güncel yazılar...
Loading...

Boyalı Sac İthalatına Damping Soruşturması

23.Temmuz.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2015/27) ile Çin malı boyalı sac ürünleri için anti-damping soruşturması açılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Liman İşletmeciliği A.Ş. ve MMK A.Ş.tarafından yapılan damping soruşturması başvurusunda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli soğuk haddelenmiş, galvanizlenip boyanmış sacların Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddia edilmiştir.

Söz konusu başvuruda, Çin menşeli boyalı sacların ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

Liman İşletmeciliği A.Ş. ve MMK A.Ş.tarafından yapılan başvuru sektörün bir diğer önemli firması olan Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. tarafından da desteklenmiştir.

Hangi ürün için damping soruşturması açılmıştır?

Soruşturma konusu olan ürün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 7210.70.80.90.11 ve 7210.70.80.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan boyalı saclardır.

Damping soruşturmasında süreç nasıl işleyecektir?

Türkiye'deki firmaların yapmış olduğu damping başvurusunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmeliğin 20'nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Damping soruşturması Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.


Eğer yapılan soruşturma neticesinde Çin'in boyalı sac üretiminde damping yaptığı tespit edilirse, Çin malı ürünlerin ithalatında anti-damping vergisi uygulamasına karar verilecektir.

İlgili tebliğe aşağıda yer verilmiştir.


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/27)

Dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.
(2) MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından yapılan ve Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli soğuk haddelenmiş, galvanizlenip boyanmış sacların Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

Başvuru konusu ürün
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 7210.70.80.90.11 ve 7210.70.80.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan boyalı saclardır.
(2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası
MADDE 4 – (1) ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde şikâyetçi yerli üreticinin maliyetlerinden yola çıkılarak oluşturulmuş normal değer belirlenmiştir. Bu bağlamda, yerli üretim dalının tüm ürün tipleri için tespit edilen yıllık ortalama fiili üretim maliyetine makul oranda bir kâr eklenerek normal değer oluşturulmuş ve bulunan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.
(2) Şikâyet konusu ülkeden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, şikâyet konusu ürünün normal değerinin hesaplamasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama birim FOB ihraç fiyatı esas alınmıştır. Söz konusu fiyatın fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.
(3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatlarının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla şikayet konusu ürün için hesaplanan damping marjının, şikayete konu ülke için ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 5 – (1) ÇHC menşeli başvuruya konu ithalatın 2012-2014 yılları arasında mutlak olarak arttığı tespit edilmiştir. Aynı dönemde ÇHC menşeli ithalatın toplam Türkiye tüketiminden aldığı payın da artmış olduğu belirlenmiştir.
(2) 2012-2014 yılları arasındaki dönemde yerli üretim dalının ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları karşısında önemli ölçüde fiyat baskısına maruz kaldığı ve yurt içi birim fiyatlarını üretim maliyetlerini karşılayacak düzeyde belirleyemediği anlaşılmıştır.
(3) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerine bakıldığında, 2012-2014 yılları arasındaki dönemde üretim miktarı, yurt içi satış miktar ve hasılatı ile toplam kârlılık gibi hayati göstergelerinde önemli ölçüde olumsuzluklar yaşandığı gözlenmiştir. Düşen üretim miktarına paralel olarak firmanın kapasite kullanım oranı ve verimlilik gibi göstergelerinde de olumsuz bir tablonun ortaya çıktığı görülmüştür.
(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi
MADDE 7 – (1) ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 9 uncu maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve ÇHC Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.
(2) Bildirimde, soruşturmanın açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.
(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturma ile ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü fıkralar kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(7) Sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları yazılı olarak belirtilmelidir.
(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 8 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 11 – (1) Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi
MADDE 12 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Faks: +90-312-204 86 33
E-posta: dms245@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.