güncel yazılar...
Loading...

Çin Malı Kapı Kilitleri İthalatına Anti-Damping Vergisi

Çin malı kapı kilitleri ithalatı esnasında uygulanmakta olan anti-damping vergisi, uygulanan vergi oranları değiştirilmekle beraber, beş yıl daha uzatıldı.

16 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan, "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebli̇ğ (Tebli̇ğ No: 2015/30)" ile beraber, tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca, Çin Halk Cumhuriyeti menşeili kapı kilitleri ithalatına uygulanan anti-damping vergisi uygulanmasının sürdürülmesine karar verilmiştir.

Aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları verilen Çin Halk Cumhuriyeti menşeili ürünler için uygulanacak olan anti-damping vergisi oranı 4,00 ABD doları / Kg olarak belirlenmiştir.
  • 8301.40.11.00.00 G.T.İ.P. numaralı silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç), 
  • 8301.40.19.00.11 G.T.İ.P. numaralı soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç),
  • 8301.40.19.00.19 G.T.İ.P. numaralı diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç),
  • 8301.60.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı yalnız kapı kilitleri için silindir-bareller ile kilit kasası.

Söz konusu tebliğin tam metnine aşağıda yer verilmiştir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/30)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 2 – (1) 31/7/2003 tarihli ve 25185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2003/16) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli  “topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç)” için 1,60 ABD Doları/Adet, “diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç)” için 1,77 ABD Doları/Adet, “yalnız kapı kilitleri için silindir – bareller ile kilit kasası” için 0,74 ABD Doları/Adet tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlem, gerçekleştirilen NGGS neticesinde 30/7/2009 tarihli ve 27304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/21) ile aynı tutarlarda 5 yıl daha uzatılmıştır.
(2) 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/5) ile söz konusu ürüne ilişkin önlemin 25/7/2014 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.
(3) Dampinge karşı önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Kale Kilit ve Kalıp Sanayii A.Ş. firması tarafından yapılan başvuru üzerine, 22/7/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/28) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalının (YÜD) temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında ve soruşturma müddetince delillerin incelenmesi neticesinde, şikayetçi yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu yerli üretici bu Tebliğin geri kalan kısımlarında “yerli üretim dalı (YÜD)” olarak anılacaktır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen soruşturma konusu ülkedeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Kendilerine soru formu iletilen ithalatçı firmaların on bir tanesinden cevap alınmıştır.
(6) Kendilerine soru formu iletilen hiçbir ihracatçı firmadan cevap alınmamıştır.
(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim 2/6/2015 tarihinde soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında işbirliği içinde olduğu değerlendirilen taraflara iletilmiştir.
(8) Nihai bildirime yönelik olarak iki firmadan cevap alınmıştır.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş olup, mezkûr görüşlerden somut, nesnel ve kanıtlanabilir olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde YÜD’ün İstanbul’da bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi
MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2011–31/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak tespit edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Önlem konusu ürün, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 ve 8301.60.00.00.00 gümrük tarife istatistik  pozisyonları (GTİP) altında yer alan “topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç)”, “diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç)” ile “yalnız kapı kilitleri için silindir – bareller ile kilit kasası”dır.
(2) Kapı kilitleri, kapılara takılan ve bunları kilitli tutmaya yarayan kapı kolu ve/veya anahtarla açıldığı zaman kapının açılmasını sağlayan metalden yapılmış elemanlardır. Kilitlerin silindirli gömme, iç kapı gömme, amerikan tipi topuzlu (silindir biçimli, anahtarlı ve/veya düğmeli), elektromekanik (elektrikle çalışan mekanizması vardır; manyetik kart anahtar işlevini görür) gibi muhtelif çeşitleri bulunmaktadır.  Kullanılan yer, kapı, güvenlik derecesi ve hatta ebatlarına göre bu çeşitleri çoğaltmak mümkündür.
(3) Silindirli gömme kilitler birbirine sabit bir şekilde bağlı olmayan silindir-barel ve kilit kasası olarak iki temel parçadan müteşekkildir. Silindir-barel, anahtar vasıtasıyla iç mekanizmayı çalıştırarak dili ileri-geri hareket ettirmeye yarayan parçadır. Kilit kasası ise kapıya sabitlenen ve kilidin gövdesini oluşturan parçadır. Temelde silindir-barel ve kilit kasası takım olarak, diğer bir ifadeyle bütün kilit halinde ticarete konu olmakla birlikte ayrı ayrı da satılabilmektedir. Bu durum bilhassa silindir-barel için geçerlidir.
(4) Önlem kapsamı dışında tutulan elektromekanik kilitler, elektrikli bir devre ile çalışan, mekanik kilitleme özelliği olan kilitlerdir. Bu kilitler, tam elektronik kilitleri ve elektromanyetik kilitleri de kapsar.
(5) Soruşturma konusu ürün dikkate alındığında, yerli üretim dalı tarafından imal edilen kilit, silindir-barel ve kilit kasasının benzer ürün niteliği taşıdığı, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/16)’in hukuki ve idari alt yapısını oluşturan önleme esas damping soruşturmasında tespit edilmiştir. Bu soruşturmada ise, YÜD tarafından üretilen kilit, silindir-barel ve kilit kasası ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu ürünlerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürüne yönelik bu tespiti ortadan kaldıracak saptamada bulunulmamıştır.  Bu nedenle, söz konusu ürünün benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.
(6) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturma ve son NGGS’de hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Esas soruşturma ve son NGGS’de tespit edilen damping marjları
MADDE 9 – (1) Esas soruşturmada ve sonrasında tamamlanan NGGS’de tespit edilen damping marjları, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapabilmeleri muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.
(2) Buna göre, esas soruşturmada damping marjı nispi olarak CIF ithal bedelin %165’i oranında bulunmuştur. Damping marjı mutlak olarak, topuzlu kapı kilitleri için 1,60 ABD Doları/Adet, diğer kapı kilitleri için 1,77 ABD Doları/Adet, silindir-barel ile kilit kasası için ise 0,74 ABD Doları/Adet olarak bulunmuştur.
(3) Öte yandan, soruşturma konusu ürüne yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/21) ile tamamlanan son NGGS kapsamında hesaplanan damping marjları, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların Türkiye’ye ihracatlarında damping uygulamalarını sürdürdüklerini ortaya koymaktadır. Bahse konu soruşturma bağlamında kilitler için nispi olarak CIF ithal bedelin %52’si düzeyinde damping marjı hesaplanmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi, fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile YÜD’nin ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2011-2013 dönemi verileri dikkate alınmıştır.
(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.

