güncel yazılar...
Loading...

Bisiklet Lastiği İthalatında Anti-Damping Vergisi

24.Temmuz.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/35 sayılı tebliğe istinaden, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Tayland, Hindistan, Malezya ve Endonezya menşeli bisiklet lastiklerine ithalat esnasında uygulanan anti-damping vergisinin devam ettirilmesine karar verilmiştir.

Yapılan gözden geçirme soruşturması neticesinde, söz konusu ülkelerin bisiklet lastiği üretiminde dampingli ürün ürettikleri tespit edilmiştir.

Söz konusu dampingli ürünlerin ithalatının, Türkiye'deki yerli üreticiler üzerinde negatif etkisi olduğu yapılan soruşturma neticesinde saptanmıştır.

Bisiklet lastiği üretiminde damping nasıl yapılıyor?

Sentetik ve doğal kauçuk ise bisiklet lastiği üretiminin temel ham maddesi konumundadır.

Yapılan anti-damping soruşturması sürecinde, Çin'in bisiklet lastiği üreticilerine çok ucuz fiyatla sentetik kauçuk temin ettiği, böylece Çin'li üreticilerin Dünya genelindeki fiyatların çok altında fiyatlarla üretim yapabildikleri anlaşılmıştır. 

Ayrıca, Tayland ve Endonezya'nın doğal kauçuk üretiminin %70'ini karşıladıkları ve yine bu ülkelerin bisiklet lastiği üreticilerine piyasa fiyatının altında doğal kauçuk temin ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Hangi GTİP Numaralı ve Hangi Ülke Menşeli İthalatlarda Anti-Damping Vergisi Alınacaktır? Alınacak olan anti-damping vergisi oranı nedir?

Aşağıdaki grafikte, ithalat esnasında anti-dampinge tabii ürünler için, herbir ülke menşeli üründen alınmaya devam edilecek anti-damping vergisi miktarı belirtilmektedir.


Söz konusu tebliğe aşağıda yer verilmiştir.
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/35)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 2 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Tayland ve Hindistan menşeli “bisiklet iç ve dış lastikleri”ne 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 2003/6 sayılı Tebliğ ile CIF bedelin %20’si ile %100’ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Daha sonra, yerli üretim dalının (YÜD) söz konusu önlemin süresinin uzatılmasına yönelik bir NGGS açılması talebi üzerine başlatılan soruşturma, 5/8/2009 tarihli ve 27310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/29 sayılı Tebliğ ile sonuçlandırılmış ve meri uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir.
(3) Öte yandan, YÜD’ün mezkur ürünün Endonezya ve Malezya menşeli olanlarına yönelik yaptığı damping soruşturması başvurusu üzerine açılan soruşturma, 1/8/2009 tarihli ve 27306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/27 sayılı Tebliğle tamamlanmış ve söz konusu ülkeler menşeli ithalata karşı CIF bedelin %5,6’sı ile %33’ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem alınmıştır.
(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/5 sayılı Tebliğ vasıtasıyla mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(5) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anlaş) firması tarafından yapılan ve Billas Lastik ve Kauçuk San. A.Ş. tarafından da desteklenen başvuru üzerine, 25/7/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/23 sayılı Tebliğ ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlemler yürürlükte kalmaya devam etmiştir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde şikayetçi firmanın YÜD’ü temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya’daki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 21 ithalatçı firmaya soru formu gönderilmiş ve bu firmaların 10’undan cevap alınmıştır.
(6) Üretici/İhracatçı soru formuna ise sadece ÇHC’de mukim Zhongce Rubber Group Co., Ltd. (Zhongce) firması süresi içinde cevap vermiştir.
(7) Öte yandan, bisiklet lastiği kullanıcılarını temsilen Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) soruşturmaya ilişkin görüş ve iddialarını Genel Müdürlüğümüze iletmiştir.
(8) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim; soruşturma konusu ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında görüş bildiren üretici/ihracatçılar, ithalatçılar, sektör dernekleri ile YÜD’e iletilmiştir.
(9) Nihai bildirime ilişkin olarak YÜD, BİSED, bir ithalatçı firma ile Zhongce firması Genel Müdürlüğümüze yazılı görüşlerini iletmişlerdir.
(10) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Anlaş firmasının Kaynaşlı’daki üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi
MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2011-31/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Önlem konusu ürün, ÇHC, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya menşeli 4011.50.00.00.00 ve 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni iç/dış lastikler (8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)”tir.
(2) Bisiklet dış lastiği, sentetik kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırt lastiği çekimi (extrusion), topuk teli imali, beze kauçuk kaplama ve eğik kesme ile yanak bezi hazırlama işlemleri ve müteakiben iç ve dış boyama ile pişirme uygulanarak; bisiklet iç lastiği ise, butil kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırasıyla süzme, lastik çekim, boya, kesme, sibop çakma, ekleme uçların ek yersiz birleştirilmesi, pişim, şişirme, aksesuar takımı ve vakum işlemleri uygulanarak imal edilmektedir. Genellikle, içinde taşıdığı hava ile yere sürtünerek bisikletlerin yol ile temasını sağlayan ve hareketini başlatıp durmasını sağlayan en önemli parçalarından biridir.
(3) Ürün farklı ebatlarda, tiplerde, renklerde ve desenlerde olabilmektedir. Ayrıca, bisiklet lastikleri teknik özelliklerine göre arazi bisikleti, yarış bisikleti gibi farklı türde bisikletlerde kullanılabilmektedir. Ebatlar jant çapı ve tekerlek genişliğine göre çeşitlenmektedir. İç ve dış lastikler ayrı satılabildiği gibi takım olarak da satılabilmektedir.
(4) 2009/27 ve 2009/29 sayılı Tebliğler ile sonuçlandırılan soruşturmalarda (esas soruşturmalar) YÜD tarafından üretilen ürünler ile önleme konu ülkeler menşeli ürünler arasında fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği ve kullanım alanları olarak “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu defa da ilgili başvuru kapsamında yapılan değerlendirmede, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürüne yönelik tespiti değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.
(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. Bu çerçevede, soruşturma konusu ülkelerdeki ihracat kabiliyeti, önlem konusu ülkelerin ihraç fiyatlarının seyri ile esas soruşturmalarda tespit edilen damping marjları incelenmiştir.
(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır. Zhongce firması nihai bildirim raporuna sunmuş olduğu görüşünde, kendisi için ayrı bir damping marjı hesabı yapılmasını istemiştir. Ancak Yönetmeliğin 35 inci maddesinde ifade edildiği üzere, NGGS’lerde nihai karar, önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığına ilişkin belgelere ve değerlendirmelere dayandırılmaktadır. Buna ilaveten, Yönetmeliğin 41 inci maddesi hükmü uyarınca NGGS’de ancak gerek görülmesi halinde normal bir soruşturmadaki dampingin tespitine ilişkin hükümler uygulanmaktadır. Mevcut soruşturma kapsamında damping tespiti yapılmasına gerek görülmemiştir.

