güncel yazılar...
Loading...

B Harfi ile Başlayan İngilizce Dış Ticaret Terimleri

Dış ticaret işlemlerinde en sık kullanılan İngilizce terimlerin yer aldığı sözlüğümüzün "B" harfi ile başlayan terimlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Balance of payments - Ödemeler dengesi. Cari işlemler hesabı, sermaye hesabı, resmi rezerv hesabı ile net hata ve noksan hesaplarını kapsayan bir bilanço sisteminde bir ülkenin dış dünya ile yapmış olduğu tüm ekonomik işlemlerin kayıt altına alınmasıdır.

Bank Account: Banka hesap numarası. İhracat ve ithalat yaparken mal bedelinin gönderileceği firmaya ait olan banka hesabını tanımlamak için kullanılır.

Bank Identifier Code (BIC) : Banka tanımlama kodu. Bankaların şifreli ve güvenli bir sistem olan swift altyapısı içerisinde birbirleri ile mesajlaşmaları için kullanmış oldukları numaralardır. Her bankanın kendisine has bir banka tanımlama kodu bulunmaktadır. Güncel kullanımda "Swift Kodu" olarak da geçer.

Banker’s acceptance - Banka üzerine çekilip kabul edilen poliçeyi ifade eder. Bankanın kredibilitesine göre daha sonra iskonto ettirilmek üzere kullanılabilecek finansal bir araçtır.

Back-to-back credit - Karşılıklı akreditif veya back-to-back akreditif. Aracı firmaların yer aldığı işlemlerde bir ithalat akreditifinin baz alınarak aynısının tekrar bir başka ihracatçı lehine açılması durumudur. Bu tür akreditifler akreditif kurallarında tanımlanmamıştır. Nadir olarak kullanılırlar. Normal akreditiflere göre daha fazla risk ihtiva ederler. Transfer edilebilir akreditiflerden daha farklı bir yapıya sahiptirler.

BAF - Bakınız Bunker adjustment factor.

Bank guarantee - Banka teminat mektubu. Bankalar tarafından hazırlanan ve muhataplarının çeşitli durumlar karşısında oluşabilecek potansiyel zararlarının karşılanacağına dair garanti içeren geri dönülemez nitelikteki finansal araçlardır. ABD'deki yerleşik bankalar tarafından düzenlenmeleri yasa ile yasaklandığı için bu ülkedeki bankalar alternatif finansal yapılar olan Standby Letter of Credit yani Teminat Akreditifleri düzenlemektedirler.

Banker's draft - Banka tarafından düzenlenen poliçeye verilen isimdir. Bu tür poliçeler nakit hükmünde olup, banka temerrüde düşmedikçe ödenmemezlik yapılamazlar. Banker's Draft Örneği.

Barratry - Gemi personelinin suistimali veya görevini kötüye kullanması neticesinde gemide meydana gelen zarar veya ziyanı ifade eden İngilizce bir terimdir..

Barter - Para kullanılmaksızın uluslararası ticarette malın mal ile takas edilmesi prensibine göre işleyen ticaret şakli. Özellikle konvertible dövize sahip olmayan ülkelerin arasında yapmış oldukları ticarette önem arz edebilmektedir.

B/B - Breakbulk (cargo): Konteyner ile taşınamayacak derecede büyük veya ağır ürünlerin parçalar halinde taşınması işlemidir. Örneğin konteynere sığmayacak ölçüde büyük vinçler, rüzgar türbininin pervane kanadı, yatlar vb.

Beneficiary - Lehtar. Akreditifli işlemlerde lehine akreditif açılan tarafı ifade eder. Genellikle ihracatçıdır.

Beneficiary Certificate - Lehtar sertifikası. Özellikle akreditifli işlemlerde bankalar tarafından talep edilen ve akreditif lehtarının düzenlemek zorunda olduğu sertifikaların genel adıdır.

Berne Union - International Union of Credit and Investment Insurers: Uluslararası İhracat Kredisi ve Yatırım Sigortacıları Birliği

Berth - İskele. Liman içerisinde gemilerin bağlanıp kargo alıp boşalttıkları yere verilen isim. Location alongside a quay (pier) where a ship ties up to load or discharge cargo.

B/G - Bonded goods. Bakınız Bonded warehouse.

B/G - Bank guarantee. Bakınız Banka teminat mektubu

Bid bond - Geçici teminat mektubu. Tender bank guarantee veya tender guarantee olarak da geçen ve genellikle ihaleye katılmak için ihale şartları altında ibrazı şart koşulan bir çeşit garanti mektubudur. İhaleyi açan kurum ihaleyi kazanan firmanın söz konusu şartlar altında sözleşmeyi imzalaması durumunda almış olduğu geçici teminat mektubunu nakte çevirip zaman kaybından dolayı yaşamış olduğu zararı talefi etme yoluna gitmektedir.