Genel ithalat
MADDE 11 – (1) TÜİK’den alınan veriler çerçevesinde, soruşturma konusu ürünün genel ve önlem konusu ülkeden ithalatı incelenmiştir.
(2) Türkiye’nin kilit ve aksam parçaları ithalatı, miktar bazında 2011 yılında 3.988.083 Kg, 2012 ve 2013’te ise sırasıyla, 2.803.150 Kg ve 2.740.583 Kg olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında bakıldığında ise 2011 yılında 71.862.142 ABD Doları olan genel ithalatın değeri, 2012 yılında 55.669.473 ABD Doları ve 2013 yılında ise 54.385.943 ABD Doları olmuştur. Genel ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise, 2011’de 18,02 ABD Doları/Kg, 2012’de 19,86 ABD Doları/Kg ve 2013’te ise 19,84 ABD Doları/Kg olduğu görülmüştür.

ÇHC’den İthalat
MADDE 12 – (1) ÇHC’den yapılan önlem konusu ürün ithalatı, 2011 yılında 678.133 Kg, 2012 yılında 650.197 Kg, 2013 yılında ise 844.457 Kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Değer olarak bakıldığında ise söz konusu ülkeden 2011 yılında 13.341.286 ABD Doları, 2012 yılında 12.938.440 ABD Doları ve 2013 yılında ise 15.852.441 ABD Doları değerinde ithalat gerçekleşmiştir. 2011-2013 döneminde ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatları ise sırasıyla 19,67 ABD Doları/Kg, 19,90 ABD Doları/Kg ve 18,77 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise miktar bazında 2011 yılında %17, 2012 yılında %23 ve 2013 yılında ise %31 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 13 – (1) ÇHC dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen ithalat 2011 yılında 3.309.950 Kg, 2012 yılında 2.152.953 Kg ve 2013 yılında 1.896.126 Kg’dır. Değer bazında ise söz konusu ithalat 2011-2013 dönemi için sırasıyla 58.520.856, 42.731.033 ve 38.533.502 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise 2011 yılında 17,68 ABD Doları/Kg, 2012 yılında 19,85 ABD Doları/Kg ve 2013 yılında 20,32 ABD Doları/Kg olduğu görülmüştür. ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2011 yılında miktar bazında %83 olan söz konusu pay, 2012 yılında %77 ve 2013 yılında ise %69 olarak gerçekleşmiştir.

Yurt içi tüketim ve pazar payı
MADDE 14 – (1) İnceleme konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi firma ve diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.
(2) İnceleme konusu ürünün Türkiye benzer mal tüketimi 2011 yılı 100 alındığında, 2012 yılında 78’e düşmüş, 2013 yılında ise 86’ya yükselmiştir. Pazar paylarına bakıldığında ise önlem konusu ülke ÇHC’nin toplam pazar payı gözden geçirme döneminde artış trendi içinde olmuştur. ÇHC’nin 2011 yılında 100 olarak kabul edilen pazar payı endeksi, 2012 yılında 122, 2013 yılında ise 145 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’ün pazar payı endeksi de yıllar itibariyle artış kaydederek 2011, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 100, 116 ve 121 şeklinde gerçekleşmiştir. ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi ise 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 83’e,  2013 yılında ise 67’ye düşmüştür.

Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 15 – (1) Fiyat kırılması hesabında, ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %2,7 oranında gümrük vergisi ile  %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir. Buna göre 2011, 2012 ve 2013 yılları için yapılan hesaplamalar sonucunda, ÇHC menşeli önlem konusu ürün ithalatının YÜD’ün fiyatlarını anılan yıllar için kırmadığı tespit edilmiştir.
(2) Fiyat baskısı ise YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatlarının dampingli ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve fiyatlarını makul kar elde edecek şekilde belirleyememesi durumunda, şikayete konu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatı ile yerli üreticinin maliyetlerine makul bir kar oranı ekleyerek bulunan olması gereken fiyatın karşılaştırılmasıdır. Buna göre 2011, 2012 ve 2013 yılları için yapılan hesaplamalar sonucunda ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının YÜD’ün fiyatları üzerinde anılan yıllar için fiyat baskısına neden olmadığı görülmüştür.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 16 – (1) ÇHC menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, başvuru sahibi yerli üretici Kale Kilit firmasından elde edilen veriler esas alınmıştır. Miktar Kg bazlı değerlendirilmiştir.
(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2011 yılı verileri 100 birim olacak şekilde endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün önlem konusu ürün için 2011 yılında 100 olan kilogram bazlı üretim miktar endeksi, 2012 yılında 110’a, 2013 yılındaysa 115’e çıkmıştır.
2) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan üretim kapasitesi, 2012 yılında 100 olarak sabit kalırken, 2013 yılında 64’e düşmüştür.
3) Söz konusu üründe, KKO endeksi, 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 110’a, 2013 yılında ise 180’e yükselmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2012 yılında 91’e düşmüş, 2013 yılındaysa 104’e yükselmiştir.
c) Yurt içi fiyatlar
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan ağırlıklı yurt içi fiyatları, 2012 ve 2013 yıllarında 103 olarak gerçekleşmiştir.
ç) Yurt dışı satışlar
1) YÜD’ün, 2011 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2012 yılında 108’e yükselmiş, 2013 yılında ise 104’e düşmüştür.
d) Yurt dışı fiyatlar
1) YÜD’ün, 2011 yılında 100 olan yurt dışı satış birim fiyat endeksi 2012 yılında 94 ve 2013 yılında 105 olarak gerçekleşmiştir.
e) Pazar payı
1) YÜD’ün pazar payı endeksi 2011-2013 dönemindeki yıllarda sırasıyla 100, 116 ve 121 şeklinde gerçekleşmiştir.
f) Maliyetler
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan ticari maliyet değer endeksi, 2012 yılında 94, 2013 yılındaysa 96 olarak gerçekleşmiştir.
g) Kârlılık
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan yurt içi satışlardan ürün kârı endeksi, 2012 yılında      148’e, 2013 yılında ise 272’ye yükselmiştir.
ğ) Stoklar ve stok çevrim hızı
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan miktar bazında stok endeksi, 2012 yılında 128’e, 2013 yılındaysa 177’ye yükselmiştir. Değer bazında stok endeksi ise yine 2011 yılı 100 iken 2012 yılında 101’e, 2013 yılında ise 168’e yükselmiştir.
2) Stok çevrim hızı endeksi ise 2011 yılı 100 kabul edildiğinde, 2012’de 73’e, 2013’te ise 53’e gerilemiştir.
h) İstihdam
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi 2012 yılında 87’ye ve 2013 yılında ise 84’e gerilemiştir. 2011 yılı 100 olarak alınan idari personel endeksi de 2012 yılında 98’e ve 2013 yılında ise 71’e gerilemiştir.
ı) Verimlilik
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2012’de 127’ye, 2013’te ise 136’ya yükselmiştir.
i) Ürün nakit akışı
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan  ürün nakit akış endeksi, 2012’de 132’ye, 2013’te ise 213’e yükselmiştir.
j) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 96’ya düşmüş, 2013 yılında ise 108’e yükselmiştir.
k) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 97’ye gerilemiş, 2013 yılında ise 109’a yükselmiştir. 2011 yılında 100 tevsi yatırımlar değer endeksi ise 2012 yılında 51’e düşmüş, 2013 yılında ise 53’e çıkmıştır.  Firmanın gözden geçirme dönemine ait yenileme yatırımı bulunmamaktadır.
l) Yatırımların geri dönüş oranı
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin (Kâr/Özkaynak) oranı 2011 yılında -100 iken, 2012 yılında 11’e ve 2013’te 632’ye yükselmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelendiğinde, önlemin etkisiyle üretim, yurt içi satışlar, KKO, pazar payı, maliyetler, karlılık, verimlilik ve ürün nakit akışı gibi temel ekonomik verilerinde gözden geçirme döneminde iyileşmeler görülmüştür. Bununla birlikte, istihdam ve stoklar gibi bazı temel ekonomik göstergelerinde bozulmalar gözlenmiştir. Tüm bu verilerden, önlemin kalkması halinde zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel Açıklamalar
MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki kapasite ve ihracat potansiyeli ve talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