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ülkelerin ihracat kabiliyeti, Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center - ITC) verileri kapsamında incelenmiştir.
a) Bisiklet iç lastiği:
1) ITC verilerine göre dünya bisiklet iç lastiği ihracat pazarı yaklaşık 400 milyon ABD Doları civarındadır. Bu rakam son yıllarda çok değişmemektedir. Soruşturma konusu ülkelerin dünya ihracatındaki toplam payı yaklaşık %75’dir. Ülkeler ayrı ayrı değerlendirildiğinde, ÇHC %50 pazar payı ile dünya sıralamasında birinci, Hindistan %11 pazar payı ile ikinci, Endonezya %8 pazar payı ile üçüncü, Tayland %7 pazar payı ile dördüncü, Malezya ise %1’den daha düşük seviyedeki pazar payı ile dünya sıralamasında yirmi ikinci sırada yer almaktadır.
2) İhracat birim fiyatlarına bakıldığında ise ÇHC’nin diğer ülkelere nazaran daha düşük fiyatlarla ihracat yaptığı görülmektedir. Buna göre, 2013 yılında ÇHC’nin birim ihracat fiyatı 4,5 ABD Doları/Kg iken, soruşturma konusu diğer dört ülkenin fiyatlarının 7 ABD Doları/Kg seviyesinde olduğu görülmektedir.
b) Bisiklet dış lastiği:
1) ITC verilerine göre dünya bisiklet dış lastiği ihracat pazarının son yıllardaki büyüklüğü 800-850 milyon ABD Doları bandında seyretmektedir. Soruşturma konusu ülkelerin dünya ihracatındaki toplam payı yaklaşık %60 seviyesindedir. Ülkeler ayrı ayrı değerlendirildiğinde, ÇHC %29 pazar payı ile dünya sıralamasında birinci, Endonezya %13 pazar payı ile üçüncü, Tayland %10 pazar payı ile dördüncü, Hindistan %7 pazar payı ile altıncı, Malezya ise %1’den daha düşük seviyedeki pazar payı ile dünya genelinde altmış sekizinci sırada yer almaktadır.
2) İhracat birim fiyatlarına bakıldığında ise ÇHC’nin diğer ülkelere nazaran daha düşük fiyatlarla ihracat yaptığı görülmektedir. Buna göre, 2013 yılında ÇHC’nin birim ihracat fiyatı 3 ABD Doları/Kg, Endonezya’nın birim fiyatının 6,7 ABD Doları/Kg ve diğer ülkelerin fiyatlarının 13,7 ABD Doları/Kg seviyesinde olduğu görülmektedir.
c) Diğer değerlendirmeler
1) Soruşturma konusu ülkelerin yerleşik kapasitesini araştırmak amacıyla uluslararası araştırma firmalarının bazı sektör raporlarının kamuya açık kısımlarından faydalanılmıştır.
2) Asya Pasifik bölgesi, bisiklet lastiklerinin de içinde bulunduğu küresel lastik talebinin yarısından fazlasını elinde bulundurmaktadır. Bunda en büyük etkenin, bisiklet ve motosiklet kullanımının yüksek olması olduğu değerlendirilmektedir. Dünyada ortalama yıllık üretilen bisiklet miktarının 130 milyon adet olduğu ve bunun üçte ikisinin ÇHC’de üretildiği tahmin edilmektedir. Hindistan’da ise yıllık 10 milyondan fazla bisiklet üretilmektedir. Öte yandan, ÇHC bisiklet üretimi son beş yılda yıllık ortalama %8,6 oranında artmıştır. Önümüzdeki beş yılda ise yıllık %4 civarında bir büyüme beklentisi bulunmaktadır. ÇHC’deki üretim artışının en büyük sebebi canlı iç taleptir. Artan kapasite ise ihracata yönlendirilmektedir. Özellikle ÇHC’deki kalabalık şehirlerde şehir trafiğinden kurtulmak isteyenlerin tercihi iki tekerlekli vasıtalar olmaktadır.
3) İçinde ÇHC’de üretilen bisiklet lastiklerinin de bulunduğu ÇHC lastik sanayinin önümüzdeki beş yıllık dönemdeki büyüme beklentisi ise yıllık %11,5’tir. Öte yandan, lastik ürününün temel hammaddesi olan kauçuğun dünya üretiminin lider ülkeleri soruşturma konusu ülkelerdir. Dünyada sentetik kauçuğun en büyük üreticisi ve kullanıcısı ÇHC’dir. Üretimin %50’sinden fazlasını ise devlet şirketleri olan China National Petroleum Corporation ile China Petrochemical Corporation yapmaktadır. Bu da ÇHC’de yerleşik lastik üreticilerinin çok ucuz fiyatlarla sentetik kauçuk temin etmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, yine lastik üretiminde kullanılan doğal kauçuğun dünyadaki en büyük tedarikçi ülkeleri Tayland ve Endonezya’dır. Bu iki ülke, dünya doğal kauçuk üretiminin %70’ini gerçekleştirmektedirler.
4) Dünya lastik pazarının büyüme beklentisi 2017 yılına kadar yıllık ortalama %4,3’tür. Asya Pasifik bölgesi büyümenin üçte ikisini tek başına sağlamaktadır. Bundaki en büyük sebebin iki tekerlekli vasıta kullanımında bölgede görülen canlı iç talep olduğu değerlendirilmektedir. Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden biri olan Continental firması Hefei markası altında 2012 yılında ÇHC’de 240 milyon ABD Doları tutarında bisiklet lastiği üretiminde yeni yatırımını açıklamıştır. Sadece bu tesisinde firmanın yıllık üretim hedefi 16 milyon bisiklet lastiğidir.
5) Hindistan’da lastik üretimi 2001-2011 döneminde yıllık ortalama %18 oranında büyümüştür. Sektörün büyüme rakamının önümüzdeki dönemde %1-3 seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir. Sektörün büyümesindeki en önemli etken artan iç taleptir fakat büyümenin %11’lik kısmı ise ihracat kaynaklıdır.
6) Endonezya’da iki tekerlekli araçların pazar büyüklüğünün 2013-2018 döneminde yıllık ortalama %18 oranında artacağı değerlendirilmektedir. Bu artışın en önemli sebebinin güçlü iç talep ve artan lastik yenileme talebi olacağı öngörülmektedir.

Üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret politikası önlemleri
MADDE 10 – (1) Arjantin tarafından ÇHC, Endonezya ve Tayland menşeli bisiklet lastiklerine karşı 2003 yılında alınan dampinge karşı önlem 19/9/2009 tarihi itibarıyla uzatılmıştır. Yine benzer şekilde Brezilya tarafından ÇHC ve Hindistan menşeli bisiklet iç ve dış lastiklerine karşı 19/2/2014 tarihinde alınmış bir damping önlemi bulunmaktadır.

Esas soruşturmalarda tespit edilen damping marjları
MADDE 11 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas soruşturmalar esnasında bisiklet iç lastikleri için damping marjları CIF bedelin yüzdesi olarak ÇHC için %50,87, Hindistan için %64,03, Tayland için %151,96, Endonezya için %17,86-%33 arasında değişen oranlarda ve Malezya için %5,64-%33 arasında değişen oranlarda hesaplanmıştır.
(2) Bisiklet dış lastikleri için ise damping marjları CIF bedelin yüzdesi olarak ÇHC için %33,01, Hindistan için %20,43, Tayland için %119,53, Endonezya için %33-72,99 arasında değişen oranlarda ve Malezya için %29,62-%33 arasında değişen oranlarda hesaplanmıştır.
(3) Mezkur soruşturmalar esnasında tespit edilen damping marjları bahse konu ülkelerin önlemin kalkması halinde muhtemel davranışını yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Değerlendirme
MADDE 12 – (1) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, önlemlerin kalkması halinde önlem konusu ülkelerin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmalarda hesaplanan damping marjlarının önemli düzeylerde olduğu, önlemlerin yürürlükte olduğu dönem boyunca başka ülkelerin aldığı damping önlemlerinden yola çıkarak önleme konu ülkelerin fiyat odaklı pazara giriş stratejisinin devam ettiği, Malezya dışındaki önlem konusu ülkelerin soruşturma konusu ürünlerde dünyanın sayılı ihracatçıları arasında yer aldığı ve Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitelerinin bulunduğu, fiyata duyarlı söz konusu ürün ithalatının büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği değerlendirildiğinden yürürlükteki önlemlerin kalkması halinde dampingli ithalatın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu düşünülmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, işbu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen gözden geçirme döneminde YÜD’deki zarar durumu ve önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve gelişimi, ithalat fiyatlarının gelişimi, fiyat kırılması ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir.
(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkelerden yapılan ithalatın incelemesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