Bill of exchange (B/E) - Bakınız Poliçe, Draft.

Bill of lading (B/L) - Konşimento. Denizyolu taşımalarında kullanılan taşıma belgesine verilen isimdir. Konşimento, yükleyici firma (shipper) ile taşıyıcı (carrier) arasında imzalanan ve bir malın, tespit edilen noktalar arasında, üzerinde anlaşılan navlun karşılığında taşınmasını içeren taşıma sözleşmesini de kapamaktadır. Konşimentolar, yükleyici firmaların vermiş olduğu bilgilere istinaden taşıyıcı firma veya acentası tarafından düzenlenirler. Emre düzenlenen konşimentolar ciro edilebilir formda oldukları için malı temsil ederler. Bu tip emre düzenlenmiş konşimentolar ile yapılan taşımalarda alıcılar malları varış limanında teslim almak için taşıyıcının acentasına orjinal konşimentoları ibraz etmek zorundadırlar. (daha detaylı bilgiye ihracatta kullanılan belgeler sayfamızdan ulaşabilirsiniz.)
  • "Clean B/L" - Temiz konşimento olarak da isimlendirilmektedir. Taşıyıcının malları yükleyiciden görünürde herhangi bir hasar olmaksızın teslim aldığını gösterenis issued when the shipment is received in good order. If damage or a shortage is noted, a clean bill of lading will not be issued.
  • "On Board B/L" - On board kaydı. Konşimentoların üzerine vurulan bu kayıtla beraber malların gemiye yüklenmiş olduğu ve geminin yükleme limanından ayrıldığını göstermektedir. "On Board" kaydının yer aldığı konşimentolar genellikle akreditifli ödemelerde bankalarca talep edilmektedir. 
BIMCO - Baltic and International Maritime Conference olarak açılımı olan ve uluslararası denizyolu taşımacılığında etkin olan bir kuruluştur. Özellikle hazırlamış olduğu "Charter Party Sözleşmeler" ve "Charter Party Konşimentolar" ile etkinlik göstermektedir.

Bonded warehouse - Antrepo. Özellikle Türkiye'ye yapılan ithalat esnasında malların limanda bekleyip demuraj masrafı oluşmaması için, ithalatçı firmalara kolaylık sağlamak amacıyla oluşturulan gümrüklü sahalarda yer alan depolara verilen isimdir. Antrepoların işleyişi gümrük mevzuatında tanımlanmıştır.

Booking - Genellikle "container booking" olarak kullanılan terim konteyner rezervasyonu yapmak anlamında türkçe karşılık bulabilmektedir. Nakliye için uygun bir gemiden ihracatçı firmanın yükleme yapmak üzere konteyner talep etmesi sürecini tanımlayan işlemdir. gemide yapılacak yükleme rezervasyonuna verilen isimdir.

Box - İngilizce'de sokak dilinde konteyner anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca yüklemelerde kullanılan kapalı kasalar için de box terimi kullanılmaktadır.

Brokerage - Freight forwarder (navlun komisyoncusu) firmaların organize etmiş oldukları yükleme başına elde etmiş oldukları gelire verilen isimdir.

Brussels tariff nomenclature (BTN) - See Nomenclature of the Customs Cooperation Council.

Bulk cargo - Dökme kargo. Konteyner ile taşınamayacak derecede çok yükün gemiler ile taşınmasını ifade eden İngilizce bir terimdir. Kömür, hububat, sıvı yağ, petrol, gaz büyük gemiler vasıtası ile dökme olarak taşınan başlıca emtialardır.

Bunkers - Gemilerin motorlarını çalıştırmak için taşımış oldukları akaryakıta verilen isim.

Bunker adjustment factor (BAF) - Navluna ek ödeme şeklinde taşıyıcılar tarafından talep edilen bir bedeldir.Talep edilme amacı ise taşıyıcıların petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma dolayısı ile yakıt için ödemiş oldukları ekstra bedeli telefi etme istekleridir.

Bunker surcharge (BSC) - Bakınız Bunker adjustment factor (BAF)

Buying agent - Tedarik ofisi veya satınalma ofisi. Büyük ithalatçı firmaların kendileri için ticari önemi olan ürünleri yoğunlukla ithal etmiş oldukları ülkelerde açmış oldukları satın alma ofisleridir. Bu ofisler ithalat yapan firmaların daha karlı ve daha kolay ithalat yapmalarına olanak verirler.

By payment - Akreditifli ödemelerde görüldüğünde ödemeli akreditifi tanımlamak için kullanılan bir dış ticaret terimidir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.