruda Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen G.T.İ.P.’ler için talep edilen “toplam  miktarın” gösterilmesi gerekmektedir.
(4) Başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda ve/veya eksik yapılan başvurularda, söz konusu tutarsızlığın ve/veya eksikliğin başvuru süresi içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(5) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formu ile Ek-2’de yer alan Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Tarife kontenjanı dağıtımı
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı, söz konusu eşyayı üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayicilere dağıtılır.
(2) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.
(3) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; ithalat miktarı, tüketim kapasitesi ve fiili sarfiyat dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.
(2) İthal lisansı, bir nüshası tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir nüshası da Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha olarak düzenlenir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
(2) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.
(3) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerlidir.

İthal lisansı devri
MADDE 8 – (1) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.
(2) Tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, ithal lisansı firma nüshasının aslının Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilmesi şartı aranmaz.
(3) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.  Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.
(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iadesi zorunludur.

Yetki
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.