Ürünün genel ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 14 – (1) Ürünün genel ithalatı ile ithalatın birim fiyatları incelenmiştir.
a) Bisiklet iç lastik
1) Bisiklet iç lastikleri için 2011-2013 dönemindeki genel ithalat rakamları incelendiğinde 2011’de 6,6 milyon adet olan ithalatın, 2012 yılında 6,9 milyon adete çıktığı, 2013 yılında ise 5,7 milyon adete düştüğü görülmektedir. Birim fiyatın ise 2011 ve 2012 yıllarında 0,78 ABD Doları/Adet, 2013 yılında ise 0,77 ABD Doları/Adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.
b) Bisiklet dış lastik
1) Bisiklet dış lastikleri için 2011-2013 döneminde tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2011’de 5,1 milyon adet olan ithalatın, 2012 yılında 4,3 milyon adete, 2013 yılında ise 4,1 milyon adete düştüğü görülmektedir. Birim fiyatın ise 2011 yılında 1,73 ABD Doları/Adet, 2012 yılında 1,98 ABD Doları/Adet, 2013 yılında ise 1,95 ABD Doları/Adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Ürünün önlem konusu ülkelerden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 15 – (1) Ürünün önlem konusu ülkelerden ithalatı ile ülke ithalatlarının toplam içindeki payları ve ithalatın birim fiyatları incelenmiştir.
a) Bisiklet iç lastik
1) Önlem konusu bisiklet iç lastiklerinin ÇHC’den yapılan ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 2,5 milyon adet olarak gerçekleştiği, 2012 yılında 2,9 milyon adete çıktığı, 2013 yılında ise 2,2 milyon adet seviyelerine düştüğü görülmektedir. ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2011-2013 döneminde sırasıyla %38, %42 ve %39 olarak gerçekleşmiştir. Birim fiyatların ise yine aynı dönemde sırasıyla 0,67, 0,68 ve 0,74 ABD Doları/Adet seviyelerinde olduğu görülmektedir.
2) Hindistan’dan yapılan ithalat incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 100 adet olarak gerçekleştiği, 2012 ve 2013 yıllarında ise sırasıyla 150 ve 2.955 adet olduğu görülmektedir. Hindistan menşeli ithalatın toplam ithalat içinde önemli bir paya sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Söz konusu dönemde Hindistan menşeli ithalatın miktar olarak çok düşük olması sebebiyle birim fiyatların piyasada oluşan ortalama fiyatları tam olarak yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
3) Tayland’dan yapılan ithalat incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 50 adet olduğu, 2012 ve 2013 yıllarında ise ülkemize Tayland menşeli soruşturma konusu ürün girişi olmadığı görülmüştür.
4) Endonezya’dan yapılan ithalat incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 1 milyon adet olarak gerçekleştiği, 2012 ve 2013 yıllarında ise sırasıyla 800 bin ve 500 bin seviyelerine düştüğü görülmektedir. Endonezya menşeli ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2011-2013 döneminde sırasıyla %16, %12 ve %9 olarak gerçekleşmiştir. Birim fiyatların ise yine aynı dönemde sırasıyla 0,62, 0,77 ve 0,66 ABD Doları/Adet seviyelerinde olduğu görülmektedir.
5) Malezya’dan yapılan ithalat incelendiğinde, 2011 yılında ithalatın bulunmadığı, 2012 ve 2013 yıllarında ise 600 bin adet seviyelerine çıktığı görülmektedir. Malezya menşeli ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2012-2013 döneminde sırasıyla %9 ve %10 olarak gerçekleşmiştir. Birim fiyatların ise her iki yılda da 0,74 ABD Doları/Adet seviyesinde olduğu görülmektedir.
b) Bisiklet dış lastik
1) Önlem konusu bisiklet dış lastiklerinin ÇHC’den yapılan ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 3,2 milyon adet olarak gerçekleştiği, 2012 ve 2013 yıllarında ise 3 milyon adet seviyelerine düştüğü görülmektedir. ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2011-2013 döneminde sırasıyla %63, %70 ve %74 olarak gerçekleşmiştir. Birim fiyatların ise yine aynı dönemde sırasıyla 1,55, 1,71 ve 1,66 ABD Doları/Adet seviyelerinde olduğu görülmektedir.
2) Hindistan’dan yapılan ithalat incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 415 adet olarak gerçekleştiği, 2012 ve 2013 yıllarında ise sırasıyla 1.126 ve 4.065 adet seviyelerine çıktığı görülmektedir. Hindistan menşeli ithalatın toplam ithalat içinde önemli bir paya sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Söz konusu dönemde Hindistan menşeli ithalatın miktar olarak çok düşük olması sebebiyle birim fiyatların piyasada oluşan ortalama fiyatları tam olarak yansıtmadığı düşünülmektedir.
3) Tayland’dan yapılan ithalat incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 30 bin adet olarak gerçekleştiği, 2012 ve 2013 yıllarında ise sırasıyla 11 bin ve 14 bin seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir. Tayland menşeli ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2011-2013 döneminde sırasıyla %0,58, %0,26 ve %0,35 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde Tayland menşeli ithalatın miktar olarak çok düşük olması sebebiyle birim fiyatların piyasada oluşan ortalama fiyatları tam olarak yansıtmadığı düşünülmektedir.
4) Endonezya’dan yapılan ithalat incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 690 bin adet olarak gerçekleştiği, 2012 ve 2013 yıllarında ise sırasıyla 370 bin ve 280 bin adet seviyelerine düştüğü görülmektedir. Endonezya menşeli ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2011-2013 döneminde sırasıyla %13, %9 ve %7 olarak gerçekleşmiştir. Birim fiyatların ise yine aynı dönemde sırasıyla 1,67, 2,71 ve 3,30 ABD Doları/Adet seviyelerinde olduğu görülmektedir.
5) 2011-2013 döneminde Malezya menşeli bisiklet dış lastikleri ithalatı gerçekleşmemiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın Türkiye toplam benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, YÜD’den temin edilen yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarları adet bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin Türkiye toplam tüketim rakamı elde edilmiştir. Söz konusu hesaplamada bisiklet iç ve dış lastiklerinin verileri birlikte kullanılmıştır.
(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye toplam benzer mal tüketimi endeks değeri 2011 yılı için 100 olarak alındığında 2012 yılında 94’e, 2013 yılında ise 84’e düşmüştür. YÜD’ün pazar payı ise 2011 yılında 100 iken, takip eden yıllarda sırasıyla 80 ve 109 olarak gerçekleşmiştir.
(3) ÇHC’nin Türkiye benzer mal tüketimi içindeki pazar payı endeksi 2011-2013 yıllarında sırasıyla 100, 110, 109; Hindistan’ın aynı dönemde pazar payı endeksi sırasıyla 100, 264, 1.618; Tayland’ın pazar payı endeksi 100, 40, 58; Endonezya’nın pazar payı 100, 72, 53 ve Malezya’nın pazar payı endeksi ise 0, 100, 110 olarak gerçekleşmiştir.