Soruşturma konusu ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 19 – (1) Önlem konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve soruşturma konusu ülkedeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM (International Trade Center) verileri kullanılarak yapılmıştır. Analizde, UTM verileri 2011-2013 yılları arasında ton bazında değerlendirilmiştir. Söz konusu istatistik verileri ÇHC’nin önlem konusu üründeki üretim kapasitesine gösterge teşkil etmesi açısından önemlidir.
(2) UTM’nin verileri incelendiğinde, ÇHC’nin hem önlem konusu kilitlerde hem de barel ve kilit kasasının içinde bulunduğu aksam ve parçalarda dünyada ana tedarikçi ülke konumunda olduğu görülmektedir. Buna göre ÇHC’nin tüm dünyaya yapmış olduğu kilit ihracatı miktar bazında 2011 yılında 230.014 Ton, 2012 yılında 232.602 Ton ve 2013 yılında 225.255 Ton olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında ise, ÇHC’nin 2011 yılında 1.191.603.000 ABD Doları, 2012 yılında 1.261.161.000 ABD Doları ve 2013 yılında 1.305.687.000 ABD Doları değerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları 2011-2013 dönemindeki yıllar için sırasıyla 5.181 ABD Doları/Ton, 5.422 ABD Doları/Ton ve 5.796 ABD Doları/Ton’dur. ÇHC’nin 2011 yılında değer bazında dünya ihracatından aldığı pay %31,9,  2012 yılında %33,7 ve 2013 yılında ise %33,5’dir.
(3) ÇHC’nin önlem konusu kilit aksam ve parçasında tüm dünyaya yapmış olduğu  ihracata bakıldığında, 2011 yılında 86.274 Ton, 2012 yılında 90.063 Ton ve 2013 yılında 97.720 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Değer bazında bakıldığında ise, ÇHC tüm dünyaya 2011 yılında 606.921.000 ABD Doları, 2012 yılında 651.995.000 ABD Doları ve 2013 yılında 789.582.000 ABD Doları değerinde kilit aksam ve parçası ihracatı gerçekleştirmiştir. Bahse konu ihracatın birim fiyatları 2011-2013 dönemindeki yıllar için sırasıyla 7.035 ABD Doları/Ton, 7.239 ABD Doları/Ton ve 8.080 ABD Doları/Ton’dur. ÇHC’nin 2011 yılında değer bazında dünya ihracatından aldığı pay %22,8, 2012 yılında %23,9 ve 2013 yılında ise %28,2’dir.
(4) Tüm bu veriler, ÇHC’nin üretim ve ihracat kapasitesinin büyüklüğünü açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye’de inşaat iş kolundaki büyüme dikkate alındığında ve soruşturma konusu ürünün ağırlıklı olarak bu iş kolu kapsamındaki ürünlerde kullanıldığı değerlendirildiğinde, önlemin kalkması durumunda söz konusu potansiyelin Türkiye’ye yönelebileceği değerlendirilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç

Değerlendirme
MADDE 20 – (1) Yapılan değerlendirmeler sonucunda, önleme tabi ülkenin Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduğu, önlemin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturma ve son NGGS’de tespit edilen damping marjlarının önemli seviyelerde olduğu da dikkate alındığında, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
(2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın, yürürlükte bulunan önleme rağmen 2013 yılında artış gösterdiği, yürürlükte bulunan önlemin etkisiyle YÜD’ün üretim, yurt içi satışlar, maliyetler, pazar payı, karlılık, verimlilik ve ürün nakit akışı gibi temel göstergelerinde iyileşmeler yaşandığı önlem konusu ithalatın birim fiyatlarını YÜD’ün fiyatlarını kırmadığı ve baskı altında tutmadığı görülmüş olmakla birlikte, YÜD’ün istihdam ve stoklar gibi diğer bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı hususu da dikkate alındığında önlemin yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Karar
MADDE 21 – (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/21) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tabloda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.


Uygulama
MADDE 22 – (1) Gümrük idareleri, 21 inci maddede gümrük tarife pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.