Fiyat kırılması
MADDE 17 – (1) Dampingli ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının YÜD’ün fiyatlarının ne kadar altında kaldığını gösteren fiyat kırılması hesabında, ÇHC ve Malezya’dan gerçekleşen ithalatın CIF bedeline %4 gümrük vergisi ile %5 oranında gümrükleme masrafı eklenmiş; Hindistan, Tayland ve Endonezya menşeli ithalatın CIF bedeline ise sadece %5 oranında gümrükleme masrafı eklenmiş ve nihayetinde inceleme konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda önlem konusu ülkeler menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat YÜD’ün yıllık ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek önlem konusu ülkelerin ihraç fiyatının YÜD ağırlıklı iç piyasa satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.
a) Bisiklet iç lastik
1) ÇHC menşeli şikâyet konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını 2011-2013 döneminde sırasıyla %80, %108 ve %75 oranlarında kırdığı tespit edilmiştir.
2) Hindistan menşeli şikâyet konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını 2011-2013 döneminde kırmadığı tespit edilmiştir.
3) Tayland menşeli şikâyet konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını 2011-2013 döneminde ithalatın gerçekleştiği tek yıl olan 2011 yılında kırmadığı tespit edilmiştir.
4) Endonezya menşeli şikâyet konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını 2011-2013 döneminde sırasıyla %99, %88 ve %99 oranlarında kırdığı tespit edilmiştir.
5) Malezya menşeli ithalatın gerçekleştiği yıl olan 2012-2013 döneminde önlem konusu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını sırasıyla %92 ve %75 oranlarında kırdığı tespit edilmiştir.
b) Bisiklet dış lastik
1) ÇHC menşeli şikâyet konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını 2011-2013 döneminde sırasıyla %70, %93 ve %68 oranlarında kırdığı tespit edilmiştir.
2) Hindistan menşeli şikâyet konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını 2011-2013 döneminde kırmadığı tespit edilmiştir.
3) Tayland menşeli şikâyet konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını 2011-2013 döneminde kırmadığı tespit edilmiştir.
4) Endonezya menşeli şikâyet konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını 2011-2012 yıllarında sırasıyla %61 ve %22 oranında kırdığı, 2013 yılında ise fiyat kırılmasına neden olmadığı tespit edilmiştir.
5) 2011-2013 döneminde Malezya menşeli bisiklet dış lastikleri ithalatı gerçekleşmemiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 18 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde, şikayetçi yerli üretici Anlaş A.Ş.’nin 2011-2013 dönemi verileri incelenmiştir. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için TÜİK verilerinden elde edilmiş yıllık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmıştır. Enflasyondan arındırılarak elde edilen reel değerler 2011 yılı 100 kabul edilerek endekslenmiştir. Ürün bazlı değerlendirme iç ve dış lastikler için ayrı ayrı yapılmıştır. Firma geneli göstergeleri de incelenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün bisiklet dış lastiklerinde 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2012 yılında 71, 2013 yılında ise 89 olmuştur.
2) YÜD’ün dış lastik kapasitesi 2011-2013 döneminde sabit kalmıştır. Dolayısıyla KKO endeksi ile üretim endeksi aynı çıkmış ve bahse konu dönemde endeks sırasıyla 100, 71 ve 89 olarak tespit edilmiştir.
3) YÜD’ün bisiklet iç lastiklerinde 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2012 yılında 84, 2013 yılında ise 115 olmuştur.
4) YÜD’ün iç lastik kapasitesi 2011-2013 döneminde sabit kalmıştır. Dolayısıyla KKO endeksi ile üretim endeksi aynı çıkmış ve bahse konu dönemde endeks değerleri sırasıyla 100, 84 ve 115 olarak tespit edilmiştir.
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün bisiklet dış lastiklerinde 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2012 yılında 75’e düşmüş, 2013 yılında ise 84’e çıkmıştır. Aynı dönemde, yurt içi satış değeri reel olarak incelendiğinde 2011 yılında 100 olan endeks 2012 yılında 89 ve 2013 yılında 92 olmuştur. Dönem itibariyle YÜD’ün yurt dışı satışları ise miktar bazında 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 291’e, 2013 yılında ise 1.234’e yükselmiştir. İhracatın değer bazında gelişimi ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 183 olurken, 2013 yılında 756 olmuştur.
2) YÜD’ün bisiklet iç lastiklerinde 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2012 yılında 75’e düşmüş, 2013 yılında ise 109’a çıkmıştır. Aynı dönemde, yurt içi satış değeri reel olarak incelendiğinde 2011 yılında 100 olan endeks 2012 yılında 94 ve 2013 yılında 119 olmuştur. Dönem itibarıyla YÜD’ün yurt dışı satışları ise miktar bazında 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 252’ye, 2013 yılında ise 584’e yükselmiştir. İhracatın değer bazında gelişimi ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 200 olurken, 2013 yılında 409 olmuştur.
c) Yurt içi satış fiyatları
1) YÜD’ün bisiklet dış lastiklerinde yurt içi birim satış fiyat endeksi baz yılda 100 iken 2012 yılında 118’e 2013 yılında ise 110’a gerilemiştir.
2) YÜD’ün bisiklet iç lastiklerinde yurt içi birim satış fiyat endeksi baz yılda 100 iken 2012 yılında 126’ya çıkmış 2013 yılında ise 109’a gerilemiştir.
ç) Pazar payı
1) Önlem konusu bisiklet dış lastiklerinin yurt içi tüketimi 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 94’e 2013 yılında da 84’e düşmüştür. YÜD’ün pazar payı endeks değerleri ise 2011-2013 döneminde 100, 80 ve 109 düzeyindedir.
2) Önlem konusu bisiklet iç lastiklerinin yurt içi tüketimi 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 94’e 2013 yılında da 84’e düşmüştür. YÜD’ün pazar payı endeks değerleri ise 2011-2013 döneminde 100, 80 ve 109 düzeyindedir.
d) Stoklar
1) YÜD’ün bisiklet dış lastiklerindeki stok verileri incelendiğinde, miktar bazında 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 78 olan stok düzeyi endeksinin, 2013 yılında 80 seviyesinde seyrettiği görülmektedir. 2011-2013 döneminde stok çevrim hızları ise 100, 99 ve 115 olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün bisiklet iç lastiklerindeki stok verileri incelendiğinde, miktar bazında 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 138 olan stok düzeyi endeksinin, 2013 yılında 88 seviyesinde seyrettiği görülmektedir. 2011-2013 döneminde stok çevrim hızları ise 100, 56 ve 131 olarak gerçekleşmiştir.
e) İstihdam
1) YÜD’ün ilgili üründeki çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 97’ye, 2013 yılında ise 88’e düşmüştür.
f) Ücretler
1) YÜD’ün ilgili ürünün üretiminde çalışan işçilerinin aylık brüt ücret endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 98, 2013 yılında ise 126 düzeyindedir.
g) Verimlilik
1) YÜD’ün bisiklet dış lastikleri üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2011-2013 yıllarında sırasıyla 100, 74 ve 102 olmuştur.
2) YÜD’ün bisiklet iç lastikleri üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2011-2013 yıllarında sırasıyla 100, 87 ve 131 olmuştur.
ğ) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün bisiklet dış lastiklerinde ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 133, 2013 yılında ise 138 olmuştur.
2) YÜD’ün dış lastiklerde ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2011 yılı -100 olmak üzere 2012 yılında -244, 2013 yılında ise -351 düzeyindedir.
3) YÜD’ün bisiklet iç lastiklerinde ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 122, 2013 yılında ise 124 olmuştur.
4) YÜD’ün iç lastiklerde ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2011 yılı -100 olmak üzere 2012 yılında -112, 2013 yılında ise -166 düzeyindedir.
h) Nakit akışı
1) YÜD’ün bisiklet dış lastik satışları nihayetinde gerçekleşen nakit akışı endeksi 2011 yılı -100 olarak alındığında 2012 yılında -125, 2013 yılında ise -189 olarak tespit edilmiştir.
2) YÜD’ün bisiklet iç lastik satışları nihayetinde gerçekleşen nakit akışı endeksi 2011 yılı -100 olarak alındığında 2012 yılında -76, 2013 yılında ise -151 olarak tespit edilmiştir.
ı) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2011 ve 2012 yıllarında 100 iken 2013 yılında 123 olarak gerçekleşmiştir.
i) Öz sermaye kârlılığı ve yatırım hâsılatı
1) Öz sermaye kârlılığının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Özkaynak endeksi 2011’de 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla -552 ve 1.168 olarak gerçekleşmiştir.
2) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Aktif Toplamı endeksi 2011 yılında 100 iken takip eden dönemlerde sırasıyla -517 ve 861 olarak gerçekleşmiştir.
j) Yatırımların seyri
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili yapmış olduğu yatırımları 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 175 ve 2013 yılında 425 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) YÜD, gözden geçirme döneminde soruşturma konusu ürünlerden kâr elde edememiş ve pozitif bir nakit akışı sağlayamamıştır. Öte yandan, iç lastik üretim miktarı inceleme dönemi içinde %11 oranında düşerken dış lastik üretimi aynı dönemde %15 oranında artış kaydetmiştir. YÜD’ün soruşturma konusu ürünlerde birim maliyetleri gözden geçirme döneminde artış göstermiştir. Artan maliyetlerle birlikte satış fiyatları da artmış ancak kârlılıkta olumlu bir gelişme görülmemiştir. Firmanın soruşturma konusu ürünlerin üretiminde çalışan işçi sayısı gözden geçirme döneminde düşmüş ancak işçilerin aylık brüt giydirilmiş ücretleri aynı dönemde artış göstermiştir.
(2) Firma geneli göstergelerde ise büyüme ve yatırımlarda olumlu seyir gözlenirken firmanın öz sermayesinde daralma yaşanmıştır.

Zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesine ilişkin değerlendirme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde izah edildiği üzere ÇHC, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya gerek üretim gerekse de ihracat kabiliyeti bakımından önlem konusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli ülkelerdir.
(2) BİSED tarafından sunulan istatistiklere göre Türkiye’de bisiklet üretimi son 5 yılda neredeyse üç katına çıkmış ve yaklaşık 1,5 milyon adet seviyesine ulaşmıştır. Üretilen bisikletlerin büyük çoğunluğu ise iç piyasada kullanılmaktadır. Yerli üretim bisikletlerdeki artış ithal bisikletlerle beraber düşünüldüğünde Türkiye bisiklet lastiği pazarının piyasa büyüklüğü açısından özellikle soruşturma konusu ülkeler tarafından son derece önemli bir pazar haline geldiği değerlendirilmektedir. Bahse konu ülkeler menşeli ihracatçıların Türkiye pazarını iyi tanıdıkları ve pazara erişim konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları da görülmektedir. Yürürlükte dampinge karşı önlemler bulunmasına rağmen, özellikle ÇHC ve Endonezya menşeli ithalatın iç pazarda YÜD’ün fiyatlarını her iki üründe de ciddi oranda kırarak Türkiye pazarına girdikleri ve YÜD’ün önlem konusu ürünün üretiminden inceleme döneminde kâr elde edemediği ve pozitif bir nakit akışı sağlayamadığı görülmüştür.
(3) Dampingin yeniden oluşabilme ihtimalinin varlığı dikkate alındığında, mevcut önlemlerin yürürlükten kaldırılması halinde YÜD’ün ekonomik göstergelerinde devam eden bozulmanın sürebileceği ve zararın devam etmesinin muhtemel olduğuna ilişkin yeterli delil bulunduğu değerlendirilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar

Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 21 – (1) Önlem konusu ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı 2011-2013 yıllarını kapsayan gözden geçirme dönemi için incelenmiştir. Söz konusu ithalat, iç lastiklerde miktar bazında 2011 yılında toplam ithalatın %46’sını, takip eden yıllarda ise %37 ve %41’ini oluşturmuştur. Dış lastiklerde ise 2011 yılında miktar bazında toplam ithalatın %23’ünü oluşturan üçüncü ülkeler menşeli ithalat, 2012 yılında toplam ithalatın %22’sini, 2013 yılında ise %19’unu oluşturmuştur. (Tablo 3A ve 3B) Diğer taraftan üçüncü ülkelerin bisiklet iç ve dış lastiği beraber değerlendirildiğinde yurt içi tüketimdeki pazar payları 2011 yılı 100 olarak alındığında takip eden yıllarda sırasıyla 89 ve 88 olarak gerçekleşmiştir. (Tablo 4)
(2) Bu veriler ışığında, üçüncü ülkelerden yapılan ithalata ilişkin olarak yürürlükte bulunan önlemlerin kaldırılması halinde dampingli ithalatın devamı veya yeniden meydana gelmesi ile YÜD’de zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi arasındaki illiyet bağını zayıflatacak bir bulguya rastlanmadığı değerlendirilmiştir.

Diğer unsurların etkisi
MADDE 22 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, dampinge karşı önlemler yürürlüğe girdikten sonra önleme konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; önleme konu ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir değişim olmadığı, ayrıca gözden geçirme döneminde önleme konu ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve önleme konu ülkelerde ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit edildiğinden, dampingli ithalatın devamı veya yeniden meydana gelmesi dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin YÜD’de zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı belirlenmiştir.
(2) Nihai bildirim raporuna sunmuş olduğu görüşlerde BİSED, YÜD’ün bisiklet üreticilerinin istediği nitelik ve kalitede bisiklet lastiği üretimi gerçekleştirmediğini dile getirmiştir. Esasında, YÜD hiçbir bisiklet üreticisinin tedarikçisi olmamakla birlikte, bisiklet lastiğinin ikincil piyasasına sunmuş oldukları önlem konusu ürünlerin kullanıcılar tarafından rağbet gördüğü tespit edilmiştir. YÜD’ün önlem konusu ürünlerde yurtdışı satışları olduğu da düşünüldüğünde, YÜD’ün belirli bir kalite seviyesi yakaladıkları değerlendirilmektedir. Öte yandan, yerli üretici Anlaş firmasının nihai bildirim raporuna sunmuş olduğu görüşlerde, piyasadaki rekabetin kalite odaklı olmadığı, kullanıcıların asıl dikkate aldığı unsurun fiyat olduğu ifade edilmektedir.

İthalatçıların iddiaları
MADDE 23 – (1) Bisiklet lastiği kullanıcılarını temsilen BİSED’in Genel Müdürlüğe ilettiği görüşlerde yerli üretici Anlaş firmasının bisiklet lastiği üretimini terk ettiği, damping önleminin bulunmadığı ülkelerden ithalat yapmaya başladığı, ancak ithalatı başka bir firma üzerinden gerçekleştirdiği ve pazardaki dağıtım kanallarını kullanarak bu ithal ürünleri Türkiye piyasasına sürdüğü dile getirilmiştir.
(2) Yerli üretici Anlaş firması nezdinde yapılan yerinde doğrulama esnasında yapılan incelemeler neticesinde firmanın bisiklet iç ve dış lastiklerinde üretime devam ettiği tespit edilmiştir. Geçmişe dönük üretim ve üretimden satış verileri de resmi kayıtlardan kontrol edilmiştir. Dolayısıyla YÜD’ün soruşturma konusu ürün üretimini durdurduğuna yönelik herhangi bir bilgi ya da belge bulunamamıştır.
(3) Öte yandan, BİSED’in iddiası üzerine TÜİK’ten temin edilen ithalat istatistiklerinde yapılan inceleme sonucu Anlaş ile ticari ilişkisi olan firmanın dampinge karşı önlem bulunmayan ülkelerden ithalat yaptığı tespit edilmiş ve bahse konu firmanın Anlaş’a soruşturma konusu ürün satışları da yerinde doğrulama esnasında Anlaş firmasının resmi kayıtlarından teyit edilmiştir. YÜD’ün ithal ürün satışları bu Tebliğin 24 üncü maddesinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Yerli üretici Anlaş firması, dampinge karşı önleme rağmen iç piyasaya çok düşük fiyatlarla ürün girişinin devam ettiğini, kendisinin üretimden satışlarla bu fiyatlarla tam anlamıyla baş edemediğini ve ithal ürün satışına mecbur kaldığını yerinde doğrulama esnasında dile getirmiştir. Bu Tebliğin 17 nci maddesinde yapılan fiyat kırılması hesabı yerli üreticinin bu iddiasını destekler niteliktedir. Öte yandan, Anlaş firmasının nihai bildirim raporuna sunmuş olduğu görüşlerinde, ithal ürün satışlarının bir diğer nedeninin uzun yıllardan bu yana ülke geneline yayılmış olan bayi ağının elde tutulması olduğu dile getirilmiştir.
(4) BİSED üyeleri olan bisiklet üreticileri Genel Müdürlüğe ilettiği görüşlerinde Türkiye’de bisiklet üretimi ve ihracatının son yıllarda önemli oranda artış gösterdiğini, Avrupa pazarında Türk malı bisikletlerin önemli bir pazar payı yakaladığını, dolayısıyla kaliteli bisiklet lastiği kullanımının önem arzettiğini ve hali hazırda Türkiye’de yerleşik hiçbir bisiklet üreticisinin YÜD’den bisiklet lastiği temin etmediğini ve yurt dışından daha yüksek fiyatlı ürünler getirdiklerini bildirmişlerdir. Bu bağlamda, BİSED üyeleri soruşturma konusu ürünlerde ad valorem olarak uygulanan dampinge karşı önlemlerin maktu olarak uygulanmaya devam etmesinin gerekliliğini Genel Müdürlüğe bildirmişlerdir. Benzer bir görüşü, düşük fiyatlı ithalatın önüne geçme amacıyla yerli üretici de dile getirmiştir. Her iki taraf da kamu dinleme toplantısı esnasında bu görüşlerini teyit etmişlerdir.

Yerli üretim dalının ithalatı
MADDE 24 – (1) Bisiklet lastiği kullanıcılarının iddiaları üzerine yerli üretici Anlaş firması nezdinde yapılan yerinde doğrulama esnasında firmanın ithal bisiklet lastiği satışları gözden geçirme dönemi için detaylı incelenmiştir. Eğilimin sağlıklı görülebilmesi amacıyla satış verileri 2011 yılı 100 kabul edilecek şekilde endekslenmiştir.
(2) Buna göre, YÜD’ün bisiklet iç lastikleri için ithal mal satış adeti 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 927’ye, 2013 yılında ise 1.057’ye yükselmiştir. YÜD’ün ithal iç lastik satışının tüm iç lastik satışları içindeki payı 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 631’e, 2013 yılında ise 638’e yükselmiştir.
(3) Buna göre, YÜD’ün bisiklet dış lastikleri için ithal mal satış adeti 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 1.925’e, 2013 yılında ise 1.932’ye yükselmiştir. YÜD’ün ithal dış lastik satışının tüm dış lastik satışları içindeki payı 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 1.152’ye, 2013 yılında ise 965’e yükselmiştir.
(4) YÜD’ün ithal ürün satışları gözden geçirme döneminde iç lastikler için yaklaşık on katına, dış lastikler için yaklaşık yirmi katına çıkmıştır.

ALTINCI BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç

Karar
MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edilmiştir.
(2) Öte yandan, daha önce yürürlükte bulunan önlemlerde yer alan “8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç” ifadesinin uygulamasında Gümrük İdarelerinde yeknesaklık olmadığı gerekçesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan resmî görüşe göre yürürlükte bulunan önlem tablosuna 8714.99.90.00.00 GTİP’i eklenerek madde tanımının “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’de yer alan dış lastikler veya 4013.20.00.00.00 GTİP’inde yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç) şeklinde yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
(3) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.